Počítanie

Klasické cvičenie na precvičenie počítania každého druhu – dostanete zadanie príkladu a máte za úlohu zapísať písomne odpoveď (číslo). Ponúkame 4 000 príkladov, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete písať odpoveď na klávesnicu, skúste cvičenie Rozhodovačka, v ktorom vyberáte jednu z dvoch odpovedí.

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Poradie operácií, zátvorky | ľahké

Aritmetika

Čísla
Číselná osa do 20
Počítanie do 100
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie od 20 do 100 s obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Doplňovanie radov: počítanie
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky
Počítanie a logické myslenie
Počítanie s nápadom
Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet
Číselné sústavy
Rímske číslice
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Krátenie zlomkov   
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Sčítanie zlomkov s obrázkami
Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky: mix
Výpočty so zlomkami
Percentá
Počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix
Výpočty s desatinnými číslami

Geometria

Priestorová predstavivosť
Počty vrcholov, strán, hrán
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan
Objem: guľa, valec, kužeľ
Povrch: guľa, valec, kužeľ
Objem, povrch: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a mnohouholníky
Uhly: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: mix

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy   
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušovanie výrazov: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami   
Rovnice s desatinnými číslami
Rovnice s lomenými výrazmi   
Vyjadrenie neznámej z rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Kvadratické rovnice   
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
Pomery
Poměry: výpočty
Poměry: měřítko mapy

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu
Jednotky objemu   
Jednotky: mix

Diskrétna matematika

Kombinatorika
Kombinačné čísla
Pravdepodobnosť
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Pravdepodobnosť: mix
Pravdepodobnosť: kocky

Štatistika a práca s dátami

Štatistika
Priemer a medián
Vlastnosti aritmetického průměru  Nový obsah
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia