Téma
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 5
Aritmetika: Celé čísla 0 / 4
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 4
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 6 0 / 8
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 13 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 9
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 16
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 11 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 4
Geometria: Rovinné útvary 0 / 24 0 / 16
Geometria: Obsah a obvod 0 / 38 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 13
Geometria: Uhly 0 / 12
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 5 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 9 0 / 63 0 / 4
Geometria: Analytická geometria 0 / 10
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 42
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 39
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 15
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 2
Elementárna algebra: Postupnosti a rady
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 23 0 / 12
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 3
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie
Jednotky, miery: Čas 0 / 1
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 8 0 / 4
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 14
Diskrétna matematika: Logika 0 / 12
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 1
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 1
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 8
Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy 0 / 1
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 5

Geometria: Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: dvojice uhlov

Rozhodovačka: stredné

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Rozhodovačka: ľahké

Pojmy súvisiace s kružnicou

Pojmy súvisiace s kružnicou

Rozhodovačka: ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Presúvanie: ľahké

Geometria: Obsah a obvod

Dĺžka a obvod (na mriežke)

Obvod

Mriežkovaná: ľahké
0/5

Obsah (na mriežke)

Obsah, obvod

Mriežkovaná: ľahké
0/11

Obvod rovnobežníka

Obvod rovnobežníka

Počítanie: stredné

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka: ľahké

Obvod rovnobežníka

Rozhodovačka: stredné

Obvod lichobežníka

Obvod lichobežníka

Počítanie: stredné

Obvod lichobežníka

Rozhodovačka: ľahké

Obvod lichobežníka

Rozhodovačka: stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Počítanie: stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Počítanie: ťažké

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Rozhodovačka: stredné

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Rozhodovačka: ťažké

Obsah trojúholníka

Obsah trojúholníka

Rozhodovačka: stredné

Obsah trojúholníka

Rozhodovačka: ťažké

Obsah trojúholníka

Počítanie: stredné

Obsah rovnobežníka

Obsah rovnobežníka

Počítanie: stredné

Obsah rovnobežníka

Rozhodovačka: stredné

Obsah rovnobežníka

Rozhodovačka: ťažké

Obsah lichobežníka

Obsah lichobežníka

Počítanie: stredné

Obsah lichobežníka

Rozhodovačka: stredné

Obsah lichobežníka

Rozhodovačka: ťažké

Obsah kruhu

Obsah kruhu

Presúvanie: stredné

Obsah kruhu

Presúvanie: ťažké

Obsah kruhu

Rozhodovačka: stredné

Obsah kruhu

Rozhodovačka: ťažké

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah sivej oblasti

Krok po kroku: stredné

Obsah sivej oblasti

Krok po kroku: ťažké

Obsah: kombinácie útvarov

Počítanie: stredné

Obsah šedej oblasti

Rozhodovačka: stredné

Obsah: mix

Obsah: mix

Presúvanie: stredné

Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník

Rozhodovačka: ťažké

Obsah: mix

Rozhodovačka: stredné

Obsah: mix

Rozhodovačka: ťažké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy: ťažké

Obsah, obvod: kombinované otázky

Počítanie: ťažké

Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek

Rozhodovačka: ťažké

Obsah, obvod: mix

Počítanie: stredné

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Rozhodovačka: ťažké

Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: ťažké

Zápis pomocou výrazu

Zápis výrazov s premennými

Rozhodovačka: ťažké

Zápis zadaní pomocou výrazu

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Pexeso: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: ľahké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Rozhodovačka: ťažké

Rozklad na súčin

Krok po kroku: stredné

Rozklad na súčin

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov so zlomkami

Úpravy výrazov so zlomkami

Rozhodovačka: stredné

Lomené výrazy

Zjednodušovanie lomených výrazov

Počítanie: stredné

Úpravy lomených výrazov

Rozhodovačka: stredné

Lomené výrazy

Pexeso: ťažké

Úpravy lomených výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Podmienky lomených výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Lomené výrazy

Presúvanie: ťažké

Lomené výrazy

Krok po kroku: ťažké

Podmienky lomených výrazov

Krok po kroku: ťažké

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Úpravy výrazov s faktoriálom

Rozhodovačka: ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka: stredné

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zjednodušovanie výrazov: mix

Počítanie: stredné

Výrazy a ich úpravy: mix

Počítanie: ťažké

Elementárna algebra: Rovnice

Základná rovnica s jednou neznámou

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: ťažké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Počítanie: ťažké

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie: stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Rovnice so zlomkami

Počítanie: stredné

Rovnice so zlomkami

Počítanie: ťažké

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: ľahké

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s desatinnými číslami

Počítanie: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Rovnice s lomenými výrazmi

Počítanie: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: stredné

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: ťažké

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: stredné

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: ťažké

Sústava 2 lineárnych rovníc

Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

Grafár: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Počítanie: stredné

Kvadratické rovnice

Presúvanie: ťažké

Kvadratické rovnice

Počítanie: ťažké

Rýdzo kvadratické rovnice

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice bez absolútneho člena

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice: Vietove vzorce

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Slovné úlohy: ťažké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Počítanie: ťažké

Elementárna algebra: Nerovnice

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Presúvanie: stredné

Kvadratické nerovnice

Kvadratické nerovnice

Presúvanie: ťažké

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Lineárne funkcie: mix

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

Slovné úlohy: ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinačné čísla

Kombinačné čísla

Pexeso: ťažké

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Základná pravdepodobnosť javu

Základná pravdepodobnosť javu

Rozhodovačka: stredné

Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy

Finančné produkty: pojmy

Finančné produkty: pojmy

Rozhodovačka: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia