Aritmetika

Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky   
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Krátenie zlomkov   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Percentá
Počítanie s percentami   
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla   
Prevod desatinného čísla na zlomok

Geometria

Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Geometrické konštrukcie
Konstrukčné úlohy: trojuholníky   
Konstrukčné úlohy prierezovo   
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety   
Analytická geometria
Rovnice priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Rozklad na súčin
Lomené výrazy   
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami   
Rovnice s neznámou v menovateli   
Rovnice so zlomkami   
Rovnice s lomenými výrazmi   
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice   
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice   
Logaritmické rovnice   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: výpočty   
Pomery: mierka mapy   
Priama a nepriama úmernosť   
Myslím si číslo   
Myslím si číslo (po krokoch)
Úlohy o zmesiach   
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)
Úlohy s rovnicami: mix
Všeobecné slovné úlohy s rovnicami

Funkcie

Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   

Jednotky, miery

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky dĺžky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky objemu   

Diskrétna matematika

Logika
Úpravy logických výrazov   

Ukážky

Jednotky času

Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Deti najskôr pol hodiny písali, potom si 11 minút čítali a 180 sekúnd spievali pesničku. O koľko minút zazvoní koniec hodiny?Aký je vhodný prvý krok?Všetky časy sčítame.Všetky časy prevedieme na minúty.Áno, prevedieme na minúty. Deti písali pol hodiny a to je40 minút30 minútPesničku spievali 180 sekúnd a to sú4 minúty3 minútyAko vypočítame, o koľko minút bude zvoniť?Za ako dlho zazvoní koniec hodiny?Koniec hodiny zazvoní o 11 minút.Koniec hodiny zazvoní o 1 minútu.

Exponenciálne rovnice

Číslo 1 napíšeme ako mocninu so základom 4.
Porovnáme exponenty.
Riešením je

Priama a nepriama úmernosť

Na balíčku 750 gramov cestovín fusilli je napísané, že vystačia na 6 porcií. Koľko gramov fusilli by mal odvážiť taliansky šéfkuchár maestro Davido, ak chce pripraviť len 5 porcií?Ktorý z nasledujúcich vzťahov platí?Keď budeme mať dvojnásobné množstvo cestovín, uvaríme polovičný počet porcií.Keď budeme mať dvojnásobné množstvo cestovín, uvaríme dvojnásobný počet porcií.Aká úmera je teda medzi množstvom cestovín a počtom porcií?nepriama úmerapriama úmeraČo bude najužitočnejšie zistiť?Koľko gramov cestovín potrebujeme na 1 porciu.Koľko porcií dokážeme urobiť z 1 gramu cestovín.Koľko?
A koľko gramov cestovín potrebujeme na 5 porcií?
Ako bude znieť odpoveď?Maestro Davido by mal na 5 porcií odvážiť 625 gramov cestovín fusilli.Maestro Davido by mal na 5 porcií odvážiť gramov cestovín fusilli.
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia