Počítanie

Klasické cvičenie na precvičenie počítania každého druhu – dostanete zadanie príkladu a máte za úlohu zapísať písomne odpoveď (číslo). Ponúkame 4 000 príkladov, od 1 + 1 až po logaritmy. Ak nechcete písať odpoveď na klávesnicu, skúste cvičenie Rozhodovačka, v ktorom vyberáte jednu z dvoch odpovedí.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Čísla
Číselná os do 20  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie do 100
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Porovnávanie a zaokrúhlovanie: mix
Sčítanie a odčítanie
Sčítání a odčítání do 10
Sčítanie do 10
Sčítanie do 10 obrázkovo
Odčítanie do 10
Sčítanie a odčítanie do 10: mix
Sčítanie a odčítanie do 20
Sčítání do 20
Sčítání do 20 obrázkově
Odčítání do 20
Sčítanie a odčítanie: mix
Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
Sčítání od 20 do 100
Sčítání od 20 do 100 obrázkově
Odčítání od 20 do 100
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítání nad 100
Odčítání nad 100
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Násobilka čísla 2
Násobilka čísla 3
Násobilka čísla 4
Násobilka čísla 5
Násobilka čísla 6
Násobilka čísla 7
Násobilka čísla 8
Násobilka čísla 9
Násobilka čísla 10
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie  
Zobraziť súhrn témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie a logické myslenie  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie s nápadom
Doplňovanie radov: počítanie
Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Záporné mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobraziť súhrn témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Krátenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie zlomkov s obrázkami
Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkom
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Výpočty so zlomkami
Zlomky: mix
Percentá
Počítanie s percentami  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky a percentá  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Výpočty s desatinnými číslami
Zlomky a desatinné čísla  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Počty vrcholov, strán, hrán  
Zobraziť súhrn témy
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: mix
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obvod trojuholníka (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obvod na mriežke: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod štvorca a obdĺžnika  
Zobraziť súhrn témy
Obvod rovnobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod lichobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod kruhu, dĺžka kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Dĺžka oblúka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: rovnobežník, lichobežník
Obsah
Obsah trojúholníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah štvorca a obdĺžnika  
Zobraziť súhrn témy
Obsah rovnobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah lichobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah kruhového výseku  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: štvorec, obdĺžnik
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra  
Zobraziť súhrn témy
Povrch hranola  
Zobraziť súhrn témy
Povrch ihlanu  
Zobraziť súhrn témy
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Povrch valca  
Zobraziť súhrn témy
Povrch kužeľa  
Zobraziť súhrn témy
Povrch gule  
Zobraziť súhrn témy
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem kocky a kvádra  
Zobraziť súhrn témy
Objem hranola  
Zobraziť súhrn témy
Objem ihlanu  
Zobraziť súhrn témy
Objem hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem valca  
Zobraziť súhrn témy
Objem kužeľa  
Zobraziť súhrn témy
Objem gule  
Zobraziť súhrn témy
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem, povrch: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a mnohouholníky  
Zobraziť súhrn témy
Uhly: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Súradnice bodov v priestore
Body: mix

Elementárna algebra

Pomery
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: mierka mapy  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Zjednodušovanie výrazov: mix
Rovnice
Jednokrokové rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Základné rovnice s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zátvorkami  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice s neznámou v menovateli  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice s desatinnými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Základné rovnice: mix
Pokročilé rovnice
Rovnice s lomenými výrazmi  
Zobraziť súhrn témy
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Exponenciálne rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Logaritmické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Pokročilé rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
Vyjadrenie neznámej z rovnice  
Zobraziť súhrn témy

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky obsahu  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky objemu  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky: mix

Diskrétna matematika

Kombinatorika
Kombinačné čísla  
Zobraziť súhrn témy
Pravdepodobnosť
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Pravdepodobnosť: mix
Pravdepodobnosť: kocky
Popisná štatistika
Priemer a medián  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti aritmetického priemeru
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia