Presúvanie – 1. stredná škola

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Vybraný ročník: 1. stredná škola (široký výber)

Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Deliteľnosť
Deliteľnosť   
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Číselné sústavy
Rímske číslice   
Rímske rovnice

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov   
Krátenie zlomkov   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla   

Geometria

Priestorová predstavivosť
Sieť kocky   
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah kruhu   
Obsah: mix   
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých telies   
Povrch kocka a kvádra
Povrch hranola a ihlanu
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem hranatých telies   
Objem kocky a kvádra
Objem hranola a ihlanu
Objem okrúhlych telies   
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a kružnice   
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Podobnosť
Podobnosť na mriežke
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Súradnice bodov v priestore
Vzdialenosť bodov v rovine
Vzdialenosť bodov v priestore
Úsečky
Dĺžka úsečky v rovine
Vektory
Súradnice vektorov
Veľkosť vektorov
Veľkosť vektora v rovine
Priamky
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Lomené výrazy   
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Nerovnice
Nerovnice s absolútnou hodnotou
Kvadratické nerovnice

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie   
Grafy kvadratických funkcí   

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky obsahu   

Diskrétna matematika

Množiny
Vennove diagramy   

Ukážky

Lomené výrazy

Presúvanie • ťažké

Sieť kocky

Presúvanie • ťažké

Kvadratické rovnice

Presúvanie • ťažké

Graf lineárnej funkcie

Presúvanie • stredné

Obsah kruhu

Presúvanie • stredné

Kuželosečky: pojmy

Presúvanie • stredné

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia