Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Násobenie a delenie

Násobenie a delenie: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Geometria: Analytická geometrie

Vzdálenost bodů v prostoru

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Vektory

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Kuželosečky: mix

Elementárna algebra: Rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Rovnice so zlomkami

Rovnice s lomenými výrazmi

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Sústava 2 lineárnych rovníc

Kvadratické rovnice

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: mierka mapy

Úlohy s rovnicami: mix

Elementárna algebra: Nerovnice

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Kvadratické nerovnice

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Lineárne funkcie: mix

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Peniaze a percentá

Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy

Finančné produkty: pojmy

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia