Rozhodovačka – Stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame 6500 zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraná trieda: 3. SŠ (široký výber)

Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny
Vedecký zápis čísel
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet
Výrazy s logaritmami
Číselné sústavy
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Siete kocky
Siete telies
Rez kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Obsah, obvod
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Analytická geometria
Úsečky
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Rovnice priamky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Vlastnosti funkcií: mix
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník
Hodnoty goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce
Vlastnosti goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Zápis množín
Prienik, zjednotenie
Vlastnosti množín a množinových operácií
Vennove diagramy
Množiny množín, potenčná množina
Množiny: mix
Logika
Logika: pojmy
Vyhodnocovanie logických výrazov
Úpravy logických výrazov
Kvantifikátory
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie
Základná pravdepodobnosť javu

Štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
Vzťahy grafov a tabuliek
Štatistika
Priemer a medián
Průměr, medián a modus (použití)
Absolútna a relatívna početnosť
Korelačný koeficient
Typy štatistických dát

Ukážky

Jaký je definiční obor kvadratické funkce?

všechna reálná číslakladná reálná čísla

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia