Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Binárne čísla

Zapište číslo 8 v binární soustavě.

Násobenie a delenie: mix

Malá násobilka

54
637236
56
3242
48

Graf kvadratickej funkcie

Číselná os: celé čísla

Prienik, zjednotenie

Viacciferné delenie

110
100
105
111101
125

Zlomky na číselnej osi

Jednotky dĺžky

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Určovanie zlomkov

Graf lineárnej funkcie

Kocky: plán stavby

Obsah šedé oblasti

A: Jakou část šestiúhelníku tvoří šedě vybarvené oblasti?A: A: Úlohu snadno vyřešíme, jestliže si v šestiúhelníku doplníme všechny úhlopříčky. Jaký obrázek této úvaze odpovídá?A: Bílá část lze rozdělit na několik trojúhelníků stejných jako šedé trojúhelníky. Kolik jich je?64 ???

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Jaká je vhodná úprava soustavy, jestliže se chceme zbavit desetinných čísel?Převedeme desetinná čísla na zlomek.Obě rovnice vynásobíme 10.A: Dostaneme
A: Jakou neznámou bude jednodušší vyloučit? ???

Zjednodušování výrazů: mix

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozcvička

Sčítanie do 20 obrázkami

Kombinácie operácií: mix

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Riešte sústavu dvoch rovníc .A: Aká je najjednoduchšia úprava tejto soustavy?Rovnice odčítame.Rovnice sčítame.A: Áno, sčítaním sa zbavíme neznámej a dostaneme rovnicu
A: Riešením tejto rovnice je: ???

Prvočísla

Je 17 prvočíslo?

NieÁno

Základné rovnice s jednou neznámou

Sčítanie a odčítanie nad 100

666
579801
975333
1023

Konštrukčné úlohy

A: Sestrojte lichoběžník , je-li dáno: .A: A: Jaký je nejvhodnější začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme stranu .A: A: Sestrojíme úhel . Jaký obrázek tomuto kroku odpovídá? ???

Obsah, obvod: mix

Určete obsah trojuholníku STU:

Základné rovnice s jednou neznámou

Desetinné čísla: mix

Podobnosť

Který vztah platí?

Zlomky a desatinné čísla

Vlastnosti množín a množinových operácií

Pokud , pak množina má _ prvků než .

víceméně

Priama a nepriama úmera

Klára hrá Minecraft. Má 42 jednotiek kože, z ktorých si môže vyrobiť presne 6 kožených nohavíc. Koľko by Klára potrebovala mať jednotiek kože, aby mohla vyrobiť 9 kožených nohavíc?

Delenie desatinných čísel

Počty vrcholov, strán, hrán

Koľko vrcholov má tento mnohosten?

Písomné násobenie pod sebou

SprávneNiesprávne

Objem, povrch: mix

Snehuliak Olaf si vyberá na svoju hlavu nový červený valcový hrniec. Na internete ponúkajú hrniec vysoký 20 centimetrov s objemom 6,3 litrov (teda 6300 centimetrov kubických). Olafa ale najviac zaujíma polomer dna hrnca, pretože ak bude príliš veľký, bude mu hrniec prepadávať do očí. Koľko centimetrov meria polomer dna hrnca ponúkaného na internete?

Výsledok zaokrúhlite na celé číslo.

Násobenie a delenie zlomkov

A:
A: Převedeme smíšená čísla na zlomek.
A: Jaký je další smysluplný krok?Zlomky vynásobíme.Zlomky vykrátíme.A: Dostaneme ???

Křížovka dělitelnosti

Uhly v trojuholníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: Velikost úhlu ABC je55°125°A: Protože součet úhlů v trojúhelníku je 180°, můžeme velikost úhlu CAB snadno dopočítat. Jeho velikost je35°25° ???

Desatinné čísla slovne

1,07jedna celá nula sedm7,01
sedmdesát jedna setin0,177,1
jedna celá sedm0,71sedmnáct setin
sedm celá jedna1,7sedm a jedna setina

Zápis množín

množina přirozených čísel

Jednotky času

2 roky2 dny60 minut
120 minut2 hodiny1 rok
1 hodina24 měsíců48 hodin
1 den24 hodin12 měsíců

Množiny: pojmy

průnik

Poradie operácií, zátvorky

20
2
14
5
1110

Jednotky hmotnosti

5 dkg

500 g50 g

Delitelnosť: mix

Je číslo 77 deliteľné číslom 10?

ÁnoNie

Spoločná práca

Pán Dlážka je výborný dláždič, koniec koncov má k tomu aj príhodné meno. Spoločne s pánom Kockom dláždia námestie s rýchloťou 1 meter štvorcový za 35 minút. Dnes ráno pán Dlážka zaspal a pán Kocka pracoval sám rýchlosťou 1 meter štvorcový za 84 minút. Poobede zase musel pán Kocka k lekárovi a tak pán Dlážka dláždil sám. Za koľko minút stihol vydláždiť 1 meter štvorcový?

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

56+999

Jednotky hmotnosti

kytara1 gauto
50 kgprstýnekmobilní telefon
300 kg130 g1,6 t
4 kgbarel vodyprase

Rovnice so zlomkami

Počítanie so zápornými číslami

13
-3
3
-1328

Tabuľka malej násobilky

Číselné křížovky

Rozdeľovačka: stredné

Logika: mix

Sokoban: rozcvička

Myslím si číslo (po krocích)

A: Súčet troch po sebe idúcich čísel je 60. Aké je najmenšie z nich?A: O koľko sa líšia dve po sebe idúce čísla?o 2o 1A: Ako teda môžeme vyjadriť tri po sebe idúce čísla?Ako , ďalej a .Ako , ďalej a .A: Teraz utvorme rovnicu podľa zadania: ???

Mocniny a odmocniny: mix

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

10,88,91
910,89
9,999,81

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Vydra váži 10 kg. Bobor je o 15 kg ťažší ako vydra. Koľko kilogramov váži bobor?

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 15 a 30?

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Sudoku 6×6

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Prevody jednotiek dĺžky

100 m

10000 cm1000 cm

Zlomky, mocniny, odmocniny

Osová súmernosť

Binárne čísla

Zapište číslo 16 v binární soustavě.

Delitelnosť: mix

Jaký je největší společný dělitel čísel 21 a 35?

Obvod (na mriezke)

24
2016
141226

Sokoban: skutočná výzva

Jednotky obsahu

Sčítanie a odčítanie nad 100

Siete telies

Zlomky a percentá

0 %
85 %10 %50 %95 %
70 %25 %
75 %

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie nad 100

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Odmocniny

Pytagorova veta: základné použitie

Grafy goniometrických funkcií

Sčítací pyramidy

Rovnice s desatinnými číslami

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 6 a 9?

Desatinné čísla slovom

deset celá dva

Sústava 2 lineárnych rovníc

Základné rovnice s jednou neznámou

-1
-21-3
02

Množiny: mix

Pokud , pak musí platit

Porovnávanie zlomkov

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 9876 na stovky.

Písomné násobenie pod sebou

Základné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojuholníku DEF:

Sčítanie a odčítanie do 20

13715
119
17

Gulička: skutočná výzva

Zjednodušovanie lomených výrazov

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 600 a 400?

Zlomky: mix

Obsah, obvod: mix

Aký je obsah trojuholníka, ak má základňa dĺžku 16 a výška dĺžku 4?

Viacciferné delenie

A: Vypočítejte: A: Jaký je vhodný první krok?Číslo 196 rozdělit na stovky, desítky a jednotky.Číslo 196 rozdělit na čísla dělitelná číslem 4.A: Ano, rozdělíme.
A: Vydělíme číslem 4. ???

Čísla slovne

šedesát

Výrazy a ich úpravy: mix

Sčítanie a odčítanie nad 100

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Vytkneme neznámu .Rovnicu vydelíme neznámou .A: Ako bude vyzerať rovnica potom?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Konštrukčné úlohy

A: Sestrojte lichoběžník A: A: Sestrojíme stranu .Sestrojíme úhlopříčku .A: A: Jaký bod dále sestrojíme? ???

Viacciferné násobenie

Princezná Krasomila sa chystá na ples. Vo svojej takmer 20 metrov dlhej skrini má celkovo 162 rôznych šiat a 87 párov črievičiek. Z koľkých rôznych kombinácií (šaty + črievičky) si môže Krasomila vybrať?

Jednociferné delenie

Pytagorova veta: základné použitie

Percenta: určovanie

50 %20 %
60 %83 %25 %
38 %

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Keď od neho odrátam 6 a výsledok vydelím dvomi, dostanem 2. Aké číslo si myslím?

Opakované pokusy a zložené javy

Odpoveď zadajte ako číslo medzi 0 a 1 zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, alebo ako zlomok v tvare 'x/y'.Jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne dvojka nebo pětka?

Sokoban: stredné

Grafy funkcí: mix

Pavučiny

Objem, povrch: vzorce, princípy

Je pravda, že dva kužely se stejnou výškou musí mít stejný objem?

neano

Jednotky: mix

tablet

0,05 kg0,5 kg

Sčítanie a odčítanie do 10

Rímske čísla

Zapiš MCDXV pomocí arabských číslic.

Sudoku 4×4: ťažšie

Rozklad na súčin

A: Postupne rozložte na súčin .A: Je treba upraviť poradie členov?NieÁnoA: Čo je treba zjednodušiť? a A: Ako to bude vyzerať po zjednodušení? ???

Ľahká

Percentá: mix

Koľko je 20 % z 100?

Základné rovnice s jednou neznámou

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Odečteme od obou stran rovnice.Upravíme levou stranu rovnice.A: Jakou dostaneme rovnici?
A: Jaký je vhodný další krok? ???

Jednotky času

půl roku

5 měsíců6 měsíců

Počítanie do 100

Osová súmernosť

Popisná štatistika: základné pojmy

podíl součtu hodnot a jejich počtu

mediánprůměr

Rovnice so zlomkami

A:
A: Jaký je vhodný první krok při řešení rovnice?Přičteme k oběma stranám rovnice.Obě strany rovnice vynásobíme číslem 2.A: Jak bude rovnice po úpravě vypadat?
A: Upravíme obě strany rovnice. ???

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Základné rovnice s jednou neznámou

Čísla: mix

Viacciferné násobenie

Mocniny a odmocniny: mix

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Celé čísla: mix

Rýdzo kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Všetky členy prevedieme na jednu stranu.Obe strany rovnice umocníme.A: Ako bude rovnica vyzerať potom?
A: Ako riešime tento typ rovnice? ???

Siete kocky

Která kocka může vzniknout složením této sítě?

Sčítanie pod sebou

Mocniny a odmocniny: mix

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Násobenie a delenie zlomkov

Priama a nepriama úmera

Po dlhom suchu konečne v lese zapršalo a u mláky sa zišli 4 srnky a za 12 minút je celú vypili. Voda im veľmi chutila. Druhý deň zase pršalo a urobila sa úplne rovnaká mláka, ktorej skvelá chuť prilákala dokonca 6 srniek. Za koľko minút vypili srnky mláku tentokrát?

Jednotky: mix

pole

100 m²10000 m²

Násobenie a delenie: mix

Vlak do kúzelníckej školy v Rokforte má, ako vidíte na obrázku, 6 vagónov. V každom vagóne je 8 kupé, v každom kupé 6 sedadiel. Tento rok bolo však prijatých menej študentov ako predchádzajúce roky, a preto železničiari jeden vagón odpojili. Koľko miest na sedenie je tento rok vo vlaku do Bradavíc?

Logika: pojmy

tautologie

vždy pravdivý výrokvždy nepravdivý výrok

Zákerné slovné úlohy

Pani Kadrnôžková upiekla vynikajúci koláč. Nakrájala ho na štvorčeky svojim novým kuchyňským nožom (ktorý jej vyčarovalo čarovného slúchadlo), a to tak, že v jednom smere rezala štyrikrát a v druhom šesťkrát. Koľko kúskov koláča takto vzniklo?

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

Graf znázorňuje zisk zlatých medailí na letných olympiádach. V ktorom roku získala Slovenská republika najviac zlatých medailí?

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Na kterém obrázku je zeleně vyznačen poloměr?

Násobilka čísla 5

35
2015
40
4530

Výrazy a ich úpravy: mix

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 3,245 na desetiny.

Jednotky objemu

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Opakované pokusy a zložené javy

Jaká je približne pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne dvakrát po oranžové číslo?

Párne, nepárne

Číslo 19 je:

párnenepárne

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Viacciferné delenie

4549
42
52
5154

Viacciferné delenie

Hodnoty goniometrických funkcií

-1
1
0

Delenie so zvyškom

Zvyšok po delení

Počítanie s nápadom

Myslím si číslo

Súčet štyroch po sebe idúcich čísiel je 62. Aké je najmenšie z nich?

Logaritmy

Mocniny

98
32
25
27

Vennove diagramy

Viacciferné násobenie

Násobilka čísla 3

122721
24
918

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Logaritmy

3-0,5
40,5
-12

Jednotky obsahu: zo života

Václavské náměstí

4 ha40 ha

Delenie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 45 na desítky.

Odmocniny

8
549
7
6

Objem, povrch: mix

Bujón do polievky sa predáva v tvare malého kvádra, ktorý ma šírku 2 centimetre, dĺžku 2 centimetre a výšku 1 centimeter. Koľko centimetrov kubických bujóna to je?

Výpočty s desatinnými číslami

Kvantifikátory

Číslo je dělitelné 7.

Tabulka nerovností

Obsah, obvod: mix

Určete obsah trojúhelníku STU:

Skákačka: ťažké

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Jednotky obsahu

1 a1 km² 100 ha
1 cm² 100 m² 100 mm²
100 dm²1 ha1 dm²
100 cm²1 m² 100 a

Slovné úlohy o zmesiach

Hráč Minecraftu Kubo vyrobil loďky a dvere z presne 107 blokov dreva, spolu 20 výrobkov. Na výrobu jednej loďky je potrebných 5 blokov dreva a na výrobu jedných dverí 6 blokov dreva. Koľko vyrobil Kubo lodiek?

Kombinačné čísla

28
521

Obsah, obvod: mix

Futbalový tím obieha v rámci rozcvičky futbalové ihrisko. To má na dĺžku 90 metrov a na šírku 50 metrov. Koľko metrov futbalisti ubehnú?

Vennove diagramy

Kolik prvků v zobrazeném diagramu obsahuje sjednocení množin B a C?

Čísla slovne

tisíc

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Grafy goniometrických funkcií

Počítanie so zápornými číslami

Čísla: mix

Delenie so zvyškom

Zvyšok po delení

Římské rovnice

Rovnice so zátvorkami

A:
A: Jaký je vhodný první krok pro vyřešení rovnice?Obě strany rovnice vydělit číslem 4.Roznásobit závorky na obou stranách rovnice. A: Jak vypadá rovnice po roznásobení?
A: Výrazy s převedeme na jednu stranu a konstanty na druhou. Jakou rovnici dostaneme? ???

Násobenie a delenie: mix

Skákačka: stredné

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých trojciferných prirodzených čísel, v ktorých dekadickom zápise sa vyskytujú len číslice 0, 5, 7 a 9 a zároveň sú deliteľné piatimi. Každá číslica sa vyskytuje maximálne jedenkrát.

Desetinné čísla: mix

Angelina Jolie si potrebovala v Prahe zameniť 20 dolárov za české or´´koruny. Dala si pozor, aby neskočila na lep podvodníkom, a dostala 412 korún. S akým kurzom zamenili Angeline doláry v zmenárni (teda koľko korún dostala za 1 dolár)?

Rovnice so zlomkami

A:
A: Obě strany rovnice vynásobíme číslem612A: Ano, protože 12 je společný jmenovatel zlomků. Dostaneme
A: Roznásobíme závorky na obou stranách rovnice. ???

Jednotky obsahu

1 ha =

Gulička: stredné

Slovné úlohy s rovnicami: mix

Peťovi trvá zmazanie tabule 72 sekúnd, Barbora to zvláda za polovičnú dobu. Koľko sekúnd by zmazanie tabule trvalo, ak by Peťo a Barbora robili spoločne (každý samozrejme so svojou hubkou)?

Sčítanie a odčítanie do 20

Počty: ťažšie

Delenie obrázkami

Jednociferné delenie

Desatinné čísla na číselnej osi

Jednociferné delenie

8
6
9
5
7
42
3

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie s percentami

45098 % z 20020 % z 500
19695 % z 200300
10075 % z 40080 % z 200
19090 % z 500160

Lineárne funkcie: mix

Zlomky na číselnej osi

Obrázkové rovnice

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Záporné mocniny

Rímske čísla

DCLXLXIXCMVI
906DCVILXVI
XCVI96606
6966660

Záporné mocniny

100
10
4
5252

Jednotky obsahu

Výrazy s mocninami a odmocninami

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Úpravy výrazov s faktoriálom

Zlomky: mix

Jednotky teploty: zo života

žhavé uhlíky dřeva

75 °C500 °C

Malá násobilka

12
18
20
25
16
24

Zlomky: mix

Hudba má s matematikou veľa spoločného. Ten, kto na niečo hrá, vie, že do jedného celého „taktu“ sa vojde buď jedna dlhá „celá“ nota, alebo dve polovične dlhé „polové“ noty, alebo štyri „štvrťové“ noty a tak ďalej. Ringo skúša skladať pieseň pre svoju kapelu. V jednom celom takte má zatiaľ jednu polovú notu. Koľko štvrťových nôt sa ešte vojde do tohto taktu?

Mocniny a odmocniny: mix

Dosadzovanie do výrazov

Rovnice: mix

Řešení zadejte jako zlomek 'a/b' v základním tvaru.

Slovní úlohy s rovnicemi (po krocích)

A: Vo vrecku bol rovnaký počet citrónových a pomarančových cukríkov a k tomu ešte 10 jahodových. Keď Anička zobrala polovicu všetkých cukríkov, vo vrecku ich zostalo 12. Koľko bolo vo vrecku pomarančových cukríkov?A: Koľko bolo vo vrecku celkovo cukríkov?, pretože vieme, že je polovica., pretože vieme, že je polovica z počtu citrónových a pomarančových.A: Označíme počet pomarančových cukríkov ako , počet citrónových ako a počet jahodových ako . Čo je pravda?
A: Aký je vzťah medzi počtom citrónových a počtom pomarančových cukríkov? ???

Objem: guľa, valec, kužeľ

Určete objem tělesa na obrázku:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Tabuľka malej násobilky

Poradie operácií, zátvorky

Jednokrokové rovnice

Súradnice bodov v rovine

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Gulička: rozcvička

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Kombinácie operácií: mix

Zlomky: mix

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Prienik, zjednotenie

Doplň operaci

Jednociferné delenie

Křížovka dělitelnosti

Sčítanie a odčítanie do 20

Jarko mal deväť pasteliek. Peter mal pasteliek iba päť. Peter si od Jarka požičal hnedú a oranžovú pastelku. Koľko pasteliek Jarkovi zostalo?

Jednotky času

2 minuty a 10 sekund = sekund

Poradie operácií, zátvorky

Kombinačné čísla

Siete kocky

Sčítanie a odčítanie nad 100

261
213
491
909
341195

Siete kocky

Která kocka může vzniknout složením této sítě?

Množiny: pojmy

prázdná množinadoplněk
rozdíl
průnikpodmnožina
sjednocení

Kolečko sčítání a odčítání

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

A: Jistě jste si někdy všimli vyšlapaných cestiček v parcích. Lidé si jimi často zkracují cestu. Obdélníkový Komenského park má na šířku 50 a na délku 120 metrů a vede přes něj (z jednoho rohu do rohu protějšího) rovná pěšinka. Kolik metrů tahle zkratka měří?A: Jaký očekáváte výsledek?větší než 120 metrůmenší než 120 metrůA: Pravoúhlý trojúhelník v této úloze tvoří delší strana parku, kratší strana parku a pěšinka vedoucí napříč. Která z těchto stran je nejdelší?pěšinka vedoucí napříčdelší strana obdélníkového parkuA: Z Pythagorovy věty tedy víme, že obsah čtverce o straně délky pěšinky bude ... ???

Určovanie zlomkov

Doplňovanie radov: počítanie

3D objekty z rôznych pohľadov

Ťažké

Malá násobilka

Sčítanie do 100 s obrázkami

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľkými priamkami môžeme spojiť 10 bodov, ak práve štyri z nich ležia na jednej priamke?

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Objem, povrch: mix

Určete povrch koule s poloměrem .Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Približné počítanie s percentami

9 % z 580

približne 57približne 52

Úpravy lomených výrazov

Číselná os: celé čísla

-4-14
80
2518
53-23

Viacciferné násobenie

7220091
18085
126

Mocniny

441169961
144
400
900

Desetinné čísla, zlomky

Úpravy lomených výrazov

Výrazy s mocninami a odmocninami

Čísla slovne

třicet dva1323
třinácttřicetdvanáct
dvacet tři1220
32dvacet30

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah čtverce ABCD:

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Graf funkce má průsečík s osou v bodě

Sčítací pyramidy

Odčítanie pod sebou

Množiny: mix

Pravdepodobnosť: mix

Aká je pravdepodobnosť, že sa zo skupiny 5 študentov narodili aspoň dvaja študenti v rovnaký mesiac? (Rátajme s tým, že mesiac je 1/12 roka.)

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NieÁno

Pavučiny s násobením

Množiny množín, potenčná množina

Doplň operaci

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Deliteľnosť

Je číslo 560 deliteľné číslom 2?

NieÁno

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Roznásobíme kulaté závorky.
A: Sečteme odpovídající členy.
A: Roznásobíme hranaté závorky v první rovnici. ???

Vyhodnocovanie logických výrazov

Sčítanie od 20 do 100 obrázkami

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Graf lineárnej funkcie

Malá násobilka

Dlhý, Široký a Bystrozraký získali za svoju sedemročnú službu od kráľoviča zlaté dukáty a spravodlivo si ich rozdelili. Každý z nich si vzal 9 dukátov. Koľko celkom dukátov dostali títo traja hrdinovia od kráľoviča?

Násobilka čísla 4

16
36
28
32
1224

Rovnice s neznámou v menovateli

Výrazy s mocninami a odmocninami

Násobilka čísla 2

14
16
8
4612

Rímske čísla

Zapiš X pomocí arabských číslic.

Odčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Sokoban: ľahké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Základné typy funkcií

grafem kvadratické funkce je

hyperbolaparabola

Obsah (na mriežke)

Zlomky: mix

Tri desatiny aprílových dní pripadli tento rok na víkend (teda na sobotu alebo nedeľu). Dve sedminy zo všetkých aprílových dní potom strávila Nina s rodičmi na horách. Všetky zvyšné dni chodila do školy. Koľko dní bola Nina v apríli v škole?

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Zmiešané čísla

Odpoveď zapíšte ako zlomok v základnom tvare 'x/y'.

Vennove diagramy

Sčítanie a odčítanie do 20

Odčítanie pod sebou

Úpravy výrazov s jednou neznámou

A: Upravte výraz .A: Roznásobíme zátvorku.
A: Sčítame príslušné členy.
???

Sčítanie a odčítanie nad 100

Pán Uhlík kupoval v obchode jedlo na grilovačku. Zobral cuketu, mäso, papriku, syry aj omáčku. U pokladne zaplatil päťstovkou a pani predavačka mu vrátila 46 korún. Koľko korún vyšiel pána Uhlíka tento nákup?

Približné počítanie

približne 1 100približne 900

Stredová súmernosť

Celé čísla: mix

Sudoku 4×4: rozcvička

Hodiny: určovanie času

1:402:20

Gulička: ľahké

Slovní úlohy na množiny

Každý piaty Mimoň, ako je známe, má len jedno oko. To však vôbec nevadí, pretože títo Mimoni zase väčšinou lepšie spievajú. Polovica Mimoňov s jedným okom teda spieva v opere, zatiaľ čo v opere spieva celkovo len jedna štvrtina zo všetkých Mimoňov. Koľko Mimoňov s dvomi očami spieva v opere, ak celkový počet všetkých Mimoňov je 600?

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

jev nemožný

Rímske čísla

50VC
1L1000
510X
100IM

Logaritmy

Počítanie do 100

5955
3891
17
233992

Zápis postupností

Číselná osa do 20

Čísla slovne

pět set pětpět tisíc505
tisíc pět settisíc pěttisíc padesát
pět set10055000
15001050500

Obsah (na mriežke)

764
3
8
2

Základné rovnice s jednou neznámou

A:
A: Od obou stran rovnice odečteme .
A: Od obou stran rovnice odečteme 2 a najdeme řešení:
???

Násobenie a delenie desatinných čísel

Jednotky: mix

deci-

desetinadesetinásobek

Desetinné čísla: mix

tři celá dva

Desatinné čísla na číselnej osi

Pojmy: dvojice uhlov

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

nemají speciální pojmenovánístřídavé

Sústava 2 lineárnych rovníc

Sčítanie do 10 obrázkami

Slovné úlohy s časom

Robo prišiel k pekárni práve v okamihu, kedy pani predavačka odchádzala a dávala na dvere ceduľku s nápisom „Prídem o štvrť hodinu“. Koľko minút musí Robo počkať, kým sa obchod znovu otvorí?

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod kosodélníku EFGH:

Gulička: ťažké

Pravdepodobnosť javu

Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne oranžové číslo?

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

nekonvexníkonvexní

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Konštrukčné úlohy

A: Sestrojte rovnoběžník , je-li dáno: .A: A: Jaký je vhodný začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme stranu .A: A: Jaký obrázek odpovídá konstrukci úhlu ? ???

Graf kvadratickej funkcie

Čísla: mix

Doplňovanie útvarov

Otočenie a preklopenie v rovine

Sčítanie pod sebou

Takmer nevyriešiteľné

Logaritmické rovnice

A:
A: Rovnicu vynásobíme $\log{(5x-3)}$.
A: Porovnáme argumenty.
A: Riešením je ???

Pravdepodobnosť: kocky

Odpoveď zadajte ako číslo medzi 0 a 1 zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, alebo ako zlomok v tvare 'x/y'.Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvou kostek nepadne ani jedna šestka?

Skákačka: skutočná výzva

Geometrické pojmy

úhel tupýúhel plnýúhel nulový
úhel pravýúhel ostrýúhel přímý

Tažké

3D objekty z rôznych pohľadov

Sčítanie a odčítanie: mix

Rovnice so zlomkami

Sokoban: zákerné

Jednotky: mix

23 cm = mm

Výrazy a ich úpravy: mix

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Povrch: guľa, valec, kužeľ

Kužel má povrch a obsah pláště . Jaký je obsah podstavy kužele?Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Kombinácie základných operácií

Na dvore je 5 ovcí, 8 sliepok a 2 kohúti. Koľko majú zvieratá na dvore spolu nôh?

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 98,765 na setiny.

Poradie operácií, zátvorky

Určenie zobrazení v rovine

Který obrázek znázorňuje stejnolehlost?

Najmenší spoločný násobok

4024NSN(10, 14)
NSN(8, 10)5684
60NSN(10, 12)NSN(8, 12)
70NSN(8, 14)NSN(12, 14)

Sčítanie a odčítanie nad 100

Poradie operácií, zátvorky

A: Vypočítajte A: Upravíme výraz v zátvorke.
A: Násobenie má vyššiu prioritu.
A: Nakoniec sčítame a odčítame. ???

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

1,0
1,8
2,8
10,0
11,0
11,8

Zmiešané čísla

Súradnice bodov v rovine

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Sčítanie a odčítanie nad 100

Počty s pamäťou

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Graf lineárnej nerovnice

Obrázkové sčítání

Lomené výrazy

Odčítanie pod sebou

Násobenie a delenie desatinných čísel

0,090,009
0,03
0,9
0,33
0,99

Uhly a mnohouholníky

Hodnoty goniometrických funkcií

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme počet použití vybraných kúziel tromi mladými kúzelníkami za prvý mesiac na Rokforte. O koľko viac výskytu malo v súčte u všetkých kúzelníkov Hermionine najobľúbenejšie kúzlo, oproti najobľúbenejšiemu kúzlu Harryho?

Obsah, obvod: mix

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Pytagorova veta: aplikácie

Asterix bol na návšteve u Kleopatry a pri tej príležitosti si prezrel majestnátnu pyramídu. Kleopatra Asterixovi prezradila, že pôdorys pyramídy tvorí štvorec so stranou dĺžky 140 metrov a jej výška je 80 metrov. Asterix si vybral miesto na zemi presne v polovici medzi dvomi rohmi pyramídy a vydal sa najkratšou cestou priamo k jej vrcholu. Koľko metrov merala jeho cesta na vrchol?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Viacciferné násobenie

Pani Svetríková pletie topánky pre psov. Tento rok mala veľa práce, pretože bola tuhá zima a niektorí psi z mesta nie sú zvyknutí na sneh. Napríklad pán Hafan objednal topánky na všetky nohy pre svojich 23 zdravých psov. Koľko topánok uplietla pani Svetríková pre psov pána Hafana?

Rozdeľovačka: skutočná výzva

Rovnice so zátvorkami

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Goniometrické funkcie

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký je diskriminant tejto rovnice?
A: Koľko má rovnica riešení?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Násobenie a delenie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Peter má 3 hrušky. Juraj má o 2 hrušky viacej. František má o 4 hrušky viacej ako Juraj. Koľko majú spolu všetci chlapci hrušiek?

Delenie so zvyškom

Babička Ema zozbierala od svojich sliepok vajíčka a každému zo svojich ôsmich vnúčat ich dala 6 (pretože tento počet sa dobre vojde do krabičky). Ešte jej dokonca tri vajíčka zostali. Koľko celkom vajec zniesli tentokrát sliepky babičke Eme?

Jednotky hmotnosti

10 g = mg

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

obecný trojuholníkrovnoramenný trojuholník

Vennove diagramy

Mocniny

Síla skupin

Sčítanie a odčítanie: mix

Výrazy s mocninami a odmocninami

10
15
81
5
9
34

Zlomky slovne

dvě třetiny
čtvrtina
třetina
polovina
tři čtvrtinytři poloviny

Nárys a půdorys

Jednotky objemu

1000 mm³1 hl1 dl
1 cl1000 cm³1000 dm³
1 l1 ml1 m³
100 l100 ml10 cm³

Rovnice so zátvorkami

Dosadzovanie do výrazov

Logaritmy

Viacciferné násobenie

266
95
28
220
168
30

Počítanie s percentami

Koľko je 90 % z 900?

Sčítanie do 20 s obrázkami

Logika: pojmy

disjunkcevždy pravdivý výrokjestliže, pak
nebokonjunkcevždy nepravdivý výrok
kontradikceimplikacetautologie
právě kdyža zároveňekvivalence

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Tabuľka malej násobilky

Jednotky dĺžky

Desatinné čísla slovom

5,00,2pět
polovina0,60,5
tři pětinypět setinpětina
2,50,05pět polovin

Priestorová predstavivosť: mix

Mají všechny protější strany kocka stejný počet teček?

anone

Krátenie zlomkov

A: Vyjadrite zlomok ako zlomok v základnom tvare.A: Aký je najväčší spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa?
A: Ako zlomok zjednodušíme?
A: Ako vyzerá zlomok v základnom tvare? ???

Násobenie a delenie: mix

Slovní úlohy s časem

Protože sa Zem otáča okolo svojej osy, vychádza Slnko na rôznych miestach planéty v rôznu dobu. Keď je na Slovensku 14 hodín, je napríklad v New Yorku len 6 hodín ráno. Brad Pitt práve o 6 ráno vyletel z New Yorku lietadlom. Cesta do Bratislavy mu trvala 9 hodín. Koľko hodín ukazovali hodiny na Dóme sv. Martina, keď Brad Pitt pristál v Bratislave na Letisku M. R. Štefánika?

Odpoveď zapíšte ako jedno číslo.

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Počet kociek

Najmenej koľko kociek je potrebných na túto stavbu?

Určovanie uhlov

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Z druhé rovnice vyjádříme neznámou .
A: Dosadíme do první rovnice a dostaneme
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice? ???

Slovné úlohy na výpočet veku

Na planéte Kuu:Luu plynie čas pomalšie ako na Zemi. Zatiaľ čo na Zemi ubehne 7 rokov, na Kuu:Luu ubehne len rok. Pán Mladý žil na Kuu:Luu štyri roky a keby sa vrátil na Zem, bol by rovnako starý ako jeho syn. V koľkých rokoch mal pán Mladý syna?

Exponenciálne rovnice

Delenie desatinných čísel

16,666...
6,00,06
1,6666...
0,1666...
0,6

Kocky: plán stavby

Jednotky dĺžky

42 km420 cm4,2 cm
4,2 mm4200 m0,42 km
42 mm4,2 m4,2 km
maraton0,42 cm420 m

Euklidove vety

A: Určite výšku na stranu v trojuholníku .A: A: Pre výpočet použijeme Euklidovu vetu o výške:
A: Ktorú hodnotu musíme vypočítať ako prvú a ako?
???

Vlastnosti funkcí: mix

Je exponenciální funkce lichá?

neano

Slovné úlohy na množiny

Kolik měsíců v roce obsahuje ve svém názvu písmeno E a zároveň má 30 dní?

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 34 na stovky.

Pytagorova veta: aplikácie

Ježibaba si oprela svoju rovnú závodnú lietajúcu metlu dlhú 2,5 metra o stenu svojej chalúpky. Dolný koniec metly sa dotýkal zeme 1,5 metra od steny. V akej výške (v metroch) sa dotýkal horný koniec metly steny chalúpky?

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Pravdepodobnosť javu

Odpoveď zadajte ako číslo medzi 0 a 1 zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, alebo ako zlomok v tvare 'x/y'.V pytlíku mám lístečky s čísly od 1 do 10. Lísteček s číslem 7 je v pytlíku desetkrát, všechny ostatní čísla jsou v pytlíku jednou. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhnu lísteček s číslem 7?

Slovné úlohy na rovnice

Minulý rok bolo v čarodejníckej fakulte Bystrohlav o päť kúzelníkov menej ako vo fakulte Chrabromil. Tento rok však 6 kúzelníkov prestúpilo z Bystrohlavu do Chrabromilu. O koľko kúzelníkov je teraz v Chrabromile viacej než v Bystrohlave?

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Vyhodnocovanie logických výrazov

Dělitelnost a Vennův diagram

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Uhly v trojuholníku

Sčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Finančná gramotnosť

Fred Weasley vyrába a predáva hnojové bomby. Jednu hnojovú bombu vyrobí Fred z kúska koreňa Mandragory (za 12 siklov), dymu z Fúkavca (za 37 siklov) a štipky pušného prachu (za 11 siklov). Za koľko siklov by mal Fred jednu hnojovú bombu predávať, aby mu to pokrylo náklady a ešte 25 % z jej ceny zarobil?

Lomené výrazy

Pavučiny

Počítanie so zápornými číslami

Porovnávanie čísel do 100

Ktoré číslo je väčšie?

Zlomky a desatinné čísla

Zapíšte zlomok ako desatinné číslo.

Binárne čísla

Slovné úlohy na líniové grafy

V grafe vidíme cenu bezoáru v kúzelníckom obchode v závislosti na jeho množstve v gramoch. Je vidieť, že keď si kúzelník kúpi bezoáru viacej naž 10 gramov, tak sa mu to kvôli množstevnej zľave aj tak vyplatí. Nesmie ho ale kúpiť priveľa, potom zase zdražuje, pretože je vzácny. Koľko gramov bezoáru si Hermiona kúpi za jeden galeón?

Poradie operácií, zátvorky

11
15
13
3
211

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Vlastnosti funkcií

Je funkce omezená zdola?

neano

Graf lineárnej nerovnice

Záporné mocniny

Sčítanie obrázkami

Drôtik v priehľadnej kocke

Jednociferné delenie

Viacciferné delenie

Jednotky dĺžky

0,5 m = cm

Sčítanie a odčítanie zlomkov

A: A: Určíme spoločného menovateľa.
A: Prevedieme na spoločného menovateľa.A: Sčítame. ???

Zlomky a desatinné čísla

A: Preveďte zlomok na desatinné číslo.A: Čím zlomok rozšírime?
A: Áno, aby sme v menovateli dostali mocninu desiatky. Ako vyzerá rozšírenie zlomku?
A: Čitateľa aj menovateľa násobíme rovnakým číslom. Výsledný zlomok je: ???

Sčítanie a odčítanie do 20

Logika: mix

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 78 na desítky.

Zmiešané čísla

Podmínky lomených výrazů

A: Kedy dáva výraz zmysel?
A: Aký je rozklad výrazu naľavo?
A: Kedy sa tento výraz nerovná nule?
???

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Do krychle o hraně vyřízneme otvor ve tvaru hranolu. Určete objem takto vzniklého tělesa:

Krátenie zlomkov

Delenie so zvyškom

Babička nazberala v záhradke 35 jahôd a rozhodla sa na obed pripraviť ovocné guľky. Do každej guľky dala presne 4 jahody, aby boli dobre šťavnaté. Zvyšné jahody, ktorých by už nebolo dosť na guľku, dala vnučke Alenke. Koľko jahôd dostala Alenka?

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Sčítanie a odčítanie do 10

Pytagorova veta: aplikácie

Určete chybějící délku strany v pravoúhlém lichoběžníku.

Číselná os: celé čísla

Jednotky objemu

100 hl =l

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Jednotky hmotnosti

Mocniny

Úpravy výrazov so zlomkami

Percentá: mix

V novinách písali, že traja z piatich Slovákov majú doma domáceho maznáčika. Šimona ale zaujímajú percentuálne vyjadrenia. Koľko percent obyvateľov SR má doma nejakého domáceho maznáčika?

Zlomky na číselnej osi

Odpoveď zapíšte ako zlomok v tvare 'x/y' s menovateľom 5.

Sčítanie pod sebou

Jednotky dĺžky: zo života

300 m

výška slonavýška mrakodrapu

Odčítanie obrázkami

Tabuľka malej násobilky

3042
28
3536
32

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Určete povrch tělesa na obrázku:

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Prevody jednotiek hmotnosti

150 g

0,15 kg0,015 kg

Dosadzovanie do výrazov

Rovnice s lomenými výrazmi

A:
A: Zkuste tuto rovnici vyřešit zpaměti:
A: Ověříme výpočtem: vynásobíme obě strany rovnice číslem 4 a dostaneme rovnici:
A: A řešením této rovnice je číslo: ???

Bonus

Násobenie a delenie zlomkov

Delenie desatinných čísel

Viacciferné násobenie

A: Vypočítajte
A: Roznásobíme.
A: Sčítame.
???

Počítanie do 20

153
918
812
196

Názvy útvarov

obdélníkkrychle
kosodélník
čtyřstěn
kosočtverecjehlančtvereckvádr

Číselná os: celé čísla

Odhad počtu bodiek

Násobilka čísla 9

5436
18
27945

Násobenie a delenie desatinných čísel

10,75
1,60,9
0,85
0,81

Vlastnosti goniometrických funkcií

Je funkce sudá?

neano

Nárys a pôdorys

Počítanie do 100

Viacciferné násobenie

Logaritmické rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Výpočty so zlomkami

Odpoveď zapíšte ako zlomok v základnom tvare 'x/y'.

Rovnice so zátvorkami

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Od obou stran rovnice odečíst číslo 3.Obě strany rovnice vynásobit číslem 3.A: Jak vypadá rovnice po vynásobení?
A: Jaký je vhodný další krok? ???

Uhly: mix

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Matejova mamka upiekla 3 druhy koláčov: makové, orechové a tvarohové. Z každého 5 kusov. Určite koľkými spôsobmi si môže Matej vybrať 6 koláčov.

Jednotky dĺžky

3800 m

38 km3,8 km

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Binárne čísla

Písomné delenie pod sebou

Gulička: zákerné

Násobilka čísla 7

2128
42
56
14
49

Kvadratické rovnice

Agent 007 James Bond sa potrebuje dostať na miesto zločinu, ktoré je od neho vzdialené 840 kilometrov. Môže letieť helikoptérou, ale to by ho mohli zloduchovia počuť, pretože vrtuľa helikoptéry je neskutočne hlučná. Alebo použije svoj vetroň, ktorý nie je taký hlučný, ale letí o 70 km/h pomalšie a cesta by mu trvala o hodinu dlhšie. Akou rýchlosťou (v kilometroch za hodinu) letí Bondova helikoptéra?

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Vzorec slouží pro výpočet _ trojúhleníku.

obsahuobvodu

Rozdeľovačka: rozcvička

Výrazy s absolútnou hodnotou

-2
6
-4
4
2
0

Výrazy s absolútnou hodnotou

Rímske čísla

CDXCVIII

Vlastnosti lineárnej funkcie

Graf funkce má průsečík s osou v bodě

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Čarodejník Gandalf spustil vietor, ktorý dosahoval rýchlosť 15 metrov za sekundu. Akú mal kúzelný vietor rýchlosť v kilometroch za hodinu?

Rovnice s lomenými výrazmi

Graf kvadratickej funkcie

Násobenie a delenie zlomkov

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí a :

Hodiny: určovanie času

6:303:204:35
7:157:30
1:20

Počítanie s percentami

Kolik je 40 % z 400?

Zlomky a desatinné čísla

Aritmetická a geometrická postupnosť

pro prvky aritmetické posloupnosti platí

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obvod kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Sčítací pyramidy

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah obdĺžniku OPQR:

Sčítanie a odčítanie do 20

6
2
97
11
5
8
4

Malá násobilka

Malá násobilka

Na zlet dorazilo 13 čarodejníc. Každá má jednu metlu a dve mačky. Koľko mačiek je na zlete?

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Podmienky lomených výrazov

Sokoban: ťažké

Malá násobilka obrázkami

Krátenie zlomkov

Slovné úlohy s časom

Tajná misia Mimoňov sa začala v 9:25 a pôvodne mala trvať hodinu a tri štvrte. Nakoniec sa skončila až o 11:42, pretože sa jednému z Mimoňov zasekol ježkomet (kanón vystreľujúci morských ježkov). O koľko minút sa misia pretiahla oproti pôvodnému plánu?

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pytagorova veta: mix

Určete délku strany OP v obdélníku.

Násobenie a delenie: mix

Na lúke sa pasie päť jednorožcov. Koľko majú dohromady nôh?

Siete kocky

Rímske čísla

VI

Jednotky dĺžky

10 mm50 mm1000 m
kilometr50 cm0,5 km
0,1 cm5 cm500 m
půl metrucentimetrmilimetr

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Mocniny a odmocniny: mix

Percentá: mix

Marka piekla na Vianoce vanilkové rohlíčky. Ale pretože k nim mal tento rok domov prísť aj ujo s rodinou, rozhodla sa Marka, že rohlíčkov urobí o 50 % viac, než je písané v recepte. Koľko gramov masla musí Marka navážiť, ak je v pôvodnom recepte je písaných 200 gramov?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Zlomky na číselnej osi

Viacciferné násobenie

Malá násobilka

Hodiny: určovanie času

Sčítanie a odčítanie nad 100

Ján Hus sa narodil v roku 1369. V dvadsiatom storočí bol na Staromestskom námestí odhalený jeho pomník, konkrétne to bolo v roku, kedy uplynulo 546 rokov od Husovho narodenia. V ktorom roku bol pomník odhalený?

Rovnice: mix

Rovnice s neznámou v menovateli

A:
A: Konštanty prevedieme na jednu stranu rovnice.
A: Aká je zmysluplná úprava rovnice?Podeliť s a roznásobiť s -4.Roznásobiť s a podeliť s -4.A: Aké je riešenie rovnice? ???

Percentá: mix

Maroš, kapitán futbalového tímu Kojotov z Kojotovíc, premenil 19 penált, čo znamená úspešnosť 76 %. Koľkokrát celkovo strieľal penaltu?

Číselné křížovky

Pojmy súvisiace s kružnicou

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

tětivusečnu

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých prešmyčiek, ktoré sa dajú získať z písmen slova ROKOKO.

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Mocniny

Viacciferné delenie

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(12, 18)NSD(15, 20)5
2NSD(14, 21)NSD(15, 21)
7NSD(8, 20)4
NSD(8, 22)36

Sudoku 4×4: ľahké

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Exponenciálne rovnice

A:
A: Pravú stranu napíšeme ako mocninu so základom 3.
A: Základ mocniny na oboch stranách rovnice je rovnaký, exponenty tedaporovnáme.sčítame.A: Dostaneme ???

Uhly v trojuholníku

Číselné domino

Geometrické konštrukcie: označenie

Logaritmus

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Marek prechádza bludiskom z bodu do bodu . Aká je priama vzdialenosť medzi bodmi , ? Hodnoty na obrázku sú uvedené v metroch. Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Počty: ľahké

Číselná osa do 20

4
8
92
61

Číselná cesta

Násobenie a delenie: mix

Jednotky hmotnosti: zo života

novorozené dítě

0,3 kg3 kg

Delitelnosť: mix

Je 99 prvočíslo?

ÁnoNie

Zlomky na číselnej osi

Zlomky: mix

Ktorý zlomok je väčší?

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

11
53
8
61
54
3663
113

Obrázkové rovnice

Malá násobilka

Názvy útvarov

kuželihlan

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

souhlasnénemají speciální pojmenování

Delenie so zvyškom

zbytek 5
zbytek 7
zbytek 9
zbytek 3zbytek 1zbytek 2

Skákačka: ľahká

Úpravy výrazov so zlomkami

A: Upravte výraz .A: Upravíme čitateľa.
A: Zlomok skrátime.
???

Sčítanie do 10 obrázkami

Priestorová predstavivosť: mix

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 24 a 15?

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Výber správnej jednotky

bod varu vody

stupně Celsiamiligramy

Zlomky a desatinné čísla

Odhady percent – bodky

50 %

Pytagorova veta: základné použitie

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Násobilka čísla 8

5624
72
481664

Mocniny

Počítanie so zápornými číslami

Graf lineárnej funkcie

Mocniny a odmocniny

Stredné

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Sčítanie do 10 s obrázkami

Pytagorova veta: aplikácie

A: Určite chýbajúcu dĺžku strany v lichobežníku.A: A: je päta kolmice z bodu na úsečku . Trojuholník je: Pravouhlý.Rovnostranný.A: Využijeme ho pre výpočet. Čo platí pre dĺžky a ?
???

Rozcvička

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Poradie operácií, zátvorky

Tabuľka malej násobilky

Vedecký zápis čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NieÁno

Slovné úlohy o peniazoch

Malý odvážny bojko Greg si dal v obchode do košíka pór za 27 korún, čokoládu za 35 korún a slnečnicové semienka za 16 korún. U pokladne platil stokorunou. Koľko peňazí by mal dostať naspäť?

Vzťahy grafov a tabuliek

Goniometrické funkcie: mix

Násobilka čísla 6

4842
3624
18
54

Počítanie do 100

Zlomky: mix

V dračom hniezde bolo 20 vajec. Tri pätiny vajec ukradol lúpežník Kožlaba. Polovicu zvyšných vajec omylom rozsadol otec drak. Zo zvyšných vajec sa narodili dráčatá. Koľko ich bolo?

Kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Určovanie uhlov

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

A: Pán Kačica vyrába krmivo pre kapry, ktoré mieša z pšeničných zŕn (tie stoja 4 koruny za kilogram) a mäkkýšov (tam je cena vyššia, 28 korún za kilogram). Pán Kačica chce vyrobiť 40 kilogramov krmiva v hodnote 19 korún za kilogram. Koľko kilogramov pšeničných zŕn bude potrebovať?A: Označíme si počet kilogramov pšeničných zŕn vo výslednej zmesi ako . Koľko bude vo výslednej zmesi kilogramov mäkkýšov?
A: Koľko bude stáť všetka pšenica v novej zmesi?
A: Koľko budú stať všetky mäkkýše v novej zmesi? ???

Celé čísla: mix

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Na grafu funkce leží bod

Delitelnosť: mix

Profesor Snape nakúpil prísady do elixírov – 72 bezoárov, 216 švábích očí a 48 koží z bojgy africkej. Prísady rozdelil medzi svojich viac než dvadsať študentov tak, aby mal každý rovnaké suroviny. Žiadna surovina mu nezostala. Koľko dostal každý študent švábích očí?

Určovanie zlomkov

Zapíšte vyfarbenú časť ako zlomok v tvare 'x/y'.

Zlomky: sčítanie obrázkami

Odmocniny

3
1,73...9

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko prirodzených čísel menších než 100 neobsahuje číslicu 0?

Náročnejšie

Počítanie so zápornými číslami

Odmocniny

Sčítanie a odčítanie do 10

459
1
6
3

Exponenciálne rovnice

A:
A: Aká je zmysluplná úprava rovnice?Prevedieme všetky členy na jednu stranu.Rovnicu prevedieme na logaritmus.A: Dostaneme
A: Podľa pravidel pre počítanie s logaritmami ???

Siete telies

Zlomky a percentá

100 %

Rozklad na súčin

Viacciferné násobenie

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Zlomky a desatinné čísla

Zapíšte zlomok ako desatinné číslo.

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Preveďte na zlomok v základnom tvare: A: Vytvoríme zlomok s číslom v menovateli.
A: Určíme najväčšieho spoločného deliteľa čitateľa a menovateľa.
A: Týmto číslom zlomok skrátime. ???

Slovné úlohy s pohybom

O 9 hodine vyrazila z kasární vojenská kolóna rýchlosťou 40 km/h. O pol jedenástej za ňou bola vyslaná motospojka, ktorej priemerná rýchlosť bola 70 km/h. Koľko kilometrov musí motospojka prekonať, aby kolónu dohnala?

Priama a nepriama úmernosť

A: Žofka beží závod na 3 kilometre. Medzičasom po dvoch kilometroch prebehla presne za 8 minút. Koľko minút jej bude trvaý celý závod, ak vydrží utekať stále rovnakým tempom?A: Je pravda, že keby bol závod dvakrát dlhší, pobeží ho Žofka dvakrát dlhšie?Áno, preto je to nepriamá úmera.Áno, preto je to priama úmera.A: Čo zistíme ako prvý krok?Rýchlosť Žofky (teda počet minút, za ktoré Žofka zdolá jeden kilometer)Počet kilometrov, ktoré Žofke ostávajú do cieľaA: Koľko to je? Ako dlho trvá Žofke 1 kilometer? ???

Rozdeľovačka: ťažké

Počítanie s percentami

A: Video Youtubera Nata, v ktorom sa snažil si dať do úst čo najviac lieskových orechov, dostalo 320 palcov hore a 80 palcov dole. Koľkým percentám všetkých hodnotiacich se video nepáčilo?A: Čo si v tejto úlohe označíme ako 100 percent?Počet všetkých ľudí, ktorí sa na video pozreli.Počet všetkých palcov (hore aj dole), ktoré video obdržalo.A: Koľko to konkrétne je? palcov palcovA: Čo teraz potrebujeme matematicky vyjadriť? ???

Krátenie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Rozdeľovačka: ľahké

Binárne čísla

610100
11057
3101111
2114

Kombinatorika: pojmy

výběr pětičlenného týmu z dvacetičlenné třídy

kombinacevariace

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Úpravy logických výrazov

Desatinné čísla na číselnej osi

Skutočná výzva

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM