Aritmetika

   Čísla
   Sčítanie a odčítanie
   Viacciferné sčítanie a odčítanie
   Násobenie a delenie
   Počítanie: kombinácie operácií
   Celé čísla
   Deliteľnosť
   Mocniny, odmocniny, logaritmy
   Logaritmus
   Číselné sústavy
Číselná os

Zlomky, percentá, desatinné čísla

   Zlomky
   Percentá
   Desatinné čísla

Geometria

   Priestorová predstavivosť
   Geometrické pojmy
   Rovinné útvary
   Priestorové útvary
   Obsah a obvod
   Objem a povrch
   Uhly
   Geometrické konštrukcie
   Operácie a vlastnosti v rovine
   Analytická geometria

Elementárna algebra

   Algebraické výrazy a ich úpravy
   Rovnice
   Úlohy s rovnicami
   Nerovnice
   Postupnosti a rady

Funkcie

   Typy a vlastnosti funkcií
   Grafy funkcií
   Lineárne funkcie
   Kvadratické funkcie
   Goniometrické funkcie
   Exponenciálne a logaritmické funkcie

Jednotky, miery

   Čas
   Jednotky

Diskrétna matematika

   Množiny
   Logika
   Kombinatorika
   Pravdepodobnosť
   Popisná štatistika

Finančná gramotnosť

   Počítanie s peniazmi
   Finančné pojmy a princípy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia