Rozhodovačka – 7. trieda

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame 6500 zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraná trieda: 7. (široký výber)


Aritmetika

Čísla
Veľké čísla slovom
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky
Zápis číselných výrazov
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Prvočísla
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske číslice
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Siete kocky
Siete kocky
Siete telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Pojmy súvisiace s uhlami
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice úhlů
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisejúce s kružnicou
Pojmy súvisiace s kružnicou
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Uhly
Určovanie uhlov
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a mnohouholníky
Uhly a kružnice
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Zhodnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Úpravy výrazov so zlomkami
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Priama a nepriama úmernosť

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine

Jednotky, miery

Čas
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu
Jednotky teploty
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
Tabuľky: základné porozumenie
Vzťahy grafov a tabuliek
Stĺpcové grafy
Koláčové grafy
Spojnicové grafy
Bodové grafy
Grafy a tabuľky: mix

Ukážky

100°70°

150 g

15000 mg150000 mg
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia