Rozhodovačka

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame 6500 zadaní, od 1+1 až po logaritmy.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100  Nový obsah
Odhad počtu bodiek
Porovnávanie čísel do 100
Čísla slovne
Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky  Nový obsah
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100  Nový obsah
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabuľka malej násobilky
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie  Nový obsah
Písomné násobenie pod sebou
Jednociferné delenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  Nový obsah
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel  Nový obsah
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami  Nový obsah
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  Nový obsah
Najmenší spoločný násobok  Nový obsah
Prvočísla  Nový obsah
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  Nový obsah
Odmocniny  Nový obsah
Vedecký zápis čísel
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Percentá
Percenta: určovanie
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  Nový obsah
Desatinné čísla na číselnej osi
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Kocky: plán stavby
3D objekty z rôznych pohľadov
Drátek v průhledné krychli  Nový obsah
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Siete kocky
Priestorová predstavivosť: mix
Názvy a vlastnosti útvarov
Názvy útvarov
Siete telies
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s kružnicou
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy: uhly
Pojmy: dvojice uhlov
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Uhly
Určovanie uhlov
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie
Geometrické konštrukcie: označenie
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou  Nový obsah
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Postupnosti a rady
Zápis postupností
Aritmetická a geometrická postupnosť

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií
Graf lineárnej nerovnice
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník
Hodnoty goniometrických funkcií
Vlastnosti goniometrických funkcií
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času
Jednotky
Jednotky dĺžky  Nový obsah
Prevody jednotiek dĺžky  Nový obsah
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti  Nový obsah
Jednotky hmotnosti: zo života
Převody jednotek hmotnosti  Nový obsah
Jednotky obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu
Jednotky teploty
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výběr správné jednotky  Nový obsah

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Prienik, zjednotenie
Vennove diagramy
Logika
Logika: pojmy
Úpravy logických výrazov
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Štatistika
Popisná štatistika: základné pojmy

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM