Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Aritmetika
    Čísla
       Počítanie do 100
             Odhad počtu teček
       Porovnávanie čísel do 100
       Čísla slovne
       Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
       Čísla: mix
    Sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie do 10
             Sčítání do 10 obrázkově
       Sčítanie a odčítanie do 20
             Sčítání do 20 obrázkově
       Sčítanie a odčítanie: mix
    Viacciferné sčítanie a odčítanie
       Sčítanie a odčítanie od 20 do 100
             Sčítání do 100 obrázkově
       Sčítanie a odčítanie nad 100
       Sčítanie pod sebou
       Odčítanie pod sebou
       Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
    Násobenie a delenie
       Malá násobilka
             Tabulka malé násobilky
             Tabuľka malej násobilky
       Viacciferné násobenie
       Písomné násobenie pod sebou
       Jednociferné delenie
       Delenie so zvyškom
       Viacciferné delenie
       Násobenie a delenie: mix
    Počítanie: kombinácie operácií
       Poradie operácií, zátvorky
       Približné počítanie
    Celé čísla
       Porovnávanie celých čísel
       Číselná os: celé čísla
       Počítanie so zápornými číslami
       Výrazy s absolútnou hodnotou
       Celé čísla: mix
    Deliteľnosť
       Párne, nepárne
       Deliteľnosť
       Najväčší spoločný deliteľ
       Najmenší spoločný násobok
       Prvočísla
       Delitelnosť: mix
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Záporné mocniny
       Vedecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
    Logaritmus
       Logaritmy
    Číselné sústavy
       Rímske čísla
       Binárne čísla
Zlomky, percentá, desatinné čísla
    Zlomky
       Určovanie zlomkov
       Zlomky na číselnej osi
       Porovnávanie zlomkov
       Krátenie zlomkov
       Zmiešané čísla
       Sčítanie a odčítanie zlomkov
       Násobenie a delenie zlomkov
       Zlomky, mocniny, odmocniny
       Zlomky: mix
    Percentá
       Percenta: určovanie
             Odhady procent – tečky
       Počítanie s percentami
             Přibližné počítání s procenty
       Zlomky a percentá
       Percentá: mix
    Desatinné čísla
       Porovnávanie desatinných čísel
       Zaokrúhľovanie desatinných čísel
       Desatinné čísla na číselnej osi
       Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
       Násobenie a delenie desatinných čísel
       Delenie desatinných čísel
       Zlomky a desatinné čísla
       Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
       Desetinné čísla: mix
Geometria
    Priestorová predstavivosť
       Nárys, pôdorys, bokorys
             Stavby z kostek: pohled ze stran
             Kostky: plán stavby
       Siete kocky
             Sítě kostky
       Siete telies
       Priestorová predstavivosť: 3D objekty
             3D objekty z různých pohledů
       Priestorová predstavivosť: mix
             Prostorová představivost: mix
    Geometrické pojmy
       Pojmy: dvojice uhlov
       Pojmy související s kružnicí
       Pojmy související s trojúhelníkem
       Pojmy: úhly
       Názvy útvarov
       Názvy a vlastnosti útvarov: mix
    Obsah, obvod
       Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
       Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, principy
    Uhly
       Určovanie uhlov
       Uhly v trojuholníku
    Geometrické konštrukcie
       Geometrické konštrukcie: značenie
    Operácie a vlastnosti v rovine
       Osová súmernosť
       Stredová súmernosť
       Podobnosť
       Určenie zobrazení v rovine
       Operácie a vlastnosti v rovine: mix
    Pravouhlý trojuholník
       Pytagorova veta
          Pytagorova veta: základné použitie
Rovnice, funkcie, výrazy
    Výrazy a ich úpravy
       Dosadzovanie do výrazov
       Úpravy výrazov s jednou neznámou
       Úpravy výrazov s mnohočlenmi
             Rozklad na součin
             Úpravy výrazů: vnořené mocniny
       Úpravy výrazov so zlomkami
       Lomené výrazy
             Úpravy lomených výrazů
             Podmínky lomených výrazů
       Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
             Úpravy výrazů s faktoriálem
             Úpravy výrazů s kombinačním číslem
       Výrazy a ich úpravy: mix
    Postupnosti a rady
       Zápis postupností
       Aritmetická a geometrická postupnosť
Funkcie
    Typy a vlastnosti funkcií
       Základné typy funkcií
       Vlastnosti funkcií
    Grafy funkcií
       Súradnice bodov v rovine
       Graf lineárnej funkcie
       Graf kvadratickej funkcie
       Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
       Grafy goniometrických funkcií
       Graf lineárnej nerovnice
    Lineárne funkcie
       Vlastnosti lineárnej funkcie
       Lineárne funkcie: mix
    Kvadratické funkcie
       Vlastnosti kvadratickej funkcie
    Goniometrické funkcie
       Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník
       Hodnoty goniometrických funkcií
       Vlastnosti goniometrických funkcií
       Goniometrické funkcie: mix
    Exponenciálne a logaritmické funkcie
       Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií
Jednotky, miery
    Čas
       Hodiny: určovanie času
    Jednotky
       Jednotky dĺžky
             Převody jednotek délky
             Jednotky délky: ze života
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: ze života
             Převody jednotek hmotnosti
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: ze života
       Jednotky objemu
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: ze života
       Jednotky: mix
Diskrétna matematika
    Množiny
       Množiny: pojmy
       Prienik, zjednotenie
       Vennove diagramy
    Logika
       Logika: pojmy
       Úpravy logických výrazov
    Kombinatorika
       Kombinatorika: pojmy
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami
    Štatistika
       Popisná statistika: základní pojmy

Preteky robotov pre viac hráčov

  1. Prvý hráč založí preteky
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a prvý hráč ju odštartuje
  3. Odpovedáte na otázky a pretekáte
  4. Preteky sú ukončené, keď dojdú všetci roboti do cieľa

zavody-ukazka_zavodu

NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať