Matematika: 3. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 
Téma
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 24
Aritmetika: Násobenie a delenie 0 / 29
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 4 0 / 36
Aritmetika: Celé čísla
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 3
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 11 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 5 0 / 8
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 2
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 1
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 4 0 / 35
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 7 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy
Geometria: Rovinné útvary 0 / 9 0 / 16
Geometria: Obsah a obvod 0 / 13 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 40
Geometria: Uhly 0 / 4
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 2 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 2 0 / 63
Geometria: Analytická geometrie 0 / 28
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 23
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 38
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 5
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 2
Elementárna algebra: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 23 0 / 4
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 7 0 / 38
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 12
Diskrétna matematika: Logika 0 / 11
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 6
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 12
Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi 0 / 2
Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy 0 / 1
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 1

Viacciferné sčítanie a odčítanie

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Celé čísla: mix

Geometrické pojmy

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Objem a povrch

Povrch hranola

Povrch hranatých telies

Povrch valca

Povrch kužeľa

Povrch gule

Povrch okrúhlych telies

Objem ihlanu

Objem hranatých telies

Objem valca

Objem kužeľa

Objem gule

Objem okrúhlych telies

Objem, povrch: mix

Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Geometrické konštrukcie: mix

Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v prostoru

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Stred úsečky v rovine

Vektory

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Kuželosečky: mix

Rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Rovnice so zátvorkami

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice so zlomkami

Rovnice s lomenými výrazmi

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Sústava 2 lineárnych rovníc

Kvadratické rovnice

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Finančné pojmy a princípy

Finančné produkty: pojmy

Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia