Téma
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 2
Aritmetika: Celé čísla 0 / 4 0 / 4
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 2
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 24 0 / 24 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 5 0 / 12
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 15 0 / 11
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 5 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 21 0 / 14
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 10 0 / 128
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 4
Geometria: Obsah, obvod 0 / 10
Geometria: Objem, povrch 0 / 18
Geometria: Uhly 0 / 2 0 / 4
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 4
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 3 0 / 4
Geometria: Pravouhlý trojuholník 0 / 13
Geometria: Analytická geometria 0 / 12
Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy 0 / 37
Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice 0 / 43
Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami 0 / 10
Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 21 0 / 8
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 6 0 / 18
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Jednotky, miery: Čas 0 / 1
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 4 0 / 8
Jednotky, miery: Peniaze 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 14
Diskrétna matematika: Logika 0 / 8
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 7
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika 0 / 6
Logické úlohy: Sokoban 0 / 279
Logické úlohy: Ploty 0 / 244
Logické úlohy: Úlohy s nápadom 0 / 1

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Kombinácie operácií: mix

Číselné krížovky

Presúvanie: ťažké

Doplň operáciu

Presúvanie: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Porovnávanie desatinných čísel

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Desatinné čísla na číselnej osi

Desatinné čísla na číselnej osi

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Zlomky a desatinné čísla

Presúvanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso: ťažké

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Počítanie: ťažké

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Výpočty s desatinnými číslami

Počítanie: ťažké

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: stredné

Desetinné čísla: mix

Počítanie: stredné

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Počítanie: ťažké

Geometria: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso: stredné

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: dvojice uhlov

Rozhodovačka: stredné

Pojmy súvisiace s kružnicou

Pojmy súvisiace s kružnicou

Rozhodovačka: ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Podobnosť

Rozhodovačka: stredné

Podobnosť

Roboti: ľahké
0

Určenie zobrazení v rovine

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka: stredné

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rozhodovačka: stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Rozhodovačka: ťažké

Rozklad na súčin

Krok po kroku: stredné

Rozklad na súčin

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov so zlomkami

Úpravy výrazov so zlomkami

Rozhodovačka: stredné

Lomené výrazy

Zjednodušovanie lomených výrazov

Počítanie: stredné

Úpravy lomených výrazov

Rozhodovačka: stredné

Lomené výrazy

Pexeso: ťažké

Úpravy lomených výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Podmienky lomených výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Podmienky lomených výrazov

Krok po kroku: ťažké

Lomené výrazy

Krok po kroku: ťažké

Lomené výrazy

Presúvanie: ťažké

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Úpravy výrazov s faktoriálom

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Rozhodovačka: ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Výrazy a ich úpravy: mix

Počítanie: ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka: stredné

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zjednodušovanie výrazov: mix

Počítanie: stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Základné rovnice s jednou neznámou

Pexeso: stredné

Základné rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: stredné

Základné rovnice s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Základné rovnice s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Základné rovnice s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zátvorkami

Počítanie: stredné

Rovnice so zátvorkami

Počítanie: ťažké

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie: stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zlomkami

Počítanie: stredné

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Počítanie: ťažké

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s desatinnými číslami

Počítanie: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Počítanie: ťažké

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: stredné

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: ťažké

Sústava 2 lineárnych rovníc

Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

Grafár: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Počítanie: stredné

Kvadratické rovnice

Presúvanie: ťažké

Kvadratické rovnice

Počítanie: ťažké

Rýdzo kvadratické rovnice

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice bez absolútneho člena

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice: Vietove vzorce

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Slovné úlohy: ťažké

Exponenciálne rovnice

Exponenciálne rovnice

Krok po kroku: stredné

Exponenciálne rovnice

Krok po kroku: ťažké

Exponenciálne rovnice

Počítanie: ťažké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Logaritmické rovnice

Počítanie: ťažké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Počítanie: stredné

Rovnice: mix

Počítanie: ťažké

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Zápis postupností

Rozhodovačka: ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Lineárne funkcie: mix

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

Slovné úlohy: ťažké

Jednotky, miery: Peniaze

Peniaze

Finančná gramotnosť

Slovné úlohy: stredné

Logické úlohy: Úlohy s nápadom

Úlohy s nápadom

Slovné úlohy na výpočet veku

Slovné úlohy: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia