Aritmetika

Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávanie čísel do 20
Porovnávanie čísel do 100
Tabuľka nerovnosti
Tabuľka nerovností
Porovnávanie čísel do 1000
Porovnávanie čísel do 1 000 000
Porovnávanie celých čísel
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Obrázkové sčítavanie
Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)
Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)
Sčítanie a odčítanie do 20
Kruh sčítania a odčítania
Sčítacie pyramídy
Pavučiny
Sčítanie, odčítanie a myslenie
Sila skupín
Číselné ovály
Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou   
Odčítanie pod sebou   
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Písomné násobenie pod sebou   
Delenie so zvyškom   
Písomné delenie pod sebou
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Násobenie, delenie a myslenie
Pavučiny s násobením
Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Nákladiaky
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Magické štvorce
Celé čísla
Číselná os: celé čísla   
Deliteľnosť
Deliteľnosť   
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Číselné sústavy
Rímske číslice   
Rímske rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov   
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov   
Krátenie zlomkov   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Percentá
Percentá: určovanie   
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel   
Desatinné čísla na číselnej osi   
Zlomky a desatinné čísla   

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky   
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Dĺžka úsečky (na mriežke)
Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah (na mriežke)
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky   
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnica, kruhový výsek   
Obsah kruhu
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan   
Objem kocky a kvádra
Objem hranola a ihlanu
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan   
Povrch kocka a kvádra
Povrch hranola a ihlanu
Objem: guľa, valec, kužeľ   
Povrch: guľa, valec, kužeľ   
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a kružnice   
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Zhodnosť na mriežke
Podobnosť
Podobnosť na mriežke
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Lomené výrazy   
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Nerovnice
Kvadratické nerovnice
Nerovnice s absolútnou hodnotou

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie   
Grafy kvadratických funkcí   

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia