Aritmetika

   Čísla
   Sčítanie a odčítanie
   Viacciferné sčítanie a odčítanie
   Násobenie a delenie
   Počítanie: kombinácie operácií
   Celé čísla
   Deliteľnosť
   Mocniny, odmocniny, logaritmy
   Logaritmus  
   Číselné sústavy
Číselná os  

Zlomky, percentá, desatinné čísla

   Zlomky  
   Percentá  
   Desatinné čísla  

Geometria

   Priestorová predstavivosť
   Geometrické pojmy
   Rovinné útvary
   Obsah, obvod  
   Objem, povrch  
   Uhly
   Geometrické konštrukcie  
   Operácie a vlastnosti v rovine
   Pravouhlý trojuholník
   Analytická geometria

Elementárna algebra

   Výrazy a ich úpravy  
   Rovnice  
   Úlohy s rovnicami
   Nerovnice
   Postupnosti a rady

Funkcie

   Typy a vlastnosti funkcií
   Grafy funkcií
   Lineárne funkcie  
   Kvadratické funkcie  
   Goniometrické funkcie  
   Exponenciálne a logaritmické funkcie

Jednotky, miery

   Čas
   Jednotky  
Peniaze

Diskrétna matematika

   Množiny
   Logika
   Kombinatorika
   Pravdepodobnosť
   Popisná štatistika
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia