Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Aritmetika

Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Krátenie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Počítanie s percentami
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla
Prevod desatinného čísla na zlomok

Geometria

Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety
Analytická geometria
Rovnice priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Rozklad na súčin
Lomené výrazy
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou
Rovnice so zátvorkami
Rovnice s neznámou v menovateli
Rovnice so zlomkami
Rovnice s lomenými výrazmi
Sústava 2 lineárnych rovníc
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice
Logaritmické rovnice
Úlohy s rovnicami
Slovné úlohy s rovnicami (po krokoch)
Priama a nepriama úmernosť
Myslím si číslo
Myslím si číslo (po krokoch)
Úlohy o zmesiach
Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

Ukážky

Uhly v trojuholníku

A: Určite veľkosť červeno vyznačeného uhla.A: A: Aký uhol v prvom kroku určíme?ACBBACA: Keďže je uhol BAC vrcholový k zadanému uhlu 30°, aká bude jeho veľkosť?30°150°A: Keďže súčet uhlov v trojuholníku je 180°, môžeme veľkosť uhla ACB jednoducho dopočítať. Jeho veľkosť je60°50°A: Veľkosť červeno vyznačeného uhla je potom60°120°

Slovné úlohy s rovnicami (po krokoch)

A: Vo vrecku bol rovnaký počet citrónových a pomarančových cukríkov a k tomu ešte 10 jahodových. Keď Anička zobrala polovicu všetkých cukríkov, vo vrecku ich zostalo 12. Koľko bolo vo vrecku pomarančových cukríkov?A: Koľko bolo vo vrecku celkovo cukríkov?, pretože vieme, že je polovica z počtu citrónových a pomarančových., pretože vieme, že je polovica.A: Označíme počet pomarančových cukríkov ako , počet citrónových ako a počet jahodových ako . Čo je pravda?
A: Aký je vzťah medzi počtom citrónových a počtom pomarančových cukríkov?
A: Čo by sme teraz mali urobiť s rovnicou ?Dve z písmeniek vyjadríme pomocou tretieho, aby sme v rovnici mali len jednu neznámu.Na jednej strane rovnice necháme neznámu a zvyšok prevedieme na druhú stranu.A: Ako bude rovnica po tomto kroku vyzerať?
A: Všetky výskyty neznámej prevedieme na jednu stranu rovnice a všetky samostatné čísla na druhú:
A: Z toho už ľahko dopočítame počet pomarančových cukríkov:
A: Aká je vhodná odpoveď na slovnú úlohu?Vo vrecku bolo 7 citrónových cukríkov.Vo vrecku bolo 7 pomarančových cukríkov.

Logaritmické rovnice

A:
A: Aká je zmysluplná úprava tejto rovnice?Prevedieme všetky členy na jednu stranu.Rovnicu prevedieme na exponenciálnu rovnicu.A: Ako bude rovnica vyzerať?
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia