Rozhodovačka – 6. trieda (6. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Čísla: mix
Porovnávanie a zaokrúhlovanie
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Odčítanie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť súhrn témy
Jednociferné delenie  
Zobraziť súhrn témy
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Zápis číselných výrazov
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne  
Zobraziť súhrn témy
Deliteľnosť  
Zobraziť súhrn témy
Prvočísla  
Zobraziť súhrn témy
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie  
Zobraziť súhrn témy
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami  
Zobraziť súhrn témy
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá  
Zobraziť súhrn témy
Percentá: mix
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky a desatinné čísla  
Zobraziť súhrn témy
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť súhrn témy
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Sieť kocky  
Zobraziť súhrn témy
Siete kocky
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s uhlami  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom  
Zobraziť súhrn témy
Rovinné útvary
Trojuholník
Trojuholník: mix
Priestorové útvary
Kocka, kváder  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod štvorca a obdĺžnika  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah štvorca a obdĺžnika  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Povrch hranola
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem kocky a kvádra  
Zobraziť súhrn témy
Uhly
Určovanie uhlov  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny  
Zobraziť súhrn témy
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť súhrn témy
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Stredová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Zhodnosť
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine

Elementárna algebra

Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Trojčlenka  
Zobraziť súhrn témy
Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Úlohy s rovnicami
Zápis zadaní pomocou rovnice

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu  
Zobraziť súhrn témy
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky teploty  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
Prevody mien
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia