Presúvanie

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Kombinácie operácií: mix | ľahké

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávanie čísel do 100
Tabuľka nerovnosti
Tabuľka nerovností
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Obrázkové sčítavanie
Sčítanie a odčítanie do 20
Kruh sčítania a odčítania
Sčítacie pyramídy
Sčítacie pyramídy
Pavučiny
Sčítanie a odčítanie: mix
Sila skupín
Obrázkové rovnice
Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Pavučiny s násobením
Písomné násobenie pod sebou
Delenie so zvyškom
Písomné delenie pod sebou
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  Nový obsah
Číselné sústavy
Rímske čísla
Rímske rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Percentá: určovanie
Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi
Zlomky a desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obvod (na mriezke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica
Obsah kruhu
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan  Nový obsah
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan  Nový obsah
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a kružnice
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť
Stredová súmernosť
Podobnosť  Nový obsah
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie
Analytická geometria
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Lomené výrazy
Rovnice
Kvadratické rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky
Tabuľky: základné porozumenie
Tabuľky útvarov
Vzťahy grafov a tabuliek
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia