Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 7. (úzky výber)

Aritmetika
    Násobenie a delenie
       Viacciferné násobenie
    Celé čísla
       Porovnávanie celých čísel
       Číselná os: celé čísla
       Počítanie so zápornými číslami
    Deliteľnosť
       Prvočísla
       Najväčší spoločný deliteľ
       Najmenší spoločný násobok
       Delitelnosť: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Vedecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselnej osi
       Porovnávanie zlomkov
       Zmiešané čísla
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
       Násobenie a delenie zlomkov
       Zlomky: mix
    Percentá
       Percentá: určovanie
             Odhady percent: bodky
       Počítanie s percentami
             Približné počítanie s percentami
       Zlomky a percentá
       Percentá: mix
    Desatinné čísla
       Porovnávanie desatinných čísel
       Zaokrúhľovanie desatinných čísel
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Priestorová predstavivosť: 3D objekty
             3D objekty z rôznych pohľadov
       Sieť kocky
             Siete kocky
       Siete telies
       Priestorová predstavivosť: mix
             Priestorová predstavivosť: mix
    Geometrické pojmy
       Pojmy súvisiace s uhlami
             Pojmy: dvojice uhlov
             Pojmy: veľkosť uhlov
       Pojmy súvisiace s trojuholníkom
       Pojmy súvisiace s kružnicou
       Názvy a vlastnosti útvarov: mix
    Rovinné útvary
       Trojuholník
          Pytagorova veta
             Pytagorova veta: základné použitie
    Obsah a obvod
       Dĺžka a obvod
          Obvod: mix
       Obsah
          Obsah: mix
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, princípy
    Uhly
       Určovanie uhlov
       Uhly v trojuholníku
    Geometrické konštrukcie
       Geometrické konštrukcie: značenie
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Osová súmernosť
       Stredová súmernosť
       Určenie zobrazení v rovine
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
    Analytická geometria
       Body
          Súradnice bodov v rovine
Elementárna algebra
    Algebraické výrazy a ich úpravy
       Úpravy výrazov s jednou neznámou
Jednotky, miery
    Jednotky
       Jednotky dĺžky
             Prevody jednotiek dĺžky
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: zo života
       Jednotky objemu
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: zo života
       Jednotky: mix
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia