Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 6. (úzky výber)

Aritmetika
    Čísla
       Rímske číslice
    Porovnávanie a zaokrúhlovanie
       Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie nad 100
          Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Písomné násobenie pod sebou
       Viacciferné delenie
    Počítanie: kombinácie operácií
       Poradie operácií, zátvorky
       Približné počítanie
    Celé čísla
       Porovnávanie celých čísel
       Číselná os: celé čísla
       Počítanie so zápornými číslami
       Celé čísla: mix
    Deliteľnosť
       Prvočísla
       Najväčší spoločný deliteľ
       Najmenší spoločný násobok
       Delitelnosť: mix
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Zlomky na číselnej osi
       Porovnávanie zlomkov
       Zmiešané čísla
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
       Násobenie a delenie zlomkov
    Percentá
       Percentá: určovanie
             Odhady percent: bodky
       Počítanie s percentami
       Zlomky a percentá
    Desatinné čísla
       Porovnávanie desatinných čísel
       Zaokrúhľovanie desatinných čísel
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Priestorová predstavivosť: 3D objekty
             3D objekty z rôznych pohľadov
       Sieť kocky
             Siete kocky
       Priestorová predstavivosť: mix
             Priestorová predstavivosť: mix
    Geometrické pojmy
       Pojmy súvisiace s uhlami
             Pojmy: veľkosť uhlov
       Pojmy súvisiace s trojuholníkom
       Názvy a vlastnosti útvarov: mix
    Obsah a obvod
       Dĺžka a obvod
          Obvod: mix
       Obsah
          Obsah: mix
       Obsah, obvod: mix
    Uhly
       Určovanie uhlov
       Uhly v trojuholníku
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Osová súmernosť
       Stredová súmernosť
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
    Analytická geometria
       Body
          Súradnice bodov v rovine
Jednotky, miery
    Jednotky
       Jednotky dĺžky
             Prevody jednotiek dĺžky
             Jednotky dĺžky: zo života
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: zo života
             Prevody jednotiek hmotnosti
       Jednotky obsahu
       Jednotky objemu
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: zo života
       Jednotky: mix
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia