Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Číselné ovály

Číselné ovály

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Poradie operácií, zátvorky

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Počítanie s nápadom

Doplňovanie radov: počítanie

Nákladiaky

Nákladiaky

Obrázkové rovnice

Slovné úlohy na výpočet veku

Pred ôsmimi rokmi bola pani Nováková sedemkrát staršia než jej syn. Dnes je presne trikrát staršia než jej syn. Koľko rokov má pani Nováková?

Obrázkové rovnice

Číselné krížovky

Zákerné slovné úlohy

Na šnúre visí šesť rovnakých ponožiek. Jedna ponožka uschne za pol hodiny. Za koľko minút vyschne všetkých šesť ponožiek?

Číselné krížovky

Číselné krížovky

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Magické štvorce

Kombinácie operácií: mix

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Deliteľnosť

Je číslo 20 deliteľné číslom 2?

NieÁno

Krížovka deliteľnosti

Krížovka deliteľnosti

Krížovka deliteľnosti

Deliteľnosť a Vennov diagram

Deliteľnosť a Vennov diagram

Prvočísla

Najväčší spoločný deliteľ

Najmenší spoločný násobok

Delitelnosť: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Počítanie s percentami

Zlomky a percentá

Percentá: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Zlomky a desatinné čísla

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Nárys, pôdorys, bokorys

Počty vrcholov, strán, hrán

Siete kocky

Siete telies

Priestorová predstavivosť: mix

Geometria: Obsah, obvod

Obvod (na mriezke)

Obsah (na mriežke)

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah, obvod: kruh, kružnica, kruhový výsek

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah, obvod: mix

Geometria: Objem, povrch

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Povrch: guľa, valec, kužeľ

Objem, povrch: mix

Geometria: Uhly

Určovanie uhlov

Uhly v trojuholníku

Uhly v štvoruholníku

Uhly a mnohouholníky

Uhly a kružnice

Uhly: mix

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Zhodnosť

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: aplikácie

Určite dĺžku strany štvorca.

Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch

Pri monitoroch a obrazoviek je dôležitá dĺžka ich uhlopriečky (spojnica protiľahlých rohov), ktorá sa často uvádza v palcoch, čo je americká jednotka dĺžky. Petra by zaujímalo, koľko palcov meria uhlopriečka jeho televízie, ktorá má podľa manuálu 32 palcov na výšku a 60 palcov na šírku. Koľko?Čo tvorí v tejto úlohe strany pravouhlého trojuholníka?dolná strana obrazovky, ľavá strana obrazovky a uhlopriečkahorná strana obrazovky a dve uhlopriečkyKtorá z týchto troch strán je najdlhšia?dolná strana obrazovkyuhlopriečka obrazovkyPythagorova veta nám hovorí, že súčet obsahov štvorcov pri dvoch kratších stranách...je rovný obsahu štvorca pri najdlhšej stranyje rovný dĺžke najdlhšej stranyTeda že , kde je dĺžka hľadanej uhlopriečky, čo je dĺžka hľadanej uhlopriečkyAko teraz z upraveného vzťahu vypočítam dĺžku uhlopriečky?
A aká bude odpoveď na otázku v zadaní?Petrova televízia meria 68 palcov.Uhlopriečka Petrovej televízie meria 68 palcov.

Pytagorova veta: aplikácie

Určite dĺžku uhlopriečky v kosoštvorci .V ktorom trojuholníku využijeme Pytagorovu vetu?
Áno, pretože je pravouhlý. Čo platí pre uhlopriečky v kosoštvorci?
Áno, uhlopriečky sa navzájom delia na polovicu. Pre dĺžku platí:
Aké čísla dosadíme?
Aká je dĺžka a výsledná dĺžka ?

Pytagorova veta: aplikácie

Určite dĺžku strany štvorca.Čo platí pre uhlopriečku a strany štvorca?
Ktorá ďalšia úprava je správna?
Áno, pretože strany štvorca sú rovnako dlhé. Pre platí:
Po dosadení čísel:
Dĺžka strany štvorca je:

Pytagorova veta: mix

Elementárna algebra: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov so zlomkami

Elementárna algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základná rovnica s jednou neznámou

Rovnice so zátvorkami

Rovnice so zlomkami

Zápis zadaní pomocou rovnice

Rovnice: mix

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Pomery: výpočty

Pomery: mierka mapy

Priama a nepriama úmernosť

Priama a nepriama úmernosť

Na balíčku 750 gramov cestovín fusilli je napísané, že vystačia na 6 porcií. Koľko gramov fusilli by mal odvážiť taliansky šéfkuchár maestro Davido, ak chce pripraviť len 5 porcií?Ktorý z nasledujúcich vzťahov platí?Keď budeme mať dvojnásobné množstvo cestovín, uvaríme polovičný počet porcií.Keď budeme mať dvojnásobné množstvo cestovín, uvaríme dvojnásobný počet porcií.Aká úmera je teda medzi množstvom cestovín a počtom porcií?nepriama úmerapriama úmeraČo bude najužitočnejšie zistiť?Koľko porcií dokážeme urobiť z 1 gramu cestovín.Koľko gramov cestovín potrebujeme na 1 porciu.Koľko?
A koľko gramov cestovín potrebujeme na 5 porcií?
Ako bude znieť odpoveď?Maestro Davido by mal na 5 porcií odvážiť gramov cestovín fusilli.Maestro Davido by mal na 5 porcií odvážiť 625 gramov cestovín fusilli.

Priama a nepriama úmernosť

Jedna lízanka stojí 5 Kč, dve lízanky 10 Kč.

nepriama úmernosťpriama úmernosť

Priama a nepriama úmera

Snehulienka upiekla jablkový závin pre svojich 7 trpaslíkov. Spotrebovala na to 21 jabĺk. Na budúci týždeň prídu na návštevu ešte ďalší 4 trpaslíci. Koľko jabĺk bude Snehulienka potrebovať, aby urobila rovnako výdatný závin ako vtedy?

Priama a nepriama úmera

Päť kopáčov vykopalo priekopu na novú kanalizáciu za 12 dní. Potom prišiel starosta a povedal im, že sa trochu pomýlil a že priekopa má byť o tri metre vedľa. Kopáči teda musia vykopať novú, rovnako dlhú priekopu. Ešte k tomu jeden z nich ochorel, takže musia práci zvládnuť vo štvorici. Koľko dní im to bude trvať?

Myslím si číslo

Úlohy s pohybom

Úlohy s rovnicami: mix

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

2 km = m

Jednotky dĺžky

Bežec zabehol 31500 metrov. Koľko kilometrov mu ešte zostáva do cieľa maratónu, ktorý má 42 km?Aký je vhodný prvý krok?Odčítať dĺžky.Previesť dĺžky na rovnaké jednotky.Áno, prevedieme na kilometre. 31500 metrov je315 km31,5 kmAko určíme dĺžku, ktorá zostáva do cieľa?42 km – 31,5 km42 km + 31,5 kmTeda:Do cieľa zostáva 9,5 kilometra.Do cieľa zostáva 10,5 kilometra.

Jednotky dĺžky

42 km = m

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

42 km

42 000 dm42 000 m

Jednotky dĺžky

10 mm500 m0,1 cm
milimetr50 mmpůl metru
50 cmcentimetr0,5 km
5 cm1000 mkilometr

Prevody jednotiek dĺžky

10 km

10 000 m10 000 cm

Jednotky dĺžky

10 cm1 cm1000 m
1 km1000 cm10 m
100 cm1 m10 mm
100 m0,1 km1 dm

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

15 dmšířka notebooku300 mm
šířka lžičky27 mšířka auta
40 mmšířka sešitu A515 cm
šířka dálnice80 cmšířka dveří

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky: zo života

dĺžka ceruzky

150 cm15 cm

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

Vzťahy grafov a tabuliek

Stĺpcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabuľky: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia