Počítanie

Klasické cvičenie na precvičenie počítania každého druhu – dostanete zadanie príkladu a máte za úlohu zapísať písomne odpoveď (číslo). Ponúkame 4 000 príkladov, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete písať odpoveď na klávesnicu, skúste cvičenie Rozhodovačka, v ktorom vyberáte jednu z dvoch odpovedí.

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Číselná osa do 20
Počítanie do 100
Čísla slovne
Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
Čísla: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Sčítanie do 10 obrázkami
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítanie do 20 obrázkami
Sčítanie a odčítanie: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítanie od 20 do 100 obrázkami
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie
Delenie so zvyškom
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Doplňovanie radov: počítanie
Poradie operácií, zátvorky
Počítanie s nápadom
Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Počítanie so zápornými číslami
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ
Najmenší spoločný násobok
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny
Odmocniny
Záporné mocniny
Výrazy s mocninami a odmocninami
Logaritmy
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske čísla
Binárne čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Krátenie zlomkov
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Sčítanie zlomkov s obrázkami
Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky: mix
Výpočty so zlomkami
Percentá
Počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
Násobenie a delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix
Výpočty s desatinnými číslami

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Názvy a vlastnosti útvarov
Počty vrcholov, strán, hrán
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan
Objem: guľa, valec, kužeľ  Nový obsah
Povrch: guľa, valec, kužeľ  Nový obsah
Objem, povrch: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a mnohouholníky
Uhly: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: mix

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Lomené výrazy
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušování výrazů: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s desatinnými číslami
Rovnice s lomenými výrazmi
Vyjadrenie neznámej z rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc
Kvadratické rovnice
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Rovnice: mix

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času
Jednotky času
Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu
Jednotky objemu
Jednotky: mix

Diskrétna matematika

Kombinatorika
Kombinačné čísla
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Pravdepodobnosť: mix
Pravdepodobnosť: kocky

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM