Presúvanie

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 20
Číselné domino
Číselná cesta
Porovnávanie čísel do 100
Tabulka nerovností
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie do 10
Obrázkové sčítání  Nový obsah
Sčítanie a odčítanie do 20
Kolečko sčítání a odčítání
Sčítací pyramidy  Nový obsah
Pavučiny
Sčítanie a odčítanie: mix
Síla skupin
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie pod sebou
Odčítanie pod sebou
Násobenie a delenie
Malá násobilka
Pavučiny s násobením
Písomné násobenie pod sebou
Delenie so zvyškom  Nový obsah
Písomné delenie pod sebou
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Počítanie: kombinácie operácií
Kombinácie operácií: mix
Obrázkové rovnice
Číselné křížovky
Doplň operaci
Celé čísla
Číselná os: celé čísla
Deliteľnosť
Deliteľnosť
Křížovka dělitelnosti
Dělitelnost a Vennův diagram
Číselné sústavy
Rímske čísla
Římské rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi
Porovnávanie zlomkov  Nový obsah
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Desatinné čísla
Desatinné čísla na číselnej osi

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky
Obsah, obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky  Nový obsah
Uhly
Uhly v trojuholníku
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  Nový obsah
Stredová súmernosť  Nový obsah
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  Nový obsah
Lomené výrazy

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie
Graf kvadratickej funkcie

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky  Nový obsah
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu  Nový obsah

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat