Rozhodovačka – 8. trieda (8. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Násobenie a delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Zápis číselných výrazov
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Prvočísla  
Zobraziť súhrn témy
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Záporné mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie  
Zobraziť súhrn témy
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami  
Zobraziť súhrn témy
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá  
Zobraziť súhrn témy
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky a desatinné čísla  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť súhrn témy
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Sieť kocky  
Zobraziť súhrn témy
Siete kocky
Siete telies  
Zobraziť súhrn témy
Rezy kocky
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s uhlami  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s kružnicou  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojuholník: mix
Kruh a kružnica  
Zobraziť súhrn témy
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obsah (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod rovnobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod lichobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod kruhu, dĺžka kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Dĺžka oblúka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah rovnobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah lichobežníka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah kruhu  
Zobraziť súhrn témy
Obsah kruhového výseku  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra  
Zobraziť súhrn témy
Povrch hranola  
Zobraziť súhrn témy
Povrch ihlanu  
Zobraziť súhrn témy
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Povrch valca  
Zobraziť súhrn témy
Povrch kužeľa  
Zobraziť súhrn témy
Povrch gule  
Zobraziť súhrn témy
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem kocky a kvádra  
Zobraziť súhrn témy
Objem hranola  
Zobraziť súhrn témy
Objem ihlanu  
Zobraziť súhrn témy
Objem hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem valca  
Zobraziť súhrn témy
Objem kužeľa  
Zobraziť súhrn témy
Objem gule  
Zobraziť súhrn témy
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a mnohouholníky  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny  
Zobraziť súhrn témy
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť súhrn témy
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Zhodnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine

Elementárna algebra

Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Trojčlenka  
Zobraziť súhrn témy
Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadania pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Úlohy s rovnicami
Zápis zadaní pomocou rovnice

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie  
Zobraziť súhrn témy

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu  
Zobraziť súhrn témy
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky teploty  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Prienik, zjednotenie  
Zobraziť súhrn témy
Vennove diagramy  
Zobraziť súhrn témy
Logika
Logické výroky
Morská logika
Popisná štatistika
Priemer a medián  
Zobraziť súhrn témy
Kvantily a kvartily  
Zobraziť súhrn témy
Priemer, medián a modus (použitie)  
Zobraziť súhrn témy

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
Prevody mien
Peniaze a percentá
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia