Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 8. (úzky výber)

Aritmetika
    Celé čísla
       Počítanie so zápornými číslami
       Celé čísla: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Vedecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselnej osi
       Porovnávanie zlomkov
       Zmiešané čísla
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
       Násobenie a delenie zlomkov
       Zlomky: mix
    Percentá
       Počítanie s percentami
             Približné počítanie s percentami
       Zlomky a percentá
       Percentá: mix
    Desatinné čísla
       Porovnávanie desatinných čísel
       Zaokrúhľovanie desatinných čísel
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
       Desetinné čísla: mix
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Sieť kocky
             Siete kocky
       Siete telies
    Geometrické pojmy
       Pojmy súvisiace s uhlami
             Pojmy: dvojice uhlov
       Pojmy súvisiace s kružnicou
       Názvy a vlastnosti útvarov: mix
    Rovinné útvary
       Trojuholník
          Pytagorova veta
             Pytagorova veta: základné použitie
    Obsah a obvod
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, princípy
    Geometrické konštrukcie
       Geometrické konštrukcie: značenie
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Stredová súmernosť
       Podobnosť
       Určenie zobrazení v rovine
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Elementárna algebra
    Algebraické výrazy a ich úpravy
       Dosadzovanie do výrazov
       Úpravy výrazov s jednou neznámou
       Úpravy výrazov so zlomkami
Funkcie
    Grafy funkcií
       Graf lineárnej funkcie
       Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Jednotky, miery
    Jednotky
       Jednotky dĺžky
             Prevody jednotiek dĺžky
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: zo života
       Jednotky objemu
       Jednotky: mix
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia