Rozhodovačka – Stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame 6500 zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Približné počítanie | stredné

Vybraná trieda: 4. SŠ (široký výber)

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny
Vedecký zápis čísel
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet
Výrazy s logaritmami
Číselné sústavy
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Siete kocky
Siete telies
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Analytická geometria
Úsečky
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Rovnice priamky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Vlastnosti funkcií: mix
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník
Hodnoty goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce
Vlastnosti goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Prienik, zjednotenie
Vlastnosti množín a množinových operácií
Vennove diagramy
Množiny množín, potenčná množina
Množiny: mix
Logika
Logika: pojmy
Vyhodnocovanie logických výrazov
Úpravy logických výrazov
Kvantifikátory
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy

Štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
Vzťahy grafov a tabuliek
Štatistika
Priemer a medián
Průměr, medián a modus (použití)
Absolútna a relatívna početnosť
Korelačný koeficient
Typy štatistických dát
Popisná štatistika: základné pojmy
Popisná štatistika: základné pojmy

Ukážky

průměr

prostřední hodnota v seřazené posloupnostipodíl součtu hodnot a jejich počtu

Házím poctivou kostkou. Co je pravděpodobnější?

padne sudé číslopadne šestka
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia