Aritmetika: Čísla

Počítanie do 100

Porovnávanie čísel do 100

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Veľké čísla slovom

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Čísla: mix

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Jednociferné delenie

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Poradie operácií, zátvorky

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Počítanie s nápadom

Doplňovanie radov: počítanie

Nákladiaky

Nákladiaky

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Číselné krížovky

Zákerné slovné úlohy

Na šnúre visí šesť rovnakých ponožiek. Jedna ponožka uschne za pol hodiny. Za koľko minút vyschne všetkých šesť ponožiek?

Číselné krížovky

Číselné krížovky

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Magické štvorce

Kombinácie operácií: mix

Aritmetika: Deliteľnosť

Párne, nepárne

Deliteľnosť

Deliteľnosť

Je číslo 20 deliteľné číslom 2?

ÁnoNie

Krížovka deliteľnosti

Krížovka deliteľnosti

Krížovka deliteľnosti

Deliteľnosť a Vennov diagram

Deliteľnosť a Vennov diagram

Prvočísla

Najväčší spoločný deliteľ

Najmenší spoločný násobok

Delitelnosť: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Počítanie s percentami

Zlomky a percentá

Percentá: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Zlomky a desatinné čísla

Desetinné čísla: mix

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Nárys, pôdorys, bokorys

Počty vrcholov, strán, hrán

Siete kocky

Priestorová predstavivosť: mix

Geometria: Obsah, obvod

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Obvod (na mriezke)

Obsah (na mriežke)

Obvod: trojuholník

Obsah: trojuholník

Obvod: obdĺžnik, štvorec

Obsah: obdĺžnik, štvorec

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky - mix

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky - mix

Obsah, obvod: mix

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Zhodnosť

Podobnosť

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Pomery: výpočty

Pomery: mierka mapy

Priama a nepriama úmernosť

Myslím si číslo

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

2 km = m

Jednotky dĺžky

Bežec zabehol 31500 metrov. Koľko kilometrov mu ešte zostáva do cieľa maratónu, ktorý má 42 km?Aký je vhodný prvý krok?Odčítať dĺžky.Previesť dĺžky na rovnaké jednotky.Áno, prevedieme na kilometre. 31500 metrov je31,5 km315 kmAko určíme dĺžku, ktorá zostáva do cieľa?42 km + 31,5 km42 km – 31,5 kmTeda:Do cieľa zostáva 10,5 kilometra.Do cieľa zostáva 9,5 kilometra.

Jednotky dĺžky

42 km = m

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

42 km

42 000 m42 000 dm

Jednotky dĺžky

10 mmcentimetr50 cm
půl metru50 mmkilometr
1000 mmilimetr0,1 cm
5 cm0,5 km500 m

Prevody jednotiek dĺžky

10 km

10 000 cm10 000 m

Jednotky dĺžky

0,1 km1 cm10 mm
1 dm1000 m1 km
1000 cm1 m10 cm
10 m100 cm100 m

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

40 mmšířka sešitu A527 m
šířka dálnice300 mmšířka lžičky
15 cmšířka notebooku15 dm
šířka dveří80 cmšířka auta

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky: zo života

dĺžka ceruzky

15 cm150 cm

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

Vzťahy grafov a tabuliek

Stĺpcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabuľky: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia