Rozhodovačka – 6. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 6. ročník (široký výber)

Aritmetika

Čísla
Počítanie do 100
Odhad počtu bodiek
Čísla do 1 000 slovom
Veľké čísla slovom
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky   
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Čísla: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou   
Odčítanie pod sebou   
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Písomné násobenie pod sebou   
Jednociferné delenie   
Delenie so zvyškom   
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky   
Zápis číselných výrazov
Približné počítanie
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla   
Počítanie so zápornými číslami   
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Párne, nepárne   
Deliteľnosť   
Prvočísla   
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Vedecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Rímske číslice   
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov   
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov   
Krátenie zlomkov   
Zmiešané čísla   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie   
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá   
Percentá: mix
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom   
Porovnávanie desatinných čísel   
Zaokrúhľovanie desatinných čísel   
Desatinné čísla na číselnej osi   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Násobenie a delenie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Sieť kocky   
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Rovinné útvary
Trojuholník
Trojuholník: mix
Priestorové útvary
Kocka, kváder
Obsah a obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod: mix   
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah kruhu   
Obsah: mix   
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Povrch hranola
Povrch hranatých telies   
Objem
Objem kocky a kvádra
Uhly
Určovanie uhlov   
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a kružnice   
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Pomery: zmena a rozdelenie čísla   
Pomery: výpočty   
Priama a nepriama úmernosť   
Trojčlenka   

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine   

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času   
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky dĺžky   
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky dĺžky: zo života
Jednotky hmotnosti   
Jednotky hmotnosti: zo života
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu   
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
Prevody mien
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia