Rozhodovačka – 6. trieda (6. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Rímske číslice  
Zobraziť vysvetlenie témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť vysvetlenie témy
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednociferné delenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť vysvetlenie témy
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zápis číselných výrazov
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne  
Zobraziť vysvetlenie témy
Deliteľnosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prvočísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť vysvetlenie témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Odmocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Krátenie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá  
Zobraziť vysvetlenie témy
Percentá: mix
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Desatinné čísla na číselnej osi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Násobenie a delenie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delenie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky a desatinné čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť vysvetlenie témy
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Sieť kocky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy súvisiace s uhlami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom  
Zobraziť vysvetlenie témy
Rovinné útvary
Trojuholník
Trojuholník: mix
Priestorové útvary
Kocka, kváder
Obsah a obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod: mix  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah kruhu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah: mix  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Povrch hranola
Povrch hranatých telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Objem
Objem kocky a kvádra
Uhly
Určovanie uhlov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly a kružnice  
Zobraziť vysvetlenie témy
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Stredová súmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zhodnosť
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine

Elementárna algebra

Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Trojčlenka  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť vysvetlenie témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Úlohy s rovnicami
Zápis zadaní pomocou rovnice

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky času  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky teploty  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
Prevody mien
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia