Matematika: 4. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 
Téma
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 24
Aritmetika: Násobenie a delenie 0 / 29
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 3 0 / 36
Aritmetika: Celé čísla
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 9 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 2
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 1
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 2 0 / 35
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 5 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy
Geometria: Rovinné útvary 0 / 5 0 / 16
Geometria: Obsah a obvod 0 / 11 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 26
Geometria: Uhly 0 / 4
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 1 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 1 0 / 63
Geometria: Analytická geometria 0 / 30
Elementárna algebra: Pomery 0 / 1
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 19
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 4
Elementárna algebra: Pokročilé rovnice 0 / 32
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 2
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 2
Elementárna algebra: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 3
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 21 0 / 4
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 7 0 / 38
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 9
Diskrétna matematika: Logika 0 / 11
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 7
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 12
Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi 0 / 2
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 1

Viacciferné sčítanie a odčítanie

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Geometrické pojmy

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Geometrické konštrukcie: mix

Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v priestore

Vzdialenosť bodov v priestore

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Vektory

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky

Přímky: pojmy

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kružnica (kužeľosečka)

Elipsa

Parabola

Hyperbola

Kužeľosečky: mix

Pokročilé rovnice

Rovnice s lomenými výrazmi

Dve rovnice o dvoch neznámych

Kvadratické rovnice

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Pokročilé rovnice: mix

Úlohy s rovnicami

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Úlohy s rovnicami: mix

Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia