Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu bodiek
       Rímske číslice
       Čísla do 1 000 slovom
       Čísla: mix
    Porovnávanie a zaokrúhlovanie
       Porovnávanie čísel do 100
       Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítání a odčítání do 10
          Sčítanie do 10
                   Sčítanie do 10 obrázkovo
          Sčítanie a odčítanie do 10: mix
       Sčítanie a odčítanie do 20
          Sčítání do 20
                   Sčítání do 20 obrázkově
          Sčítanie a odčítanie: mix
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
          Sčítání od 20 do 100
                   Sčítání do 100 obrázkově
          Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie nad 100
          Sčítanie pod sebou
          Odčítanie pod sebou
          Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
                   Písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Písomné násobenie pod sebou
       Jednociferné delenie
       Delenie so zvyškom
       Viacciferné delenie
       Násobenie a delenie: mix
    Počítanie: kombinácie operácií
       Poradie operácií, zátvorky
       Približné počítanie
    Celé čísla
       Porovnávanie celých čísel
       Číselná os: celé čísla
       Počítanie so zápornými číslami
       Výrazy s absolútnou hodnotou
       Celé čísla: mix
    Deliteľnosť
       Párne, nepárne
       Deliteľnosť
       Prvočísla
       Najväčší spoločný deliteľ
       Najmenší spoločný násobok
       Delitelnosť: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Záporné mocniny
       Vedecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
    Logaritmus
       Logaritmus: výpočet
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Zlomky na číselnej osi
       Porovnávanie zlomkov
       Zmiešané čísla
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
       Násobenie a delenie zlomkov
       Zlomky, mocniny, odmocniny
       Zlomky: mix
    Percentá
       Percentá: určovanie
             Odhady percent: bodky
       Počítanie s percentami
             Približné počítanie s percentami
       Zlomky a percentá
       Percentá: mix
    Desatinné čísla
       Porovnávanie desatinných čísel
       Zaokrúhľovanie desatinných čísel
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
       Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
       Desetinné čísla: mix
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Priestorová predstavivosť: 3D objekty
             3D objekty z rôznych pohľadov
       Sieť kocky
             Siete kocky
       Siete telies
       Priestorová predstavivosť: mix
             Priestorová predstavivosť: mix
    Geometrické pojmy
       Názvy útvarov
       Pojmy súvisiace s uhlami
             Pojmy: dvojice uhlov
             Pojmy: veľkosť uhlov
       Pojmy súvisiace s trojuholníkom
       Pojmy súvisiace s kružnicou
       Názvy a vlastnosti útvarov: mix
    Rovinné útvary
       Trojuholník
          Pytagorova veta
             Pytagorova veta: základné použitie
    Obsah a obvod
       Dĺžka a obvod
          Obvod: mix
       Obsah
          Obsah: mix
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, princípy
    Uhly
       Určovanie uhlov
       Uhly v trojuholníku
    Geometrické konštrukcie
       Geometrické konštrukcie: značenie
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Osová súmernosť
       Stredová súmernosť
       Podobnosť
       Určenie zobrazení v rovine
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
    Analytická geometria
       Body
          Súradnice bodov v rovine
Elementárna algebra
    Algebraické výrazy a ich úpravy
       Dosadzovanie do výrazov
       Úpravy výrazov s jednou neznámou
       Úpravy výrazov s mnohočlenmi
             Rozklad na súčin
             Úpravy výrazov: vnorené mocniny
       Úpravy výrazov so zlomkami
       Lomené výrazy
             Úpravy lomených výrazov
             Podmienky lomených výrazov
       Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
             Úpravy výrazov s faktoriálom
             Úpravy výrazov s kombinačným číslom
       Výrazy a ich úpravy: mix
    Postupnosti a rady
       Aritmetická a geometrická postupnosť
       Zápis postupností
Funkcie
    Typy a vlastnosti funkcií
       Základné typy funkcií
       Vlastnosti funkcií
    Grafy funkcií
       Graf lineárnej funkcie
       Grafy kvadratických funkcií
       Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
       Grafy goniometrických funkcií
       Graf lineárnej nerovnice
    Lineárne funkcie
       Vlastnosti lineárnej funkcie
       Lineárne funkcie: mix
    Kvadratické funkcie
       Vlastnosti kvadratickej funkcie
    Goniometrické funkcie
       Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník
       Hodnoty goniometrických funkcií
       Vlastnosti goniometrických funkcií
       Goniometrické funkcie: mix
    Exponenciálne a logaritmické funkcie
       Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií
Jednotky, miery
    Čas
       Hodiny: určovanie času
    Jednotky
       Jednotky dĺžky
             Prevody jednotiek dĺžky
             Jednotky dĺžky: zo života
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: zo života
             Prevody jednotiek hmotnosti
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: zo života
       Jednotky objemu
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: zo života
       Jednotky: mix
Diskrétna matematika
    Množiny
       Množiny: pojmy
       Prienik, zjednotenie
       Vennove diagramy
    Logika
       Logika: pojmy
       Úpravy logických výrazov
    Kombinatorika
       Kombinatorika: pojmy
    Popisná štatistika
       Popisná štatistika: základné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia