Rozhodovačka

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Približné počítanie | stredné

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Porovnávanie čísel do 100
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Tabuľka malej násobilky
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou
Jednociferné delenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky
Zápis číselných výrazov
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne
Deliteľnosť
Prvočísla   
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny
Vedecký zápis čísel
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet
Výrazy s logaritmami
Číselné sústavy
Rímske číslice
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov   
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Nárys, pôdorys, bokorys
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Siete kocky
Siete kocky
Siete telies
Rez kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov
Pojmy súvisiace s uhlami
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisejúce s kružnicou
Pojmy súvisiace s kružnicou
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Určovanie uhlov
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a mnohouholníky
Uhly a kružnice
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Analytická geometria
Úsečky
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Rovnice priamky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Poměry: základy
Priama a nepriama úmernosť   
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Vlastnosti funkcií: mix
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník
Hodnoty goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce
Vlastnosti goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Zápis množín
Prienik, zjednotenie
Vlastnosti množín a množinových operácií
Vennove diagramy
Množiny množín, potenčná množina
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy
Vyhodnocovanie logických výrazov
Úpravy logických výrazov
Kvantifikátory
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy

Štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
Tabuľky: základné porozumenie
Vzťahy grafov a tabuliek
Stĺpcové grafy
Koláčové grafy
Spojnicové grafy
Bodové grafy
Grafy a tabuľky: mix
Štatistika
Priemer a medián
Absolútna a relatívna početnosť
Korelačný koeficient
Typy štatistických dát
Priemer, medián a modus (použitie)
Popisná štatistika: základné pojmy
Popisná štatistika: základné pojmy

Ukážky

Porovnávanie čísel do 100

Ktoré číslo je väčšie?

Poměry: základy

Pomer 7 : 11 rozšírte číslom 3.

Približné počítanie

približne 2 500približne 1 200
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia