Aritmetika

Čísla
              Počítanie do 20
              Číselná osa do 20
              Počítanie do 100
              Porovnávanie čísel do 100
              Čísla slovom
              Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
              Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Sčítanie a odčítanie
              Sčítanie a odčítanie do 10
              Sčítanie a odčítanie do 20
              Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
              Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
              Sčítanie a odčítanie nad 100
              Sčítanie pod sebou
              Odčítanie pod sebou
              Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
              Malá násobilka
              Viacciferné násobenie
              Písomné násobenie pod sebou
              Jednociferné delenie
              Delenie so zvyškom
              Viacciferné delenie
              Písomné delenie pod sebou
              Písomné delenie dvojciferným činiteľom
              Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
              Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
              Poradie operácií, zátvorky
              Zápis číselných výrazov
              Približné počítanie
              Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
              Porovnávanie celých čísel
              Číselná os: celé čísla
              Počítanie so zápornými číslami
              Výrazy s absolútnou hodnotou
              Celé čísla: mix
Deliteľnosť
              Párne, nepárne
              Deliteľnosť
              Prvočísla
              Najväčší spoločný deliteľ
              Najmenší spoločný násobok
              Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
              Mocniny
              Odmocniny
              Výrazy s mocninami a odmocninami
              Záporné mocniny
              Vedecký zápis čísel
              Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
              Logaritmus: výpočet
              Výrazy s logaritmami
Číselné sústavy
              Rímske čísla
              Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
              Určovanie zlomkov
              Zlomky na číselnej osi
              Porovnávanie zlomkov
              Krátenie zlomkov
              Zmiešané čísla
              Sčítanie a odčítanie zlomkov
              Násobenie a delenie zlomkov
              Zlomky, mocniny, odmocniny
              Zlomky: mix
Percentá
              Percentá: určovanie
              Počítanie s percentami
              Zlomky a percentá
              Percentá: mix
Desatinné čísla
              Desatinné čísla slovom
              Porovnávanie desatinných čísel
              Zaokrúhľovanie desatinných čísel
              Desatinné čísla na číselnej osi
              Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
              Násobenie a delenie desatinných čísel
              Delenie desatinných čísel
              Zlomky a desatinné čísla
              Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
              Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
              Priestorová predstavivosť v rovine
              Nárys, pôdorys, bokorys
              Siete kocky
              Siete telies
              Rez kocky
              Rezy telies
              Počty vrcholov, strán, hrán
              Priestorová predstavivosť: 3D objekty
              Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
              Názvy útvarov
              Pojmy súvisiace s uhlami
              Pojmy súvisiace s trojuholníkom
              Pojmy súvisiace s kružnicou
Obsah, obvod
              Obsah (na mriežke)
              Obvod (na mriezke)
              Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
              Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
              Obsah, obvod: kruh, kružnica
              Obsah: kombinácie útvarov
              Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
              Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan
              Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan
              Objem: guľa, valec, kužeľ
              Povrch: guľa, valec, kužeľ
              Objem, povrch: mix
Uhly
              Určovanie uhlov
              Uhly v trojuholníku
              Uhly v štvoruholníku
              Uhly a mnohouholníky
              Uhly a kružnice
              Uhly: mix
Geometrické konštrukcie
              Geometrické konštrukcie: značenie
              Polpriamky a polroviny
              Rovnobežky a kolmice
              Trojuholníky
              Štvoruholníky
              Konštrukčné úlohy
              Geometrické konštrukcie: mix
Operácie a vlastnosti v rovine
              Osová súmernosť
              Stredová súmernosť
              Podobnosť, zhodnosť
              Rotácia
              Určenie zobrazení v rovine
Pravouhlý trojuholník
              Pytagorova veta
                          Pytagorova veta: základné použitie
                          Pytagorova veta: aplikácie
                          Pytagorova veta: mix
              Euklidove vety
Analytická geometria
              Úsečky
              Vektory: pojmy
              Operácie s vektormi
              Rovnice priamky
              Rovnice roviny
              Polohové úlohy
              Metrické úlohy
              Kuželosečky
                          Kuželosečky: pojmy
                          Rovnice kužeľosečiek
                          Kuželosečky: mix

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
              Dosadzovanie do výrazov
              Zápis pomocou výrazu
              Úpravy výrazov s jednou neznámou
              Úpravy výrazov s mnohočlenmi
              Úpravy výrazov so zlomkami
              Lomené výrazy
              Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Rovnice
              Jednokrokové rovnice
              Základné rovnice s jednou neznámou
              Rovnice so zátvorkami
              Rovnice s neznámou v menovateli
              Rovnice so zlomkami
              Rovnice s desatinnými číslami
              Rovnice s lomenými výrazmi
              Zápis zadaní pomocou rovnice
              Vyjadrenie neznámej z rovnice
              Sústava 2 lineárnych rovníc
              Kvadratické rovnice
              Exponenciálne rovnice
              Logaritmické rovnice
              Rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
              Pomery
              Priama a nepriama úmernosť
              Myslím si číslo
              Úlohy o zmesiach
              Spoločná práca
              Úlohy s pohybom
              Úlohy s rovnicami: mix
Postupnosti a rady
              Zápis postupností
              Aritmetická a geometrická postupnosť

Jednotky, miery

Čas
              Hodiny: určovanie času
              Jednotky času
              Počítanie s časom
Jednotky
              Jednotky dĺžky
              Jednotky hmotnosti
              Jednotky obsahu
              Jednotky objemu
              Jednotky teploty
              Jednotky: mix
Peniaze

Diskrétna matematika

Množiny
              Množiny: pojmy
              Zápis množín
              Prienik, zjednotenie
              Vlastnosti množín a množinových operácií
              Vennove diagramy
              Množiny množín, potenčná množina
              Množiny: mix
Logika
              Logika: pojmy
              Vyhodnocovanie logických výrazov
              Úpravy logických výrazov
              Kvantifikátory
              Logika: mix
Kombinatorika
              Kombinatorika: pojmy
              Permutácie, kombinácie a variácie
              Kombinačné čísla
              Kombinatorika: mix
Pravdepodobnosť
              Pravdepodobnosť: pojmy a značenie
              Základná pravdepodobnosť javu
              Opakované pokusy a zložené javy
              Pravdepodobnosť: mix

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
              Tabuľky: základné porozumenie
              Vzťahy grafov a tabuliek
              Stĺpcové grafy
              Koláčové grafy
              Spojnicové grafy
              Bodové grafy
              Grafy a tabuľky: mix
Štatistika
              Priemer a medián
              Korelačný koeficient
              Typy štatistických dát
              Popisná štatistika: základné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia