Rozhodovačka – 8. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraný ročník: 8. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Celé čísla: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   

Geometria

Priestorová predstavivosť
Nárys, pôdorys, bokorys   
Nárys a pôdorys
Siete kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisejúce s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah, obvod: mix
Uhly
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly a kružnice   
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Určenie zobrazení v rovine
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky: mix

Ukážky

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Obsah kruhu je približne

Nárys a pôdorys

Celé čísla: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia