Téma
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 4
Aritmetika: Celé čísla 0 / 2
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 3
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 17
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 5 0 / 8
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 5
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 2
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 5
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 7 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometria: Rovinné útvary 0 / 16 0 / 16
Geometria: Obsah a obvod 0 / 54 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 53
Geometria: Uhly 0 / 8
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 2 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 5 0 / 63 0 / 4
Geometria: Analytická geometria 0 / 24
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 31
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 46
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 11
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 2
Elementárna algebra: Postupnosti a rady
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 25 0 / 4
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 7
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 14
Diskrétna matematika: Logika 0 / 12
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 6
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 1
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 9
Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi 0 / 3
Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy 0 / 2
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 1

Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s kružnicou

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Obsah a obvod

Dĺžka a obvod (na mriežke)

Obsah (na mriežke)

Obsah trojuholníka (na mriežke)

Obsah rovnobežníka (na mriežke)

Obsah lichobežníka (na mriežke)

Obsah kruhového výseku (na mriežke)

Obvod rovnobežníka

Obvod lichobežníka

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Dĺžka oblúka

Obsah trojúholníka

Obsah rovnobežníka

Obsah lichobežníka

Obsah kruhu

Obsah kruhového výseku

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch ihlanu

Povrch hranatých telies

Povrch valca

Povrch kužeľa

Povrch gule

Povrch okrúhlych telies

Objem hranola

Objem ihlanu

Objem hranatých telies

Objem valca

Objem kužeľa

Objem gule

Objem okrúhlych telies

Objem, povrch: mix

Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Geometrické konštrukcie: mix

Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Zhodnosť

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v priestore

Vzdialenosť bodov v rovine

Vzdialenosť bodov v priestore

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Stred úsečky v rovine

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Kuželosečky: pojmy

Rovnice kužeľosečiek

Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Lomené výrazy

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Výrazy a ich úpravy: mix

Rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Rovnice so zátvorkami

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice so zlomkami

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s lomenými výrazmi

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Sústava 2 lineárnych rovníc

Kvadratické rovnice

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Pravdepodobnosť

Základná pravdepodobnosť javu

Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

Finančné produkty: pojmy

Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia