Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Mocniny

512
16
256
64
8
32
4128

Určovanie zlomkov

Logaritmy

6
542
31

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Celé čísla: mix

Čísla: mix

jedenáct

Zlomky: mix

Maxipes Fík išiel na výlet a dostal na desiatu 16 safaládok. Tri osminy desiatej zjedol hneď u rybníka za dedinou. Koľko safaládok to bolo?

Popisná štatistika: základné pojmy

průměr

podíl součtu hodnot a jejich počtuprostřední hodnota v seřazené posloupnosti

Sčítanie do 10 s obrázkami

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Jednociferné delenie

57
39
68
2
4

Poradie operácií, zátvorky

A: Vypočítajte A: Upravíme výraz v zátvorke.
A: Vynásobíme a vydelíme.
A: Nakoniec sčítame a odčítame. ???

Gulička: skutočná výzva

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Napíšeme rovno korene rovnice.Rovnicu vydelíme číslom .A: Aké je riešenie tejto rovnice?
???

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Mocniny

Kocky: plán stavby

Priama a nepriama úmera

Kapitán Nemo zmeral na podrobnej námorníckej mape, že z prístavu je to 8 centimetrov na koralový útes a z prístavu k majáku sú to 3 centimetre. Miestni námorníci mu v krčme povedali, že k majáku je to priamou cestou 4,5 kilometra. Koľko kilometrov je to najkratšou cestou z prístavu ku koralovému útesu?

Zápis postupností

Poradie operácií, zátvorky

Delenie so zvyškom

Princezná Obézia II. dostala čokoládu, ktorá má 32 štvorčekov. Pretože princezná drží diétu, rozhodla sa, že bude čokoládu jesť celý týždeň. Každý deň zjedla 5 štvorčekov. Na posledný deň už jej ale zostalo menej štvorčekov. Koľko?

Jednotky hmotnosti

4 t

400 kg4000 kg

Siete telies

Slovné úlohy s časom

V roku 2019 držal svetový rekord v behu na tri kilometre Keňan Daniel Komen s časom 7 minút a 20 sekúnd. Pred sto rokmi, v roku 1919, bol najlepší na svete Švéd Jahn Zander s časom 8:33. O koľko sekúnd je svetový rekord z roku 2019 lepší ako spomínaný sto rokov starý rekord z roku 1919?

Najmenší spoločný násobok

NSN(6, 14)NSN(6, 12)42
18NSN(6, 8)NSN(6, 15)
123024
30NSN(6, 10)NSN(6, 9)

Stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Určovanie uhlov

Počítanie do 100

Číselná osa do 20

14
6
11
1827

Jednociferné delenie

Jednotky hmotnosti

0,7 kg = g

Sčítanie a odčítanie nad 100

Mravčia kráľovná nakázala mravcom, aby jej do mraveniska priniesli opadané ihličie zo smrekovca. Pod smrekovcom ležalo celkovo 164 ihličiek. Každý zo 122 mravcov uniesol presne jednu ihličku. Koľko ihličiek zostalo pod smrekovcom?

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojúhelníku ABC:

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rímske čísla

Zapiš 1 pomocí římských číslic.

Poradie operácií, zátvorky

Násobilka čísla 8

7232
24
48
5664

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých päťciferných prirodzených čísel zostavených z číslic 4 a 6, ak sa v nich má nachádzať číslica 6 presne trikrát.

Tabuľka malej násobilky

Myslím si číslo (po krocích)

A: Myslím si dve čísla. Jedno z nich je o 4 väčšie než dvojnásobok druhého. Ich súčet je 25. Aká je hodnota väčšieho čísla?A: V druhej vete zadania sa píše o „jednom“ a „druhom“ čísle. Ktoré je väčšie?„druhé“, protože je dvojnásobkom druhého„jedno“, pretože je väčšie než dvojnásobok druhéhoA: Prvé číslo (väčšie), ktoré hľadáme, si označíme ako a druhé ako . Ako prevedieme do rovnice prvú časť zadania?
A: Ako prevedieme do rovnice druhú časť zadania? ???

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Viacciferné delenie

Vennove diagramy

Logika: pojmy

disjunkce
negacekonjunkce
ekvivalenceA implikuje B
B implikuje A

Hodnoty goniometrických funkcií

1
0
-1

Desatinné čísla slovom

jedna a půl

Pytagorova veta: základné použitie

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 8 na desítky.

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 208 na stovky.

Desatinné čísla slovne

1,02jedna celá dvadva celá dva
dva celá jednajedna a půl1,5
1,22,10,5
2,2jedna celá nula dvapolovina

Základné rovnice s jednou neznámou

410
24
-12
12
6

Zlomky a desatinné čísla

A: Preveďte zlomok na desatinné číslo.A: Čím zlomok rozšírime?Zlomok nie je možné rozšíriť tak, aby bola v menovateli mocnina desiatky.
A: Čísla teda vydelíme.
A: Áno, delíme čitateľa menovateľom. Výsledné číslo je: ???

Graf lineárnej nerovnice

Grafy goniometrických funkcií

Úpravy výrazov so zlomkami

A: Upravte výraz .A: Upravíme čitateľa a menovateľa.
A: Zlomok skrátime.
???

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Zjednodušování výrazů: mix

Percenta: určovanie

75 %50 %
80 %67 %
33 %88 %

Rozdeľovačka: rozcvička

Krátenie zlomkov

Desetinné čísla: mix

Zlomky a desatinné čísla

Graf lineárnej nerovnice

Sčítanie a odčítanie do 10

7
6
9
5
2
8

Násobenie a delenie zlomkov

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Vynásobíme čitatele a jmenovatele.Převedeme smíšené číslo na zlomek.A: Dostaneme
A: Vykrátíme do kříže. ???

Graf kvadratickej funkcie

Tabuľka malej násobilky

2472
123054
49

Logika: mix

Opakované pokusy a zložené javy

Jaká je približne pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne dvakrát po oranžové číslo?

Obsah, obvod: mix

Určete obsah trojuholníku ABC:

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

5
1
70
117
121
1025052

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Jednotky hmotnosti: zo života

60 g

slepicevajíčko

Podobnosť

Který vztah platí?

Objem, povrch

Pohár má objem 500 mililitrov, teda 500 centimetrov kubických, a je až po okraj plný limonády. Koľko mililitrov limonády vytečie z pohára von, ak doň Ironmanovi omylom spadnú dve železné kocky s hranou s dĺžkou 3 cm?

Krátenie zlomkov

Vennove diagramy

Jak můžeme popsat průnik ?

žlutě vybarvené čtvercečtverce s červeným okrajem

Zlomky: mix

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Rozcvička

Kombinačné čísla

Desetinné čísla, zlomky

Počítanie s percentami

134
24 % z 5041
5 % z 8010 % z 10400
50 % z 826 % z 5020 % z 2000

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Výrazy s absolútnou hodnotou

-3-4
-1283
12

Pytagorova veta: základné použitie

Úpravy výrazov so zlomkami

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 25 a 30?

Rovnice so zlomkami

A:
A: Jaký je vhodný první krok při řešení rovnice?Přičteme k oběma stranám rovnice.Obě strany rovnice vynásobíme číslem 2.A: Jak bude rovnice po úpravě vypadat?
A: Upravíme obě strany rovnice. ???

Desatinné čísla na číselnej osi

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký je diskriminant tejto rovnice?
A: Koľko má rovnica riešení?
A: Diskriminant je záporný -> rovnica nemá v riešenie. ???

Čísla: mix

Pojmy: dvojice uhlov

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

vedlejšínemají speciální pojmenování

Obvod (na mriezke)

6
410
12814

Počítanie s percentami

A: Meloun stál ještě včera ve stánku se zeleninou 80 korun. Dneska na něj ale mají slevu 15 %. Kolik korun stojí melou dnes?A: Kolik procent včerejší částky stojí meloun dnes?
A: Včerejší cenu, tedy 80 korun, označíme jako kolik procent?
A: Co nyní potřebujeme matematicky vyjádřit? ???

Písomné násobenie pod sebou

Sčítanie a odčítanie nad 100

Odhady percent – bodky

30 %90 %

Delitelnosť: mix

Číslo 748 je:

párnenepárne

Jednotky času

24 hodin

1 den2 dny

Viacciferné delenie

A: Vypočítajte
A: Vydelíme a sčítame.
???

Pravdepodobnosť javu

Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne oranžové číslo?

Logaritmy

Poradie operácií, zátvorky

Výrazy s mocninami a odmocninami

Mocniny a odmocniny: mix

Binárne čísla

Zlomky a desatinné čísla

Mocniny a odmocniny

Opakované pokusy a zložené javy

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne dvakrát po sobě modré číslo?

Dosadzovanie do výrazov

Odmocniny

větší než 5menší než 5

Sčítanie a odčítanie do 20

169
13
17
1412

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 2, 4 a 6?

Graf lineárnej funkcie

Binárne čísla

428
167100
101000111
10000111115

Desetinné čísla: mix

Zaokrouhlete 987,654321 na setiny.

Jednotky času

600 minut = hodin

Tažké

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne šestka?

Prienik, zjednotenie

Binárne čísla

Zapište číslo 16 v binární soustavě.

Binárne čísla

Zapište číslo 8 v binární soustavě.

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Graf kvadratickej funkcie

Počítanie s nápadom

Jednotky objemu

25 l =dl

Logaritmy

Gulička: ťažké

Pytagorova veta: aplikácie

Pán Mudroš chce vyliezť na stenu vysokú 4 metre. Priniesol si na to päťmetrový rebrík. Ako ďaleko od steny musí postaviť dolný koniec rebríka, aby horný koniec siahal presne na vrch steny?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Sčítanie a odčítanie do 20

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Logika: pojmy

implikace

jestliže, pakprávě když

Delenie desatinných čísel

Gulička: rozcvička

Počítanie so zápornými číslami

Rímske čísla

1001MCMCXI
MCI1111110
101MICI
1100CX1101

Skutočná výzva

Logaritmické rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice?Rovnici vydělíme 4.Rovnici převedeme na exponenciální rovnici.A: Dostaneme
A: Rovnici převedeme na exponenciální rovnici. ???

Dosadzovanie do výrazov

Vlastnosti množín a množinových operácií

Pokud a , pak

Porovnávanie zlomkov

Slovní úlohy s časem

Čarodejnícky superdeň nastáva vtedy, keď číslice označujúce deň a mesiac sú rovnaké a v rovnakom poradí ako číslice vyjadrujúce rok. Taký superdeň bol napríklad 19. 10. 1910. V ktorom roku nastal čarodejnícky superdeň naposledy (t.j. najbližšie v minulosti)?

Sčítanie a odčítanie nad 100

587
137
597
588
596
577

Zlomky: mix

Podľa štatistík dopravného podniku v Busoviciach sa tento rok predalo 510510 lístkov, z čoho jednu tretinu tvorili jednorazové papierové lístky, dve sedminy SMS lístky a jednu pätinu celodenné lístky. Zvyšok tvorili predplatné lístky. Koľko predplatných lístkov sa tento rok v Busoviciach predalo?

Odmocniny

305
2025
10
15

Zlomky: mix

Základné rovnice s jednou neznámou

Približné počítanie s percentami

25 % z 589

približne 150približne 180

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Základné rovnice s jednou neznámou

A:
A: Odčítame 2 od oboch strán rovnice.
A:
???

Lineárne funkcie: mix

Jednotky: mix

150 cm

15 m1,5 m

Viacciferné násobenie

Sčítanie pod sebou

Delenie desatinných čísel

0,24
1,51,2
0,41,6

Vlastnosti goniometrických funkcií

Je funkce lichá?

anone

Pojmy súvisiace s kružnicou

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena tečna?

Výpočty s desatinnými číslami

Odčítanie obrázkami

Grafy goniometrických funkcií

Určovanie uhlov

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojuholníku ABC:

Sčítanie do 10 obrázkami

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

přímýpravý

Malá násobilka

Viacciferné násobenie

Princezná Krasomila sa chystá na ples. Vo svojej takmer 20 metrov dlhej skrini má celkovo 162 rôznych šiat a 87 párov črievičiek. Z koľkých rôznych kombinácií (šaty + črievičky) si môže Krasomila vybrať?

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 34 na stovky.

Vennove diagramy

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Kombinačné čísla

28
3515
64521

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 95 na desítky.

Jednotky hmotnosti

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie a odčítanie zlomkov

A: A: Určíme spoločného menovateľa.
A: Prevedieme na spoločného menovateľa.A: Sčítame. ???

Určovanie zlomkov

#exercise_vpisovacka-template_vybarvene_jako_zlomek#

Sudoku 6×6

Násobenie a delenie: mix

Bomba hnojůvka stojí 4 galeony. Neville začal na Nový rok šetřit a každý měsíc našetří 5 galeonů. Kolik bomb hnojůvek si bude moci koupit na silvestrovskou oslavu?

Hodiny: určovanie času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Kombinatorika: pojmy

počet dvouprvkových kombinací

Výrazy s mocninami a odmocninami

136
25
2418
13

Spoločná práca

Otesánek by zjedol všetko jedlo z kráľovskej hostiny za 20 hodín, Širokému by to trvalo o 10 hodín dlhšie. Za koľko hodín by zmizlo jedlo z hostiny, ak by Otesánek aj Široký jedli spolu?

Počty: ťažšie

Skákačka: stredné

Číselná osa do 20

Rímske čísla

X913XI
183XIII10
IVIIIX1
117XVIIIIII

Delitelnosť: mix

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 12 a 20?

Malá násobilka

Sčítanie a odčítanie nad 100

Slon Tvrdohlav je jeden z najtvrdohlavejších živočíchov v našej ZOO a tvrdošijne sa odmieta zvážiť. Na váhu sme ho dostali až spoločne so slonicou Ruženkou, pre ktorú má Tvrdohlav slabosť. Váha pod nimi ukázala hodnotu 10 561 kilogramov. Keď bola na váhe len sama Ruženka, ukazoval prístroj hodnotu 4686 kilogramov. Koľko váži slon Tvrdohlav?

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Násobilka čísla 5

3045
2510
2035

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Desetinné čísla: mix

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Slovné úlohy na líniové grafy

V grafe vidíme cenu bezoáru v kúzelníckom obchode v závislosti na jeho množstve v gramoch. Je vidieť, že keď si kúzelník kúpi bezoáru viacej naž 10 gramov, tak sa mu to kvôli množstevnej zľave aj tak vyplatí. Nesmie ho ale kúpiť priveľa, potom zase zdražuje, pretože je vzácny. Koľko gramov si musí Fred Weasley kúpiť, pokiaľ chce mať nákup najvýhodnejší (tj. najnižšiu cenu v prepočte na jeden gram)?

Siete telies

Sčítanie a odčítanie nad 100

1010-111

Sokoban: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Súradnice bodov v rovine

Percentá: mix

Na karnevali mali tombolu. V čiernom vrecku bolo celkom 20 žrebov a škaredá čarodejnica s bradavicami, ktorá žreby predávala, tvrdila, že šanca výhry je „päťdesiat na päťdesiat“. Koľko výherných žrebov mala ježibaba vo vrecku?

Slovné úlohy o zmesiach

Pán Potápka vyrába krmivo pre kaprov, ktoré mieša z pšeničných zŕn (tie stoja 4 koruny za kilogram) a mäkkýšov (tam je cena vyššia, 28 korun za kilogram). Pán Potápka chce vyrobiť 40 kilogramov krmiva v hodnote 19 korún za kilogram. Koľko kilogramov pšeničných zŕn bude potrebovať?

Logaritmické rovnice

Zlomky: mix

Ktorý zlomok je väčší?

Ťažké

Tabuľka malej násobilky

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Riešte sústavu dvoch rovníc .A: Sústavu najjednoduchšie vyriešime tak, že rovnice sčítame.rovnice odčítame.A: Odčítaním druhej rovnice od prvej dostaneme
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rýdzo kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Rozklad na súčin.Všetky členy rovnice prevedieme na jednu stranu.A: Ako bude vyzerať rovnica potom?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Skákačka: skutočná výzva

Zmiešané čísla

Počítanie do 20

1410
12
151316
1117

Jednotky obsahu

0,1 m² =dm²

Vlastnosti funkcií

Funkce se nazývá sudá, pokud :

Sokoban: skutočná výzva

Násobenie a delenie: mix

Počítanie so zápornými číslami

Zákerné slovné úlohy

Pani Kadrnôžková upiekla vynikajúci koláč. Nakrájala ho na štvorčeky svojim novým kuchyňským nožom (ktorý jej vyčarovalo čarovného slúchadlo), a to tak, že v jednom smere rezala štyrikrát a v druhom šesťkrát. Koľko kúskov koláča takto vzniklo?

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Pravdepodobnosť: mix

Koľkokrát musíme minimálne hodiť hracou kockou, aby padla aspoň jedna šesťka s pravdepodobnosťou vyššou ako 0,5?

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Sčítanie a odčítanie do 10

Zjednodušovanie lomených výrazov

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Pytagorova veta: aplikácie

Určete délku strany ST v obdélníku.

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

V zápase v hádzanej vyhral tím Námestova nad družstvom z Pezinka 35:29. Koľko padlo celkovo v tomto zápase gólov?

Malá násobilka

Krtko počíta, koľko ľanu bude potrebovať na nové parádne nohavice pre všetkých svojich 7 kamarátov. Na jeho vlastné nohavice mu minule stačilo odtrhnúť 5 rastliniek ľanu. Koľko rastliniek ľanu ale musí odtrhnúť tentokrát??

Sokoban: zákerné

Rozklad na súčin

Jednotky objemu

Záporné mocniny

Logika: mix

disjunkce

Podmienky lomených výrazov

Kolečko sčítání a odčítání

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko prirodzených čísel menších než 100 neobsahuje číslicu 3 a obsahuje číslicu 9?

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Násobilka čísla 4

2016
3224
3628

Slovné úlohy o peniazoch

Ježibaba si v zverimexe kúpila dve vypĺznuté mačky, každú za 60 zlatých. K tomu ešte havrana za 190 zlatých. Platila tisíczlatkou. Koľko korún jej vystrašená pani predavačka vrátila?

Sudoku 4×4: ťažšie

Viacciferné delenie

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Odčítanie pod sebou

Čísla slovne

1050500505
tisíc pět setpět setpět tisíc
tisíc pět50001005
tisíc padesát1500pět set pět

Viacciferné násobenie

Párne, nepárne

Číslo 742 je:

párnenepárne

Rovnice so zlomkami

Sčítanie a odčítanie do 20

Sob Sven zjedol v stredu 6 mrkiev, v piatok 5 mrkiev, v sobotu 7 mrkiev a v nedeľu dokonca 9 mrkiev. Koľko mrkiev zjedol počas víkendu?

Logaritmy

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Čísla: mix

pět setpadesát

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Kúzelník Pokustón sa učil, ako vyčarovať ruže, ale veľmi mu to nešlo. Na prvý pokus vykúzlil 3 ruže a 5 žihliav. Druhý pokus bol lepší, podarilo sa mu vyčarovať 4 ruže a iba 3 žihľavy. Tretí pokus ale vôbec nevyšiel, vyčaroval iba 1 ružu a 4 žihľavy. O koľko viac žihliav ako ruží vyčaroval?

Priama a nepriama úmernosť

A: Roman se vrátil z tréninku juda a má nějaký volný čas, než půjde večer s rodiči na návštěvu za babičkou. Vypočítal si, že by se za tento čas akorát stihl podívat na 9 osmiminutových videí svého oblíbeného youtubera. Nebo by si mohl pustit vesmírný seriál Asteroid, jehož jeden díl trvá 12 minut. Na kolik dílů Asteroidu by se stihl Roman před odchodem na návštěvu podívat?A: Mezi jakými dvěma veličinami je nepřímá úměra?Mezi časem, který má Roman k dispozici, a počtem dílů, na které se stihne podívat.Mezi počtem dílů, na které se Roman stihne podívat, a délkou jednoho dílu.A: Proč je tato úměra nepřímá?Protože kdyby každý díl trval poloviční dobu, stihne jich Roman dvakrát více.Protože kdyby každý díl trval dvojnásobnou dobu, stihne jich Roman dvakrát více.A: Co se nám bude hodit zjistit? ???

Siete kocky

Mají všechny protější strany kocka stejný součet teček?

anone

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Desetinné čísla: mix

Sčítací pyramidy

Určenie zobrazení v rovine

Který obrázek znázorňuje středovou souměrnost?

Zlomky slovne

polovina
devítinatřetina
tři čtvrtiny
tři osminyšestina

Rozdeľovačka: ľahké

Odmocniny

Delitelnosť: mix

Detektív Pedro Gorilaz bol hlava prefíkaná. Keď vyšetroval prípad orangutanov, ktorí ukradli ovocie z farmárskych trhov, potreboval ako prvú vec zistiť, koľko zlodejov vlastne bolo. Pedro si bol istý, že sa zlodeji o korisť spravodlivo rozdelili, teda, že každý orangutan dostal rovnaký počet banánov a rovnaký počet broskýň. A tiež si bol sakramentsky istý, že zlodeji všetko zjedli ešte v ten istý deň večer. Neďaleko od miesta krádeže našiel Pedro 18 čerstvých šupiek od banánu a 30 kôstok od broskýň. Koľko najviac mohlo byť zlodejských orangutanov?

Uhly a mnohouholníky

Uhly v trojuholníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: Jaká je velikost úhlu ACB?40°50°A: Velikost úhlu BAC je40°30° ???

Aritmetická a geometrická postupnosť

aritmetická posloupnost

Prevody jednotiek hmotnosti

1 dkg

10 g100 g

Záporné mocniny

Vztahy grafů a tabulek

Drôtik v priehľadnej kocke

Množiny: pojmy

doplněk

Viacciferné delenie

20
10
550
200100

Zlomky: sčítanie obrázkami

Delitelnosť: mix

Jaký je největší společný dělitel čísel 21 a 35?

Jednotky dĺžky

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľkými priamkami môžeme spojiť 10 bodov, ak práve štyri z nich ležia na jednej priamke?

Násobenie a delenie zlomkov

Násobenie a delenie: mix

Ron si kúpil Fazuľky každej chuti. V balení ich bolo 54. Keď ich spolužiaci ochutnali, zistili, že niektoré majú príchuť citrónu, iné zasa cukrovej vaty, potom tiež príchuť dážďoviek, zhnitého vajca, jahody a mydla. Z každej príchute bol v balení rovnaký počet fazuliek. Koľko?

Jednotky dĺžky

0,1 dm = cm

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 30?

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Sokoban: rozcvička

Písomné násobenie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojúhelníku ABC:

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Jednotky: mix

kilometry za hodinu

km/hh/km

Násobenie a delenie zlomkov

Mocniny a odmocniny: mix

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Násobenie a delenie: mix

Rovnice s neznámou v menovateli

A:
A: Jaká je vhodná úprava rovnice?Obě strany rovnice vynásobíme .Rovnici vynásobíme číslem 8.A: Ano, zbavíme se tím zlomků. Za jaké podmínky můžeme toto úpravu udělat?
A: Jak bude vypadat rovnice po roznásobení? ???

Porovnávanie čísel do 100

Ktoré číslo je väčšie?

Geometrické pojmy

kružnice opsaná trojúhelníkutětivakružnice vepsaná trojúhelníku
tečna
výsečkruh
mezikružísečna

Zlomky: mix

Sčítanie a odčítanie do 20

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Rozdeľovačka: skutočná výzva

Číselná os: celé čísla

Sčítanie a odčítanie: mix

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Skákačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

2,181,76
1,82
2,2
1,84
1,98

Rovnice s lomenými výrazmi

Mocniny

Základné rovnice s jednou neznámou

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Stožiar vysoký 9 metrov je v dvoch tretinách svojej výšky ukotvený k zemi dvomi lanami. Ukotvenie lán v zemi je 3 metre ďaleko od päty stožiara. Aké dlhé sú kotviace laná?

Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Malá násobilka

60
42
72

Viacciferné násobenie

V počítačovej hre sa dá za 15 medených kúpiť jeden strieborný a za 6 strieborných potom získate jednu zlatku. Koľko medených je potreba na získanie jednej zlatky?

Mocniny a odmocniny: mix

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Určovanie zlomkov

Jednotky času

1 minuta60 vteřin3600 vteřin
15 minutpůl hodiny10 minut
1 hodina30 vteřin1800 vteřin
půl minuty600 vteřin900 vteřin

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Násobilka čísla 2

612
820
16
2

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

1,05
0,5
9,95
9,51,50,95

Násobenie a delenie: mix

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme vybrané charakteristiky štyroch planiet. Koľko mesiacov má najväčšia planéta?

Zmiešané čísla

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

Jana dostala tento týždeň v škole veľa domácich úloh. Na konci týždňa si urobila graf zobrazujúci počet domácich úloh v jednotlivých dňoch. Koľko najviac úloh dostala za jeden deň?

Jednociferné delenie

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Rovnice so zlomkami

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Mocniny a odmocniny: mix

Odčítanie pod sebou

Počítanie so zápornými číslami

-4
-12
-64
2
-2

Rovnice: mix

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Ktorý výpočet je správny?

Goniometrické funkcie

Finančná gramotnosť

Mikuláš sa rozhodol kúpiť desiatim deťom čokoládu, ale pretože tento rok nedostal z nebeského rozpočtu toľko peňazí, snaí sa šetriť. V obchode s menom Mikulkont stojí čokoláda 40 korún, no Mikulášovia majú 15 % zľavu. V supermakete stojí rovnaká čokoláda 35 korún a v Anjelskych potrebách sa dá tá istá čokoláda kúpiť za 44 korún, no každá piata je zadarmo. Koľko korún zaplatí Mikuláš za 10 čokolád, ak kúpi tie najvýhodnješie?

Sčítanie pod sebou

Záporné mocniny

525
4
100
2
10

Sústava 2 lineárnych rovníc

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Mocniny a odmocniny: mix

Stredová súmernosť

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_sten#

Goniometrické funkcie: mix

Prvočísla

Je 14 prvočíslo?

NieÁno

Približné počítanie

približne 38 000približne 25 000

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Riešte sústavu dvoch rovníc .A: Akým spôsobom vyjadríme z 1. rovnice neznámu ?
A:
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Je menšie než súčet všetkých prstov na mojich končatinách a väčšie než počet očí všetkých Snehulienkiných trpaslíkov. Ešte k tomu je bez zvyšku deliteľné šesťkou. Aké si myslím číslo?

Viacciferné násobenie

Sčítanie a odčítanie nad 100

111285
513855234
380

Zlomky na číselnej osi

Jednotky hmotnosti

500 kg5 kg5000 g
50 g50 kg0,5 kg
slonbotypůl tuny
rohlíkbarel vody5 t

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

ÁnoNie

Jednotky teploty: zo života

denní teplota v Antarktitě

-130 °C-30 °C

Vyhodnocovanie logických výrazov

Lomené výrazy

Sčítanie a odčítanie: mix

Euklidove vety

A: V pravouhlom trojuholníku majú kolmé priemety odvesien na preponu dĺžku 7 a 12. Určite obsah trojuholníka .A: A: Ťažnica na stranu Výška na stranu A: Čo platí podľa Euklidovej vety o výške?
???

Počítanie do 100

Výrazy a ich úpravy: mix

Graf lineárnej funkcie

Násobilka čísla 7

3556
63
49
2821

Slovné úlohy na výpočet veku

Hana a Dana majú spolu 52 rokov. Hana má trikrát viacej rokov, než mala Dana, keď mala Hana dvakrát toľko, koľko má Dana teraz. Koľko rokov má Dana?

Sčítanie do 100 s obrázkami

Čísla slovne

devatenáct

Jednotky dĺžky

2 dm

0,2 m2 m

Objem, povrch

Čarodejnícky prútik Hermiony Grangerovej má tvar valca s podstavou s polomerom 1 centimeter a dĺžkou 32 centimetrov. Hermiona by si rada na celý povrch prútika, vrátane oboch koncov, vyrezala drobné ornamenty. Koľko centimetrov štvorcových jej drevorezba pokryje?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete1des#

Obsah, obvod: mix

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Súradnice bodov v rovine

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krátenie zlomkov

A: Vyjadrite zlomok ako zlomok v základnom tvare.A: Aký je najväčší spoločný deliteľ čitateľa a menovateľa?
A: Ako zlomok zjednodušíme?
A: Ako vyzerá zlomok v základnom tvare? ???

Výrazy a ich úpravy: mix

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Násobenie a delenie zlomkov

Rímske čísla

XXIIIXXII

Množiny: pojmy

Slovné úlohy s rovnicami: mix

Basketbalisti získali 43 bodov kombináciou 20 dvojbodových a trojbodových košov. Koľko mali dvojbodových zásahov?

Jednokrokové rovnice

Sčítanie a odčítanie nad 100

Kombinácie základných operácií

Lano meria 36 metrov. Peter ho rozrezal na dva diely, pričom jeden diel je dvakrát dlhší než druhý. Ako dlhý je dlhší diel?

Rovnice s desatinnými číslami

Násobenie a delenie desatinných čísel

Mocniny

27
4
81
1698

Násobenie a delenie: mix

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Viacciferné delenie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Jednotky: mix

10 g

10000 mg100000 mg

Exponenciálne rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice?Rovnice nemá řešení.0 převedeme na mocninu o základu 2.A: Ano, rovnice nemá řešení. Ať za dosadíme jakékoliv číslo, vždy dostaneme nenulovou (kladnou) hodnotu. ???

Jednotky obsahu

Exponenciálne rovnice

A:
A: Upravíme pravou stranu.
A: Vydělíme výrazem .
A: Levou stranu upravíme. ???

Množiny: mix

Kolik prvků má množina ?

Viacciferné násobenie

85
72126
200180
91

Rovnice so zátvorkami

A:
A: Jaký je vhodný první krok při řešení rovnice?Vydělit obě strany rovnice číslem 5.Roznásobit závorku.A: Jak vypadá rovnice po roznásobení?
A: Konstanty převedeme na pravou stranu. Jakou rovnici dostaneme? ???

Sčítanie do 20 obrázkami

Slovní úlohy s rovnicemi (po krocích)

A: Vo vrecku bol rovnaký počet citrónových a pomarančových cukríkov a k tomu ešte 10 jahodových. Keď Anička zobrala polovicu všetkých cukríkov, vo vrecku ich zostalo 12. Koľko bolo vo vrecku pomarančových cukríkov?A: Koľko bolo vo vrecku celkovo cukríkov?, pretože vieme, že je polovica z počtu citrónových a pomarančových., pretože vieme, že je polovica.A: Označíme počet pomarančových cukríkov ako , počet citrónových ako a počet jahodových ako . Čo je pravda?
A: Aký je vzťah medzi počtom citrónových a počtom pomarančových cukríkov? ???

Doplňovanie radov: počítanie

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí a :

Desatinné čísla na číselnej osi

Jednotky obsahu: zo života

sešit

30 cm²300 cm²

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Dosadzovanie do výrazov

Úpravy lomených výrazov

Názvy útvarov

kosodélníkkosočtverec
elipsakružniceobdélník
čtverec

Číselná cesta

Viacciferné delenie

6661
62
64
63
65

Mocniny

Slovní úlohy na množiny

V stanici Mimonín zastavuje každý tretí vlak. Po trati, na ktorej Mimonín leží, prejde za deň 15 elektrických vlakových súprav a 12 vlakov na naftu. Polovica z týchto naftových vlakov prechádza Mimonínom bez zastavenia. Koľko elektrických vlakov zastavuje v Mimoníne?

Sčítanie a odčítanie do 10

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(10, 20)6NSD(12, 18)
1028
NSD(16, 24)NSD(16, 28)NSD(18, 26)
412NSD(12, 24)

Pytagorova veta: základné použitie

Rovnice s neznámou v menovateli

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Je funkce kvadratická?

neano

Násobilka čísla 3

27
21
12
189
24

Malá násobilka

12
10
2015
16
9

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítanie pod sebou

Odhad počtu bodiek

Sudoku 4×4: ľahké

Zlomky a desatinné čísla

Zlomky na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie nad 100

Obsah, obvod: mix

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Jednotky dĺžky: zo života

vzdálenost z ČR do Austrálie

150 km15000 km

Násobilka čísla 6

601248
30
42
18

Počet kociek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Viacciferné násobenie

A: Vypočítajte
A: Roznásobíme.
A: Sčítame.
???

Odčítanie pod sebou

Priestorová predstavivosť: mix

Sčítanie do 20 s obrázkami

Počty: ľahké

Prevody jednotiek dĺžky

37 cm

3,7 m0,37 m

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Deliteľnosť

Je číslo 26 deliteľné číslom 4?

NieÁno

Kocky: plán stavby

Náročnejšie

Jednotky dĺžky

šířka sešitu A5délka mravencedélka rohu jednorožce
150 mmvýška rozhledny40 cm
200 km5 mm60 m
170 cmvýška dospělého člověkavzdálenost Praha-Brno

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 8 a 22?

Násobilka čísla 9

27
63
72
54
36
18

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

pro neslučitelné jevy platí

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 3,1415926 na celé číslo.

Slovné úlohy na množiny

Dvadsať Mimoňov sa vypravilo na tajnú misiu. Každý z nich bol vybraný kvôli nejakej superschopnosti: 12 Mimoňov na tejto misii ovláda perfektne všetky reči sveta a všade sa dohovoria, 7 Mimoňov si vie zarobiť veľké peniaze počas jedného dňa a 11 Mimoňov vie zostrojiť rafinované zbrane. Každý z členov misie má buď jednu z popísaných superschopností alebo všetky tri. Koľko Mimoňov na misii má všetky tri superschopnosti?

Zlomky a percentá

0 %
70 %95 %25 %10 %
85 %50 %
75 %

Sčítanie obrázkami

Malá násobilka

Šachovnica je veľký štvorec pravidelne rozdelený na menšie štvorčeky. Každý stĺpec štvorčeku je označený jedným písmenom a každý riadok jedným číslom. Písmená stĺpcov sú A – H (bez mäkčeňov a dĺžňov) a čísla riadkov potom 1 – 8. Koľko je celkom na šachovnici políčok?

Počítanie do 100

81139
32
3319
1028

Logaritmus

Jednotky dĺžky

500 cm5 mm5 dm
půl kilometrupůl centimetru5000 m
50 m5 km500 dm
5 m500 mpůl metru

Hodiny: určovanie času

3:203:10

Podmínky lomených výrazů

A: Kedy dáva výraz zmysel?
A: Aký je prvý krok úpravy podmienky?
A: Aké sú podmienky lomeného výrazu?
???

Sítě kostky

Která z krychlí má alespoň dvě protější strany stejně barevné?

Rovnice so zátvorkami

Sčítanie a odčítanie do 20

Počítanie s percentami

Kolik je 30 % z 400?

Sčítanie do 10 obrázkami

Myslím si číslo

Myslím si dve čísla. Ich súčet je 18 a ich rozdiel je 4. Aký je ich súčin?

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Delenie so zvyškom

zbytek 0zbytek 2
zbytek 7
zbytek 1
zbytek 4zbytek 6

Osová súmernosť

Pravdepodobnosť javu

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne modré číslo?

Zlomky, mocniny, odmocniny

Jednociferné delenie

Množiny množín, potenčná množina

Množina obsahuje jako svůj prvek potenční množinu .

neplatíplatí

Celé čísla: mix

Celé čísla: mix

Čísla slovne

šedesát

Graf kvadratickej funkcie

Násobenie a delenie desatinných čísel

2,1
1,323,15
1,53
2,25
2,31

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Úpravy výrazov s faktoriálom

Tabuľka malej násobilky

Množiny: mix

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Sudoku 4×4: rozcvička

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Určite počet všetkých štvorciferných prirodzených čísel, v ktorých dekadickom zápise sa vyskytujú len číslíce 6, 7, 8 a 9. Každá číslica sa vyskytuje maximálne jeden krát.

Skákačka: ľahká

Delenie desatinných čísel

Zlomky: mix

Hudba má s matematikou veľa spoločného. Ten, kto na niečo hrá, vie, že do jedného celého „taktu“ sa vojde buď jedna dlhá „celá“ nota, alebo dve polovične dlhé „polové“ noty, alebo štyri „štvrťové“ noty a tak ďalej. Ringo skúša skladať pieseň pre svoju kapelu. V jednom celom takte má zatiaľ jednu polovú notu. Koľko štvrťových nôt sa ešte vojde do tohto taktu?

Pytagorova veta: mix

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Rozklad na súčin

A: Postupne rozložte na súčin .A: Je treba upraviť poradie členov? ÁnoNieA: Ako je treba urpaviť poradie členov?
A: Čo je treba zjednodušiť? ???

Sčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Rovnice so zátvorkami

Rozdeľovačka: ťažké

Rímske čísla

CCCLXVIICCCLXVIII

Základné

Viacciferné násobenie

770880900
720
800
891

Pytagorova veta: aplikácie

A: Určite dĺžku strany v rovnoramennom trojuholníku.A: A: Využijeme trojuholník . Čo platí pre dĺžky a ?
A: Vypočítame teda dĺžku a potom .
???

Obsah, obvod: mix

Taliansky hospodský Francesco používa na pečenie svojej obrovskej pizzy okrúhly plech s polomerom 40 centimetorv. Aký obsah má jedna osmina pizzy, ktorú si od Francesca kúpila tanečnica Beáta? Výsledok zadajte v centimetroch štvorcových zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľko rôznych neusporiadaných trojíc môžu vytvoriť počty bodiek na jednotlivých šesťstranných kockách pri vrhu tromi kockami?

Slovné úlohy s pohybom

Z prístavu na rieke vyrazila o 6 hodine loď, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 16 míľ za hodinu. O pol deviatej za ňou bol vypravený rýchly čln plaviaci sa rýchlosťou 24 míľ za hodinu. O koľkej hodine čln loď dobehne?

Odpoveď zapíšte v tvare 'hodiny:minúty'.

Viacciferné násobenie

Kvadratické rovnice

V Javorove je veľký obdĺžnikový park. Ema sa pri svojej ceste na výtvarnú potrebuje dostať z jedného rohu do presne opačného rohu. Keď je pekne, ide šikmo cez park po vychodenej cestičke dlhej 650 metrov. Keď ale prší a cestička je zablatená, obchádza Ema park po jeho okraji, teda po dvoch na seba kolmých asfaltových cestách. Táto cesta meria 890 metrov. Koľko metrov má dlhšia strana parku?

Římské rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Geometrické konštrukcie: označenie

Zlomky na číselnej osi

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Sokoban: ťažké

Bonus

Výrazy s mocninami a odmocninami

Delenie desatinných čísel

Graf lineárnej funkcie

Výrazy a ich úpravy: mix

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

V jakém bodě má funkce minimum?

nemá minimum

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Gulička: zákerné

Malá násobilka

Uhly: mix

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod kosodĺžniku EFGH:

Desetinné čísla: mix

Peter je na výlete u mora. Zvažuje, či si kúpi krásný suvenír, ktorý stojí 8 eur. Peniaze doma menil v kurze 25,75 korún za euro. Koľko korún ho bude krásny suvenír stáť?

Pytagorova veta: aplikácie

Rovnostranný trojuholník má stranu dĺžky 2 metre. Aká je jeho výška?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Konštrukčné úlohy

A: Sestrojte trojúhelník , je-li dáno: .A: A: Jaký je nejvhodnější začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme úhel .A: A: Jaký obrázek odpovídá dalšímu kroku konstrukce? ???

Vyhodnocovanie logických výrazov

Takmer nevyriešiteľné

Obsah (na mriežke)

128
1816
69

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

pravoúhlý trojuholníkobecný trojuholník

Sústava 2 lineárnych rovníc

Zlomky a percentá

35 %

Obsah, obvod: mix

Futbalový tím obieha v rámci rozcvičky futbalové ihrisko. To má na dĺžku 90 metrov a na šírku 50 metrov. Koľko metrov futbalisti ubehnú?

Percentá: mix

Video Youtubera Gargamela, v ktorom sa autor snažil sfúknuť sviečku vysávačom, malo 1200 zhliadnutí, 138 palcov hore a 18 palcov dole. V koľkých percentách prípadov si niekto pustil toto video a nedal mu žiadny palec?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Tabuľka malej násobilky

Jednotky obsahu

Jednociferné delenie

Počítanie so zápornými číslami

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 5.

Poradie operácií, zátvorky

25
1
45
5
40
73

Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

A: Pan Kachna vyrábí krmení pro kapry, které smíchává z pšeničných zrn (ta stojí 4 koruny za kilogram) a měkkýšů (tam je cena vyšší, 28 korun za kilogram). Pan Kachna chce vyrobit 40 kilogramů krmení v hodnotě 19 korun za kilogram. Kolik kilogramů pšeničných zrn bude potřebovat?A: Označíme si počet kilogramů pšeničných zrn ve výsledné směsi jako . Kolik bude ve výsledné směsi kilogramů měkkýšů?
A: Kolik budou stát všechna pšeničná zrna v nové směsi?
A: Kolik budou stát všichni měkkýši v nové směsi? ???

Sčítanie od 20 do 100 obrázkami

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Preveďte na zlomok v základnom tvare: A: Vytvoríme zlomok s číslom v menovateli.
A: Určíme najväčšieho spoločného deliteľa čitateľa a menovateľa.
A: Týmto číslom zlomok skrátime. ???

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Na kterém obrázku je zeleně vyznačeno ortocentrum trojuholníku?

Kvantifikátory

Číslo je dělitelné 7.

Slovné úlohy s časom

Závod sobov v pojedaní mrkiev je veľmi atraktívny. Sven je jasným favoritom. Pri včerajšom tréningu zvládal zjesť jednu mrkvu za dve a pol minúty. Koľko mrkiev zje Sven za pol hodiny (čo je súťažný limit), ak bude dodržiavať také tempo ako včera?

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Binárne čísla

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Zlomky a desatinné čísla

Výber správnej jednotky

plocha obrazovky

m

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Princezná Anna potrebuje po včerajšej fujavici odhodiť sneh z cestičky, ktorá vedie k jej zámku. Cestička je dlhá 20 metrov, široká pol metra a snehu včera napadlo 28 centimetrov. Koľko litrov (decimetrov kubických) snehu je treba odhádzať?

Násobenie a delenie desatinných čísel

Základné typy funkcií

logaritmická funkce

Rozdeľovačka: stredné

Zápis množín

Poradie operácií, zátvorky

201
24
4
65

Exponenciálne rovnice

3D objekty z rôznych pohľadov

Vennove diagramy

Mocniny

Malá násobilka obrázkami

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Malá násobilka

Hodiny: určovanie času

7:15
9:40
7:309:00
8:258:40

Počty s pamäťou

Prienik, zjednotenie

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odmocniny

100
1
0
11
10

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Poradie operácií, zátvorky

Číselná os: celé čísla

Uhly v trojuholníku

Rovnice: mix

Gulička: ľahké

Lomené výrazy

Ľahká

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Číselná os: celé čísla

1
-11
160188
257526

Počítanie do 100

Odčítanie pod sebou

SprávneNiesprávne

Jednotky obsahu

100 dm²1 dm²1 a
100 a1 ha 100 mm²
1 m²1 km²1 cm²
100 m² 100 cm² 100 ha

Názvy útvarov

osemuholníkosemsten

Obsah, obvod: vzorce, princípy

obvod trojuholníku o stranách délky

Číselné křížovky

Zlomky na číselnej osi

Výrazy s absolútnou hodnotou

Násobenie a delenie desatinných čísel

1,7510,5
1,650,1519,25
1,5

Výpočty so zlomkami

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 8,712 na celé číslo.

Slovné úlohy na rovnice

Dvaja trolovia hrali kocky. Hudroš hodil číslo trikrát väčšie ako Čudloš a Čudlošovo číslo bolo o 2 menšie ako Hudrošovo. Koľko bol súčet čísel na kockách oboch trolov?

Číselné domino

Uhly v trojuholníku

Sokoban: ľahké

Delenie so zvyškom

Júlia zbiera postavičky hrochov z čokoládových vajíčok a jej brat Oskar zbiera kostičky lega. Oskarovi sa však hrochy tiež zapáčili a ponúkol Julke, že s ňou vymení všetkých svojich 54 kostičiek lega za hrochy. Julka samozrejme vedela, že hrochy sú vzácnejšie a tak Oskarovi ponúkla, že mu dá 1 hrocha za 7 kostičiek lega. Koľko zostane Oskarovi lega, ak vymení čo najviac kostičiek za hrochy?

Rozcvička

Kombinácie operácií: mix

Počítanie so zápornými číslami

Viacciferné násobenie

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítací pyramidy

Percentá: mix

40 %20 %

Hodnoty goniometrických funkcií

Úpravy logických výrazov

3D objekty z rôznych pohľadov

Čísla slovne

čtyři sta1441
čtyřicet čtyři400deset
čtyřicetčtyřicet jednačtrnáct
104440

Desatinné čísla slovom

3,4čtyři setinytři čtvrtiny
tři celá čtyři4,00,75
0,40,04čtvrtina
čtyři0,25čtyři desetiny

Výrazy s absolútnou hodnotou

Vedecký zápis čísel

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Percentá: mix

Linda kúpila 200 gramov syru Eidam so 45 % tuku. Koľko gramov tuku bolo v Lindinom kúsku Eidamu?

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Úpravy výrazov s jednou neznámou

A: Upravte výraz .A: Roznásobíme zátvorku.
A: Sčítame príslušné členy.
???

Delenie obrázkami

Rímske čísla

Zapiš MMXVII pomocí arabských číslic.

Priama a nepriama úmera

Vlak do čarodejníckej školy v Rokforte má kapacitu 240 študentov. Pretože bol tento rok nevídane vysoký záujem, museli Rokfortské Dráhy zvýšiť počet vagónov z piatich na šesť. Koľko študentov sa dá do vlaku teraz?

Gulička: stredné

Vlastnosti lineárnej funkcie

Na grafu funkce leží bod

Kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Počítanie s percentami

Koľko je 10 % z 4500?

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM