Matematika: 3. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Násobenie a delenie

Násobenie a delenie: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Geometria: Objem a povrch

Povrch hranola

Povrch hranatých telies

Povrch valca

Povrch kužeľa

Povrch gule

Povrch okrúhlych telies

Objem ihlanu

Objem hranatých telies

Objem valca

Objem kužeľa

Objem gule

Objem okrúhlych telies

Objem, povrch: mix

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Geometria: Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v priestore

Vzdialenosť bodov v priestore

Body: mix

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Stred úsečky v rovine

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: mix

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky: pojmy

Parametrická rovnica priamky v rovine

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Priamky: mix

Polohové úlohy

Vzdialenosť bodu od priamky

Odchýlka dvoch priamok

Kružnica (kužeľosečka)

Elipsa

Parabola

Hyperbola

Kužeľosečky: mix

Elementárna algebra: Pomery

Pomery: mierka mapy

Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov so zlomkami

Lomené výrazy

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Výrazy a ich úpravy: mix

Elementárna algebra: Pokročilé rovnice

Rovnice s lomenými výrazmi

Dve rovnice o dvoch neznámych

Kvadratické rovnice

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Pokročilé rovnice: mix

Elementárna algebra: Nerovnice

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Kvadratické nerovnice

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Lineárne funkcie: mix

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Peniaze a percentá

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia