Aritmetika

Precvičiť »
Čísla
              Počítanie do 20
              Číselná osa do 20
              Počítanie do 100
              Porovnávanie čísel do 100
              Čísla slovne
              Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
Sčítanie a odčítanie
              Sčítanie a odčítanie do 10
              Sčítanie a odčítanie do 20
              Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
              Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
              Sčítanie a odčítanie nad 100
              Sčítanie pod sebou
              Odčítanie pod sebou
              Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
              Malá násobilka
              Viacciferné násobenie
              Písomné násobenie pod sebou
              Jednociferné delenie
              Delenie so zvyškom
              Viacciferné delenie
              Písomné delenie pod sebou
              Písemné dělení dvouciferným činitelem
              Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
              Poradie operácií, zátvorky
              Počítanie s nápadom
              Približné počítanie
              Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
              Porovnávanie celých čísel
              Číselná os: celé čísla
              Počítanie so zápornými číslami
              Výrazy s absolútnou hodnotou
              Celé čísla: mix
Deliteľnosť
              Párne, nepárne
              Deliteľnosť
              Najväčší spoločný deliteľ
              Najmenší spoločný násobok
              Prvočísla
              Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
              Mocniny
              Odmocniny
              Vedecký zápis čísel
              Záporné mocniny
              Výrazy s mocninami a odmocninami
              Logaritmy
              Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
              Rímske čísla
              Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Precvičiť »
Zlomky
              Určovanie zlomkov
              Zlomky na číselnej osi
              Porovnávanie zlomkov
              Krátenie zlomkov
              Zmiešané čísla
              Sčítanie a odčítanie zlomkov
              Násobenie a delenie zlomkov
              Zlomky, mocniny, odmocniny
              Zlomky: mix
Percentá
              Percenta: určovanie
              Počítanie s percentami
              Zlomky a percentá
              Percentá: mix
Desatinné čísla
              Desatinné čísla slovom
              Porovnávanie desatinných čísel
              Zaokrúhľovanie desatinných čísel
              Desatinné čísla na číselnej osi
              Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
              Násobenie a delenie desatinných čísel
              Delenie desatinných čísel
              Zlomky a desatinné čísla
              Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
              Desetinné čísla: mix

Geometria

Precvičiť »
Priestorová predstavivosť
              Prostorová představivost v rovině
              Nárys, půdorys, bokorys
              Prostorová představivost: 3D objekty
              Prostorová představivost: mix
Názvy a vlastnosti útvarov
              Názvy útvarov
              Počty vrcholov, strán, hrán
              Siete telies
              Geometrické pojmy
Obsah, obvod
              Obsah (na mriežke)
              Obvod (na mriezke)
              Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
              Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
              Obsah, obvod: kruh, kružnica
              Obsah: kombinácie útvarov
              Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Uhly
              Určovanie uhlov
              Uhly v trojuholníku
              Uhly v štvoruholníku
              Uhly a mnohouholníky
Geometrické konštrukcie
              Geometrické konštrukcie: značenie
              Konštrukčné úlohy
Operácie a vlastnosti v rovine
              Osová súmernosť
              Stredová súmernosť
              Podobnosť
              Určenie zobrazení v rovine
Pravouhlý trojuholník
              Pytagorova veta
                          Pytagorova veta: základné použitie
                          Pytagorova veta: aplikácie
                          Pytagorova veta: mix
              Euklidove vety

Rovnice, funkcie, výrazy

Precvičiť »
Výrazy a ich úpravy
              Dosadzovanie do výrazov
              Úpravy výrazov s jednou neznámou
              Úpravy výrazov s mnohočlenmi
              Úpravy výrazov so zlomkami
              Lomené výrazy
              Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Rovnice
              Jednokrokové rovnice
              Základné rovnice s jednou neznámou
              Rovnice so zátvorkami
              Rovnice s neznámou v menovateli
              Rovnice so zlomkami
              Rovnice s desatinnými číslami
              Rovnice s lomenými výrazmi
              Vyjadrenie neznámej z rovnice
              Sústava 2 lineárnych rovníc
              Kvadratické rovnice
              Exponenciálne rovnice
              Logaritmické rovnice
              Rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
              Myslím si číslo
              Priama a nepriama úmernosť
              Úlohy o zmesiach
              Spoločná práca
              Úlohy s pohybom
              Úlohy s rovnicami: mix
Postupnosti a rady
              Zápis postupností
              Aritmetická a geometrická postupnosť

Jednotky, miery

Precvičiť »
Čas
              Hodiny: určovanie času
              Jednotky času
              Počítanie s časom
Jednotky
              Jednotky dĺžky
              Jednotky hmotnosti
              Jednotky obsahu
              Jednotky objemu
              Jednotky teploty
              Jednotky: mix
Peniaze

Diskrétna matematika

Precvičiť »
Množiny
              Množiny: pojmy
              Zápis množín
              Prienik, zjednotenie
              Vlastnosti množín a množinových operácií
              Vennove diagramy
              Množiny množín, potenčná množina
              Množiny: mix
Logika
              Logika: pojmy
              Vyhodnocovanie logických výrazov
              Úpravy logických výrazov
              Kvantifikátory
              Logika: mix
Kombinatorika
              Kombinatorika: pojmy
              Permutácie, Kombinácie a Variácie
              Kombinačné čísla
              Kombinatorika: mix
Pravdepodobnosť
              Pravdepodobnosť: pojmy a značenie
              Pravdepodobnosť javu
              Opakované pokusy a zložené javy
              Pravdepodobnosť: mix

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Precvičiť »
Grafy a tabuľky
              Interpretácia grafov
              Interpretácia tabuliek
              Vztahy grafů a tabulek
Štatistika

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM