Matematika: 4. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Násobenie a delenie

Násobenie a delenie: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Geometria: Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v priestore

Vzdialenosť bodov v rovine

Vzdialenosť bodov v priestore

Body: mix

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Stred úsečky v rovine

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: mix

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky: pojmy

Parametrická rovnica priamky v rovine

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Priamky: mix

Polohové úlohy

Vzdialenosť bodu od priamky

Odchýlka dvoch priamok

Kružnica (kužeľosečka)

Elipsa

Parabola

Hyperbola

Kužeľosečky: mix

Elementárna algebra: Pomery

Pomery: mierka mapy

Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov so zlomkami

Lomené výrazy

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Výrazy a ich úpravy: mix

Elementárna algebra: Pokročilé rovnice

Rovnice s lomenými výrazmi

Dve rovnice o dvoch neznámych

Kvadratické rovnice

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Pokročilé rovnice: mix

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Úlohy s rovnicami: mix

Elementárna algebra: Nerovnice

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Kvadratické nerovnice

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Lineárne funkcie: mix

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Peniaze a percentá

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia