Téma
Aritmetika: Čísla 1 / 34
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 1 / 35 5 / 22
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 29 0 / 13
Aritmetika: Násobenie a delenie 3 / 99 0 / 22
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 1 / 33
Aritmetika: Celé čísla 0 / 18 0 / 8
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 22 0 / 7
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 27 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 12 0 / 17
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 59 0 / 15
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 17 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 52 0 / 20
Geometria: Priestorová predstavivosť 1 / 25 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 8 0 / 4
Geometria: Rovinné útvary 0 / 24 0 / 16
Geometria: Priestorové útvary 0 / 2
Geometria: Obsah a obvod 0 / 108 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 68
Geometria: Uhly 0 / 23 0 / 8
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 11 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 18 0 / 63 0 / 4
Geometria: Analytická geometria 0 / 29
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 49
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 56
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 31
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 2
Elementárna algebra: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 27 0 / 8
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 7
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Jednotky, miery: Čas 0 / 11
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 39 0 / 8
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 15
Diskrétna matematika: Logika 0 / 13
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 7
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 13
Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi 0 / 11
Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy 0 / 2
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 19

Čísla

Počítanie do 20

Číselná os do 20

Porovnávanie čísel do 20

Počítanie do 100

Porovnávanie čísel do 100

Porovnávanie čísel do 1000

Čísla do 1 000 slovom

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Veľké čísla slovom

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Čísla: mix

Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 10

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Sčítanie a odčítanie: mix

Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Násobenie a delenie

Malá násobilka

Násobilka čísla 2

Násobilka čísla 3

Násobilka čísla 4

Násobilka čísla 5

Násobilka čísla 6

Násobilka čísla 7

Násobilka čísla 8

Násobilka čísla 9

Násobilka čísla 10

Tabuľka malej násobilky

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Jednociferné delenie

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Poradie operácií, zátvorky

Porovnávanie výsledkov: sčítanie a odčítanie do 20

Porovnávanie výsledkov výpočtov

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Kombinácie operácií: mix

Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Výpočty s desatinnými číslami

Zlomky a desatinné čísla

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Nárys, pôdorys, bokorys

Počty vrcholov, strán, hrán

Sieť kocky

Siete telies

Rezy kocky

Rezy telies

Priestorová predstavivosť: mix

Obsah a obvod

Dĺžka a obvod (na mriežke)

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Obvod štvorca a obdĺžnika (na mriežke)

Obvod trojuholníka (na mriežke)

Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)

Obvod na mriežke: mix

Obsah (na mriežke)

Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)

Obsah trojuholníka (na mriežke)

Obsah rovnobežníka (na mriežke)

Obsah lichobežníka (na mriežke)

Obsah kruhu (na mriežke)

Obsah kruhového výseku (na mriežke)

Obsah na mriežke: mix

Obvod trojuholníka

Obvod štvorca a obdĺžnika

Obvod rovnobežníka

Obvod lichobežníka

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Dĺžka oblúka

Obvod: mix

Obsah trojúholníka

Obsah štvorca a obdĺžnika

Obsah rovnobežníka

Obsah lichobežníka

Obsah kruhu

Obsah kruhového výseku

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Objem a povrch

Povrch kocky a kvádra

Povrch hranola

Povrch ihlanu

Povrch hranatých telies

Povrch valca

Povrch kužeľa

Povrch gule

Povrch okrúhlych telies

Objem kocky a kvádra

Objem hranola

Objem ihlanu

Objem hranatých telies

Objem valca

Objem kužeľa

Objem gule

Objem okrúhlych telies

Objem, povrch: mix

Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v priestore

Vzdialenosť bodov v rovine

Vzdialenosť bodov v priestore

Dĺžka úsečky v rovine

Dĺžka úsečky v priestore

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Stred úsečky v rovine

Vektory

Vektory: pojmy

Súradnice vektorov

Veľkosť vektorov

Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel

Priamky

Všeobecná rovnica priamky v rovine

Polohové úlohy

Metrické úlohy

Kuželosečky: pojmy

Rovnice kužeľosečiek

Kuželosečky: mix

Algebraické výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov so zlomkami

Lomené výrazy

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Výrazy a ich úpravy: mix

Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Rovnice so zátvorkami

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice so zlomkami

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s lomenými výrazmi

Zápis zadaní pomocou rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Sústava 2 lineárnych rovníc

Kvadratické rovnice

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Pomery: výpočty

Pomery: mierka mapy

Priama a nepriama úmernosť

Trojčlenka

Myslím si číslo

Úlohy o zmesiach

Spoločná práca

Úlohy s pohybom

Úlohy s rovnicami: mix

Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Zápis postupností

Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Finančné pojmy a princípy

Základné finančné pojmy

Finančné produkty: pojmy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia