Matematika: 7. trieda (7. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 
Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 7 0 / 9
Aritmetika: Porovnávanie a zaokrúhlovanie 0 / 7
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 0 / 6
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 7 0 / 24
Aritmetika: Násobenie a delenie 0 / 30 0 / 29
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 26 0 / 36
Aritmetika: Celé čísla 0 / 17 0 / 8
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 16 0 / 3
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 24 0 / 24
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 55 0 / 8
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 18
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 49 0 / 35 0 / 8
Geometria: Priestorová predstavivosť 1 / 23 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 6 0 / 4
Geometria: Rovinné útvary 0 / 17 0 / 16
Geometria: Priestorové útvary 0 / 2
Geometria: Obsah a obvod 0 / 87 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 24
Geometria: Uhly 0 / 19 0 / 8
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 8 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 14 0 / 63
Geometria: Analytická geometria 0 / 7 0 / 4
Elementárna algebra: Úmernosti 0 / 5
Elementárna algebra: Pomery 0 / 16
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 27
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 18
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 7
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 3
Jednotky, miery: Čas 0 / 8
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 39
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 2
Diskrétna matematika: Logika 0 / 2
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 2
Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi 0 / 8
Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy 0 / 1
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 16

Násobenie a delenie

Malá násobilka

Tabuľka malej násobilky

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: kombinácie operácií

Poradie operácií, zátvorky

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Kombinácie operácií: mix

Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Zlomky a desatinné čísla

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Nárys, pôdorys, bokorys

Počty vrcholov, strán, hrán

Sieť kocky

Siete telies

Priestorová predstavivosť: mix

Obsah a obvod

Dĺžka a obvod (na mriežke)

Obvod štvorca a obdĺžnika (na mriežke)

Obvod trojuholníka (na mriežke)

Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)

Obvod na mriežke: mix

Obsah (na mriežke)

Obsah trojuholníka (na mriežke)

Obsah rovnobežníka (na mriežke)

Obsah lichobežníka (na mriežke)

Obsah kruhu (na mriežke)

Obsah kruhového výseku (na mriežke)

Obsah na mriežke: mix

Obvod trojuholníka

Obvod štvorca a obdĺžnika

Obvod rovnobežníka

Obvod lichobežníka

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Dĺžka oblúka

Obvod: mix

Obsah trojúholníka

Obsah štvorca a obdĺžnika

Obsah rovnobežníka

Obsah lichobežníka

Obsah kruhu

Obsah kruhového výseku

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov so zlomkami

Grafy funkcií

Graf lineárnej funkcie

Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia