Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 9. (široký výber)

Aritmetika
    Celé čísla
       Výrazy s absolútnou hodnotou
       Celé čísla: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Záporné mocniny
       Vedecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselnej osi
       Porovnávanie zlomkov
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
       Zlomky, mocniny, odmocniny
       Zlomky: mix
    Percentá
       Počítanie s percentami
             Približné počítanie s percentami
       Percentá: mix
    Desatinné čísla
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
       Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
       Desetinné čísla: mix
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Sieť kocky
             Siete kocky
       Siete telies
       Priestorová predstavivosť: mix
             Priestorová predstavivosť: mix
    Geometrické pojmy
       Pojmy súvisiace s uhlami
             Pojmy: dvojice uhlov
       Pojmy súvisiace s kružnicou
       Názvy a vlastnosti útvarov: mix
    Rovinné útvary
       Trojuholník
          Pytagorova veta
             Pytagorova veta: základné použitie
    Obsah a obvod
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, princípy
    Geometrické konštrukcie
       Geometrické konštrukcie: značenie
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Podobnosť
       Určenie zobrazení v rovine
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Elementárna algebra
    Algebraické výrazy a ich úpravy
       Dosadzovanie do výrazov
       Úpravy výrazov s jednou neznámou
       Úpravy výrazov s mnohočlenmi
       Úpravy výrazov so zlomkami
       Výrazy a ich úpravy: mix
Funkcie
    Grafy funkcií
       Graf lineárnej funkcie
       Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Diskrétna matematika
    Množiny
       Množiny: pojmy
       Prienik, zjednotenie
       Vennove diagramy
    Logika
       Logika: pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia