Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 9. (široký výber)

Aritmetika
    Celé čísla
       Výrazy s absolútnou hodnotou
       Celé čísla: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Záporné mocniny
       Vedecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
    Logaritmus
       Logaritmus: výpočet
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselnej osi
       Porovnávanie zlomkov
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
       Zlomky, mocniny, odmocniny
       Zlomky: mix
    Percentá
       Počítanie s percentami
             Približné počítanie s percentami
       Percentá: mix
    Desatinné čísla
       Porovnávanie desatinných čísel
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
       Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
       Desetinné čísla: mix
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Siete telies
    Geometrické pojmy
       Pojmy súvisiace s uhlami
             Pojmy: dvojice uhlov
       Pojmy súvisiace s kružnicou
       Názvy a vlastnosti útvarov: mix
    Rovinné útvary
       Trojuholník
          Pytagorova veta
             Pytagorova veta: základné použitie
    Obsah a obvod
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, princípy
    Geometrické konštrukcie
       Geometrické konštrukcie: značenie
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Podobnosť
       Určenie zobrazení v rovine
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Elementárna algebra
    Algebraické výrazy a ich úpravy
       Dosadzovanie do výrazov
       Úpravy výrazov s jednou neznámou
       Úpravy výrazov s mnohočlenmi
             Rozklad na súčin
             Úpravy výrazov: vnorené mocniny
       Úpravy výrazov so zlomkami
       Lomené výrazy
             Úpravy lomených výrazov
             Podmienky lomených výrazov
       Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
             Úpravy výrazov s faktoriálom
             Úpravy výrazov s kombinačným číslom
       Výrazy a ich úpravy: mix
    Postupnosti a rady
       Aritmetická a geometrická postupnosť
       Zápis postupností
Funkcie
    Typy a vlastnosti funkcií
       Základné typy funkcií
       Vlastnosti funkcií
    Grafy funkcií
       Graf lineárnej funkcie
       Grafy kvadratických funkcií
       Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
       Grafy goniometrických funkcií
       Graf lineárnej nerovnice
    Lineárne funkcie
       Vlastnosti lineárnej funkcie
       Lineárne funkcie: mix
    Kvadratické funkcie
       Vlastnosti kvadratickej funkcie
    Goniometrické funkcie
       Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník
       Hodnoty goniometrických funkcií
       Vlastnosti goniometrických funkcií
       Goniometrické funkcie: mix
    Exponenciálne a logaritmické funkcie
       Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií
Jednotky, miery
    Jednotky
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: zo života
       Jednotky: mix
Diskrétna matematika
    Množiny
       Množiny: pojmy
       Prienik, zjednotenie
       Vennove diagramy
    Logika
       Logika: pojmy
       Úpravy logických výrazov
    Kombinatorika
       Kombinatorika: pojmy
    Popisná štatistika
       Popisná štatistika: základné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia