Rozhodovačka – 8. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 8. ročník (široký výber)

Aritmetika

Násobenie a delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Zápis číselných výrazov
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla   
Počítanie so zápornými číslami   
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Celé čísla: mix
Deliteľnosť
Prvočísla   
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   
Delitelnosť: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vedecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov   
Krátenie zlomkov   
Zmiešané čísla   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Percentá
Percentá: určovanie   
Odhady percent – bodky
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá   
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel   
Zaokrúhľovanie desatinných čísel   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys   
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Sieť kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Rezy kocky
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Trojuholník: mix
Kruh a kružnica
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obsah (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka
Obvod: mix   
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu   
Obsah kruhového výseku   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix   
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranola
Povrch ihlanu
Povrch hranatých telies   
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem kocky a kvádra
Objem hranola
Objem ihlanu
Objem hranatých telies   
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies   
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly a kružnice   
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadaní pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Pomery: zmena a rozdelenie čísla   
Pomery: výpočty   
Priama a nepriama úmernosť   
Trojčlenka   

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine   
Graf lineárnej funkcie   

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky   
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky hmotnosti   
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu   
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Prienik, zjednotenie   
Vennove diagramy   
Logika
Logické výroky
Morská logika
Popisná štatistika
Priemer a medián   
Kvantily a kvartily   
Priemer, medián a modus (použitie)   

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Odhad ceny bežných vecí
Prevody mien
Peniaze a percentá
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
Finančné produkty: pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia