Matematika: 3. stredná škola

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 
Téma
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 0 / 24
Aritmetika: Násobenie a delenie 0 / 29
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 4 0 / 36
Aritmetika: Celé čísla
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 11 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 2
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 1
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 4 0 / 35
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 8 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy
Geometria: Rovinné útvary 0 / 10 0 / 16
Geometria: Obsah a obvod 0 / 18 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 42
Geometria: Uhly 0 / 4
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 2 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 2 0 / 63
Geometria: Analytická geometria 0 / 37
Elementárna algebra: Pomery 0 / 1
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 46
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 8
Elementárna algebra: Pokročilé rovnice 0 / 32
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 5
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 2
Elementárna algebra: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 3
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 19
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 6 0 / 38
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 12
Diskrétna matematika: Logika 0 / 11 0 / 21
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 6
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 12
Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi 0 / 2

Sčítanie a odčítanie

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Celé čísla: mix

Geometrické pojmy

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Objem a povrch

Povrch hranola

Povrch ihlanu

Povrch hranatých telies

Povrch valca

Povrch kužeľa

Povrch gule

Povrch okrúhlych telies

Objem ihlanu

Objem hranatých telies

Objem valca

Objem kužeľa

Objem gule

Objem okrúhlych telies

Objem, povrch: mix

Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Geometrické konštrukcie: mix

Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v priestore

Vzdialenosť bodov v rovine

Vzdialenosť bodov v priestore

Body: mix

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Stred úsečky v rovine

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: mix

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky: pojmy

Parametrická rovnica priamky v rovine

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Priamky: mix

Polohové úlohy

Vzdialenosť bodu od priamky

Odchýlka dvoch priamok

Kružnica (kužeľosečka)

Elipsa

Parabola

Hyperbola

Kužeľosečky: mix

Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov so zlomkami

Lomené výrazy

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Výrazy a ich úpravy: mix

Pokročilé rovnice

Rovnice s lomenými výrazmi

Dve rovnice o dvoch neznámych

Kvadratické rovnice

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Pokročilé rovnice: mix

Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia