Téma
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 0 / 2
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 11
Aritmetika: Celé čísla 0 / 10
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 9
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 27 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 7 0 / 8
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 36 0 / 11
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 16 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 23
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 18 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 7 0 / 4
Geometria: Rovinné útvary 0 / 23 0 / 16
Geometria: Obsah a obvod 0 / 86 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 65
Geometria: Uhly 0 / 20
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 10 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 11 0 / 63 0 / 4
Geometria: Analytická geometrie 0 / 23
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 47
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 48
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 30
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 1
Elementárna algebra: Postupnosti a rady
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 4
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 22 0 / 8
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 3
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie
Jednotky, miery: Čas 0 / 3
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 24 0 / 8
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 12
Diskrétna matematika: Logika 0 / 5
Diskrétna matematika: Kombinatorika
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 8
Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi 0 / 8
Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy 0 / 2
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 16

Sčítanie a odčítanie

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Výpočty s desatinnými číslami

Zlomky a desatinné čísla

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Obsah a obvod

Dĺžka a obvod (na mriežke)

Obvod trojuholníka (na mriežke)

Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)

Obvod na mriežke: mix

Obsah (na mriežke)

Obsah trojuholníka (na mriežke)

Obsah rovnobežníka (na mriežke)

Obsah lichobežníka (na mriežke)

Obsah kruhu (na mriežke)

Obsah kruhového výseku (na mriežke)

Obsah na mriežke: mix

Obvod trojuholníka

Obvod rovnobežníka

Obvod lichobežníka

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Dĺžka oblúka

Obvod: mix

Obsah trojúholníka

Obsah rovnobežníka

Obsah lichobežníka

Obsah kruhu

Obsah kruhového výseku

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch hranola

Povrch ihlanu

Povrch hranatých telies

Povrch valca

Povrch kužeľa

Povrch gule

Povrch okrúhlych telies

Objem kocky a kvádra

Objem hranola

Objem ihlanu

Objem hranatých telies

Objem valca

Objem kužeľa

Objem gule

Objem okrúhlych telies

Objem, povrch: mix

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Stred úsečky v rovine

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Kuželosečky: pojmy

Kružnice (kuželosečka)

Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov so zlomkami

Lomené výrazy

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Výrazy a ich úpravy: mix

Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Rovnice so zátvorkami

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice so zlomkami

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s lomenými výrazmi

Zápis zadaní pomocou rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Sústava 2 lineárnych rovníc

Kvadratické rovnice

Rovnice: mix

Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Pomery: výpočty

Pomery: mierka mapy

Priama a nepriama úmernosť

Trojčlenka

Myslím si číslo

Úlohy o zmesiach

Spoločná práca

Úlohy s pohybom

Úlohy s rovnicami: mix

Nerovnice

Kvadratické nerovnice

Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Hodnoty goniometrických funkcií

Vlastnosti goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie: mix

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

Finančné produkty: pojmy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia