Rozhodovačka – Stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame 6500 zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraná trieda: 2. SŠ (široký výber)


Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny
Vedecký zápis čísel
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet
Výrazy s logaritmami
Číselné sústavy
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Percentá
Počítanie s percentami
Približné počítanie s percentami
Desatinné čísla
Delenie desatinných čísel
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Siete kocky
Siete telies
Rez kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s uhlami
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisiace s kružnicou
Pojmy súvisiace s kružnicou
Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly a mnohouholníky
Uhly a kružnice
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Analytická geometria
Rovnice priamky
Rovnice roviny

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Výrazy a ich úpravy: mix
Úlohy s rovnicami
Pomery

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Vlastnosti funkcií: mix
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník
Hodnoty goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce
Vlastnosti goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Zápis množín
Prienik, zjednotenie
Vlastnosti množín a množinových operácií
Vennove diagramy
Množiny množín, potenčná množina
Množiny: mix
Logika
Logika: pojmy
Vyhodnocovanie logických výrazov
Úpravy logických výrazov
Kvantifikátory
Logika: mix
Pravdepodobnosť
Základná pravdepodobnosť javu

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Štatistika
Priemer a medián

Ukážky

konstantní funkce

Funkce se nazývá sudá, pokud :

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia