Rozhodovačka

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Porovnávanie čísel do 100
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Sčítanie a odčítanie
Sčítání a odčítání do 10
Sčítanie do 10
Sčítanie do 10 obrázkovo
Odčítanie do 10
Sčítanie a odčítanie do 10: mix
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Odčítání do 20
Sčítanie a odčítanie: mix
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítání od 20 do 100
Sčítání do 100 obrázkově
Odčítání od 20 do 100
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítání nad 100
Odčítání nad 100
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Jednociferné delenie  
Zobraziť súhrn témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie výsledkov: sčítanie a odčítanie do 20
Porovnávanie výsledkov výpočtov
Zápis číselných výrazov
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne  
Zobraziť súhrn témy
Deliteľnosť  
Zobraziť súhrn témy
Prvočísla  
Zobraziť súhrn témy
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Záporné mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s logaritmami  
Zobraziť súhrn témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie  
Zobraziť súhrn témy
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami  
Zobraziť súhrn témy
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá  
Zobraziť súhrn témy
Percentá: mix
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky a desatinné čísla  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť súhrn témy
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Sieť kocky  
Zobraziť súhrn témy
Siete kocky
Siete telies  
Zobraziť súhrn témy
Rezy kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s uhlami  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s kružnicou  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojuholník: mix
Kruh a kružnica  
Zobraziť súhrn témy
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Priestorové útvary
Kocka, kváder  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod štvorca a obdĺžnika  
Zobraziť súhrn témy
Obvod rovnobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod lichobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod kruhu, dĺžka kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Dĺžka oblúka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah štvorca a obdĺžnika  
Zobraziť súhrn témy
Obsah rovnobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah lichobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah kruhu  
Zobraziť súhrn témy
Obsah kruhového výseku  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra  
Zobraziť súhrn témy
Povrch hranola  
Zobraziť súhrn témy
Povrch ihlanu  
Zobraziť súhrn témy
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Povrch valca  
Zobraziť súhrn témy
Povrch kužeľa  
Zobraziť súhrn témy
Povrch gule  
Zobraziť súhrn témy
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem kocky a kvádra  
Zobraziť súhrn témy
Objem hranola  
Zobraziť súhrn témy
Objem ihlanu  
Zobraziť súhrn témy
Objem hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem valca  
Zobraziť súhrn témy
Objem kužeľa  
Zobraziť súhrn témy
Objem gule  
Zobraziť súhrn témy
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Určovanie uhlov  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a mnohouholníky  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny  
Zobraziť súhrn témy
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť súhrn témy
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Stredová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Zhodnosť
Podobnosť  
Zobraziť súhrn témy
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Body: mix
Úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine
Stred úsečky v rovine
Vektory
Vektory: pojmy
Vektory: mix
Operácie s vektormi
Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel
Priamky
Priamky: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Všeobecná rovnica priamky v rovine  
Zobraziť súhrn témy

Elementárna algebra

Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Trojčlenka  
Zobraziť súhrn témy
Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadania pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Pokročilé rovnice
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Sčítacia a dosadzovacia metóda riešenia
Úlohy s rovnicami
Zápis zadaní pomocou rovnice
Postupnosti a rady
Aritmetická a geometrická postupnosť  
Zobraziť súhrn témy
Zápis postupností  
Zobraziť súhrn témy

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti funkcií: mix
Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie  
Zobraziť súhrn témy
Grafy kvadratických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie  
Zobraziť súhrn témy
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie  
Zobraziť súhrn témy
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník  
Zobraziť súhrn témy
Hodnoty goniometrických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti goniometrických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu  
Zobraziť súhrn témy
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky teploty  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Zápis množín  
Zobraziť súhrn témy
Prienik, zjednotenie  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti množín a množinových operácií  
Zobraziť súhrn témy
Vennove diagramy  
Zobraziť súhrn témy
Množiny množín, potenčná množina  
Zobraziť súhrn témy
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Morská logika
Logika: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Vyhodnocovanie logických výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy logických výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Kvantifikátory  
Zobraziť súhrn témy
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie  
Zobraziť súhrn témy
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Popisná štatistika
Priemer a medián  
Zobraziť súhrn témy
Kvantily a kvartily  
Zobraziť súhrn témy
Absolútna a relatívna početnosť  
Zobraziť súhrn témy
Korelačný koeficient  
Zobraziť súhrn témy
Typy štatistických dát  
Zobraziť súhrn témy
Priemer, medián a modus (použitie)  
Zobraziť súhrn témy
Popisná štatistika: základné pojmy
Popisná štatistika: základné pojmy

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
Prevody mien
Peniaze a percentá
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia