Rozhodovačka – 8. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Približné počítanie | stredné

Vybraný ročník: 8. ročník (široký výber)

Aritmetika

Násobenie a delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Zápis číselných výrazov
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla   
Počítanie so zápornými číslami   
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Prvočísla   
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vedecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov   
Krátenie zlomkov   
Zmiešané čísla   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie   
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá   
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel   
Zaokrúhľovanie desatinných čísel   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Nárys, pôdorys, bokorys   
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Siete kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Rez kocky
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisejúce s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky   
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky   
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly a kružnice   
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami   
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Priama a nepriama úmernosť   

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine   
Graf lineárnej funkcie   

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky   
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky hmotnosti   
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Prienik, zjednotenie   
Vennove diagramy   
Popisná štatistika
Priemer a medián   
Priemer, medián a modus (použitie)   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia