Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu teček
       Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
       Čísla: mix
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie do 10
       Sčítanie a odčítanie do 20
       Sčítanie a odčítanie: mix
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
       Sčítanie a odčítanie nad 100
       Sčítanie pod sebou
       Odčítanie pod sebou
       Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabulka malé násobilky
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Písomné násobenie pod sebou
       Jednociferné delenie
       Delenie so zvyškom
       Viacciferné delenie
       Násobenie a delenie: mix
    Celé čísla
       Číselná os: celé čísla
       Počítanie so zápornými číslami
       Celé čísla: mix
    Deliteľnosť
       Párne, nepárne
       Deliteľnosť
       Najväčší spoločný deliteľ
       Prvočísla
       Delitelnosť: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Logaritmy
       Mocniny a odmocniny: mix
    Číselné sústavy
       Rímske čísla
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Zlomky na číselnej osi
       Porovnávanie zlomkov
       Násobenie a delenie zlomkov
       Zlomky: mix
    Percentá
       Percenta: určovanie
             Odhady procent – tečky
       Počítanie s percentami
       Zlomky a percentá
       Percentá: mix
    Desatinné čísla
       Desetinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
       Desetinné čísla: mix
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Prostorová představivost: mix
    Názvy a vlastnosti útvarov
       Geometrické pojmy
             Pojmy: dvojice uhlov
       Názvy a vlastnosti útvarov: mix
    Obsah, obvod
       Obsah, obvod: mix
    Uhly
       Určovanie uhlov
       Uhly v trojuholníku
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Podobnosť
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Rovnice, funkcie, výrazy
    Výrazy a ich úpravy
       Úpravy výrazov s 1 neznámou
       Úpravy výrazov so zlomkami
       Výrazy a ich úpravy: mix
Funkcie
    Grafy funkcií
       Súradnice bodov v rovine
       Graf lineárnej funkcie
       Graf kvadratickej funkcie
       Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
       Graf lineárnej nerovnice
    Lineárne funkcie
       Lineárne funkcie: mix
    Goniometrické funkcie
       Goniometrické funkcie: mix
Jednotky, miery
    Jednotky
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: ze života
       Jednotky obsahu
       Jednotky objemu
       Jednotky: mix

Preteky robotov pre viac hráčov

  1. Prvý hráč založí preteky
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a prvý hráč ju odštartuje
  3. Odpovedáte na otázky a pretekáte
  4. Preteky sú ukončené, keď dojdú všetci roboti do cieľa

Ukážka pretekov

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM