Matematika: 6. trieda (6. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 
Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 14 0 / 9
Aritmetika: Porovnávanie a zaokrúhlovanie 1 / 13
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 0 / 12
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 18 0 / 24
Aritmetika: Násobenie a delenie 1 / 56 0 / 29 0 / 22
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 1 / 29 0 / 36
Aritmetika: Celé čísla 0 / 16 0 / 8
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 17 0 / 7
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 10 0 / 24
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 54 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 17
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 46 0 / 35 0 / 8
Geometria: Priestorová predstavivosť 1 / 18 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 5 0 / 4
Geometria: Rovinné útvary 0 / 3
Geometria: Priestorové útvary 0 / 2
Geometria: Obsah a obvod 0 / 49 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 14
Geometria: Uhly 0 / 16 0 / 8
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 5 4 / 85
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 12 0 / 49
Geometria: Analytická geometria 0 / 5 0 / 4
Elementárna algebra: Úmernosti 0 / 4
Elementárna algebra: Pomery 0 / 14
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 3
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 6
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 4
Jednotky, miery: Čas 0 / 11
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 37
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 1
Diskrétna matematika: Logika 0 / 2
Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi 0 / 6
Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy 0 / 1
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 17

Násobenie a delenie

Malá násobilka

Tabuľka malej násobilky

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Jednociferné delenie

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Poradie operácií, zátvorky

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Kombinácie operácií: mix

Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Zlomky a desatinné čísla

Desetinné čísla: mix

Obsah a obvod

Dĺžka a obvod (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Obvod štvorca a obdĺžnika (na mriežke)

Obvod trojuholníka (na mriežke)

Obvod na mriežke: mix

Obsah (na mriežke)

Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)

Obsah trojuholníka (na mriežke)

Obsah na mriežke: mix

Obvod trojuholníka

Obvod štvorca a obdĺžnika

Obvod: mix

Obsah trojúholníka

Obsah štvorca a obdĺžnika

Obsah kruhu

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Polpriamky a polroviny

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Geometrické konštrukcie: mix

Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia