Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Má kvadratická funkce vždy průsečík s osou ?

neano

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Logaritmy

Rovnice so zlomkami

Násobilka čísla 2

1612
14
6
18
8

Objem, povrch

Kapitán Jack Sparrow si kúpil akvárium, aby mal u seba kúsok mora aj keď zrovna nie je na pirátskych výpravách. Akvárium má dĺžku 8 decimetrov, šírku 5 decimetrov a je hlboké 4 decimetre. Koľko decimetrov kubických vody sa vojde do Jackovho akvária?

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

88
110
77
7265
26
159
68

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Počítanie s nápadom

Delenie desatinných čísel

Viacciferné násobenie

Prienik, zjednotenie

Viacciferné delenie

13
1114
151719

Sčítanie a odčítanie do 20

Násobenie a delenie zlomkov

Siete telies

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

2,47
2,335,1
2,33,1
0,3

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Zlomky: sčítanie obrázkami

Záporné mocniny

10,25
0,5
0,2
0,10,111...

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Približné počítanie s percentami

33 % z 905

približne 300približne 370

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 4,567 na setiny.

Zlomky slovne

jedna šestina
tři čtvrtinydvě pětiny
jedna sedmina
dvě šestinypět osmin

Dosadzovanie do výrazov

Sčítanie a odčítanie nad 100

Delenie obrázkami

Hodnoty goniometrických funkcií

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Zjednodušovanie lomených výrazov

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí :

Rovnice s neznámou v menovateli

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Rovnice so zátvorkami

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Malá násobilka

Hodiny: určovanie času

10:4511:45

Sčítanie pod sebou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rímske čísla

XXXVIII

Základné rovnice s jednou neznámou

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Základné rovnice s jednou neznámou

0
1-2
-1
3
2

Jednotky hmotnosti

10 g

100000 mg10000 mg

Jednotky dĺžky: zo života

délka plaveckého bazénu

0,5 km50 m

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Zlomky na číselnej osi

Podmienky lomených výrazov

výraz má vždy smysl

Zlomky a percentá

50 %60 %
0 %
75 %
40 %80 %
100 %
25 %

Logaritmy

Hodiny: určovanie času

7:302:55
4:35
8:256:303:20
1:305:00

Násobenie a delenie desatinných čísel

Jednotky hmotnosti

0,1 dkg = g

Odhad počtu bodiek

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 3.

Pytagorova veta: základné použitie

Viacciferné násobenie

120
272
360
288247143

Jednociferné delenie

Zápis postupností

Najmenší spoločný násobok

8NSN(4, 15)18
NSN(3, 7)20NSN(4, 6)
216012
NSN(6, 9)NSN(4, 8)NSN(4, 10)

Súradnice bodov v rovine

Percentá: mix

Kúzlo s názvom Kešuňk slúži k vyčarovaniu zlatých prsteňov. Čarodejnici sa však podarí správne kúzlo zoslať len v 15% prípadov. Keď sa kúzlo nepodarí, vyčaruje namiesto prsteňa zhnitú dyňu. Čarodejnica kúzlila Kešuňk celý večer a na konci večera mala 3 prstene. Koľko pri tom vyčarovala zhnitých dýň?

Sčítanie obrázkami

Slovné úlohy na výpočet veku

Šiestim súrodencom je spolu 94 rokov. Každý z nich má iný vek a vekový rozdiel medzi najstarším a najmladším je deväť rokov. Jana a Pavol majú spolu 37 rokov. Najstarší z nich sa volá František. Koľko rokov má František?

Dosadzovanie do výrazov

Kombinatorika: pojmy

variace s opakováním

uspořádaný výběr prvků, přičemž prvky se mohou opakovatvýběr prvku z množiny, který se následně krát opakuje

Slovné úlohy s časom

Princovia Drsoň a Jasoň vyrazili na závod okolo jazera. Závod sa začal o 13:53. Drsoň prišiel do cieľa o 14:47. Jasoň išiel pomaly a ešte k tomu sa cestou zarozprával na 5 minút s čarovnou babičkou, takže prišiel do cieľa až o 15:03. O koľko minút neskôr než Drsoň dorazil Jasoň do cieľa?

Uhly a mnohouholníky

3D objekty z rôznych pohľadov

Poradie operácií, zátvorky

4
2
16
1006

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Mocniny

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Násobilka čísla 9

72
63
45
8154
36

Poradie operácií, zátvorky

Desatinné čísla na číselnej osi

Sústava 2 lineárnych rovníc

Jednotky dĺžky

3,2 m

320 cm32 cm

Poradie operácií, zátvorky

410
2
1516

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy logických výrazov

Kombinačné čísla

35
286
21
4515

Objem, povrch

Staviteľ Bob kúpil v samoobsluhe kockový cukor v krabici. Tá mala objem 345,6 centimetrov kubických a bola úplne zaplnená dvomi stovkami kociek cukru. Bob staval celý deň a celú noc, postupne kládol kocku na kocku a na druhý deň ráno stála pred jeho domom vysoká a veľmi nestabilná veža. Koľko centimetrov merala na výšku?

Binárne čísla

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Delfíny sa dožívajú 30 rokov. Žraloky žijú o 11 rokov dlhšie. Koľko rokov sa dožívajú žraloky?

Pytagorova veta: aplikácie

Servác a Bonifác púšťajú šarkany. Servác drží šarkana na špagáte s dĺžkou 50 metrov. Bonifác je 10 metrov od Serváca a stojí priamo pod šarkanom. V akej výške je šarkan?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Mocniny

2721618
36

Sčítanie a odčítanie do 20

Vlastnosti funkcií

Je funkce sudá?

neano

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

1,762,2
1,98
1,821,84
2,18

Vlastnosti goniometrických funkcií

Je funkce lichá?

neano

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme vybrané charakteristiky štyroch planiet. Kedy bola objavená planéta s najdlhšou dobou rotácie?

Odmocniny

větší než 4menší než 4

Počítanie s časom

3 a půl hodiny = minut

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Poradie operácií, zátvorky

Číselná os: celé čísla

Zlomky: mix

Hermiona Grangerová pripravuje elixír proti nude. V recepte vyčítala, že objem elixíra tvorí z dvoch devätín tekutý jed ropušný, z šiestich pätnástin nektár mandragory a zvyšok tvorí 34 mililitrov vody. Koľko mililitrov elixíra Hermiona podľa tohto receptu vyrobí?

Čísla slovne

třicet sedm

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Násobilka čísla 8

864
722416
80

Sčítanie a odčítanie nad 100

Číselná os: celé čísla

Logika: pojmy

a zároveňnebo

Číselná osa do 20

8
124
6
9

Záporné mocniny

Hodiny: určovanie času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Názvy útvarov

kružnicečtverec
kosodélník
kosočtverec
elipsaobdélník

Odmocniny

Pytagorova veta: aplikácie

Vrtuľník preletel 20 kilometrov na sever, potom zahol na východ a preletel 10 kilometrov. Ako ďaleko sa nachádza od východzej pozície?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Graf lineárnej funkcie

Dosadzovanie do výrazov

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 5 a 10?

Určovanie zlomkov

Sčítanie a odčítanie nad 100

199+288

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 480 na stovky.

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

ostrýnekonvexní

Násobenie a delenie desatinných čísel

Názvy útvarov

kváderkužel

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Toto číslo označuje hodnotu centovej mince. Jeho polovica a aj jeho dvojnásobok tiež označujú hodnotu centových mincí. Aké si myslím číslo?

Výrazy s mocninami a odmocninami

Jednotky obsahu

2 cm²8 m²300 cm²
balicí papír80 000 cm²0,2 cm²
poštovní známka0,1 m²1 m²
20 mm²sešitobrazovka televize

Percenta: určovanie

38 %83 %78 %
25 %
62 %75 %

Zlomky a desatinné čísla

Zmiešané čísla

Výpočty s desatinnými číslami

Množiny: pojmy

Odčítanie pod sebou

Graf kvadratickej funkcie

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 87,3451 na setiny.

Sčítanie a odčítanie do 10

Rímske čísla

Zapiš XXVIII pomocí arabských číslic.

Slovní úlohy na množiny

V stanici Mimonín zastavuje každý tretí vlak. Po trati, na ktorej Mimonín leží, prejde za deň 15 elektrických vlakových súprav a 12 vlakov na naftu. Polovica z týchto naftových vlakov prechádza Mimonínom bez zastavenia. Koľko elektrických vlakov zastavuje v Mimoníne?

Myslím si číslo

Myslím si dve čísla. Ich súčet je 15. Osemnásobok menšieho je o 1 menší než trojnásobok väčšieho. Aká je hodnota väčšieho čísla?

Zlomky a desatinné čísla

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Na grafu funkce leží bod

Počítanie s percentami

Kolik je 25 % z 60?

Viacciferné delenie

2129
242831
22

Jednokrokové rovnice

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Tabuľka malej násobilky

Úpravy lomených výrazov

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Viacciferné násobenie

Agent Trulis si zobral pôžičku na svoju novú nadzvukovú stíhačku. Každý mesiac zaplatí banke určitú sumu a pôžičku bude splácať 23 rokov. Koľko celkovo pošle banke platieb, než bude pôžička splatená?

Základné rovnice s jednou neznámou

Binárne čísla

110412
1011001010
1000106
81002

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Odmocniny

0
1
10
11
100

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Jednotky objemu

Súradnice bodov v rovine

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Sčítanie a odčítanie do 20

10
1113
8
914
1512

Množiny: pojmy

Logaritmy

Sčítanie a odčítanie nad 100

456
1332667
4321221
679

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Deliteľnosť

Je číslo 16 deliteľné číslom 5?

ÁnoNie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Je funkce lineární?

neano

Základné typy funkcií

kvadratická funkceexponenciální funkce

Priama a nepriama úmera

Trpaslík Gimli má krok dlhý 50 cm a na prechod mostíka do slávnej trpasličej ríše Moria potrebuje 40 krokov. Elf Legolas má krok o 30 centimetrov dlhší než Gimli. Koľko krokov by potreboval na prechod tohto mostíka on? Neberme do úvahy, že ako elf na takéto miesto asi nikdy nevkročí.

Počítanie do 20

139
11
19
1715

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NieÁno

Počítanie so zápornými číslami

Desatinné čísla slovne

4,30,34nula celá třicet čtyři
čtyři celá třitři celá čtyřinula celá čtyři
0,43čtyřicet tři setin0,3
tři desetiny0,43,4

Zlomky a percentá

80 %60 %

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvou kostek nepadne ani jedna šestka?

Graf lineárnej nerovnice

Delitelnosť: mix

V továrni na fazuľky všehochuti vyrobili včera kúzelnícky cukrári 176 fazuliek s príchuťou čokolády, 112 fazuliek s príchuťou podrážky od topánok a 192 fazuliek s príchuťou vody z mláky. Do koľko najviac vreciek je možné fazuľky rozdeliť tak, aby sa každá príchuť rozdelila do všetkých vreciek rovnomerne a žiadna fazuľka nezostala?

Pytagorova veta: základné použitie

Úpravy výrazov so zlomkami

Zlomky, mocniny, odmocniny

Krátenie zlomkov

Výrazy s mocninami a odmocninami

81
5
109
1534

Viacciferné násobenie

Tabuľka malej násobilky

182524
20
21
28

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Jednotky obsahu

Sčítanie a odčítanie do 20

Rímske čísla

XXVIII

Výrazy s absolútnou hodnotou

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 24 a 60?

Jednotky hmotnosti

150 gplný džbán vodygorila
0,015 kg1,5 kg15 kg
jablko150 kg0,15 g
15 g15000 g150 mg

Vedecký zápis čísel

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 40 a 100?

Graf lineárnej funkcie

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Odčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Desatinné čísla na číselnej osi

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Násobenie a delenie zlomkov

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod trojúhelníku ABC:

Viacciferné násobenie

Zlomky: mix

Snehulienka dostala od jednej milej panej 50 jabĺk. Jedno jablko zjedla (nebolo jej z neho veľmi dobre), zvyšok rozdelila medzi trpaslíkov. Každý trpaslík dostal jednu sedminu jabĺk. Koľko jabĺk pripadlo na Kýblika?

Obsah, obvod: mix

Princezná Anna má rada origami, čo je japonské umenie skladania rôznych postavičiek a vecí z papiera. Anna má preto doma veľa papiera v tvare štvorca s hranou s dĺžkou 20 centimetrov. Na zloženie cencúľa je však potrebné tento papier šikmo prestrihnúť na dva rovnaké trojuholníky. Koľko centimetrov štvorcových má jeden taký trojuholník?

Slovné úlohy s pohybom

Z letiska vyletelo lietadlo rýchlosťou 300 km/h. Keď bolo 50 km od letiska, vyletela za ním z toho istého miesta stíhačka rýchlosťou 550 km/h. Za koľko minút stíhačka lietadlo doženie?

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah obdélníku KLMN:

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Poradie operácií, zátvorky

10-2*3

Zlomky na číselnej osi

Výrazy s absolútnou hodnotou

-8
-22
5
1
8

Rovnice s lomenými výrazmi

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obvod kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Rovnice so zlomkami

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Aritmetická a geometrická postupnosť

geometrická posloupnost

Počítanie do 100

8
3933
191032
2811

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Výrazy s absolútnou hodnotou

Delenie so zvyškom

zbytek 1zbytek 7
zbytek 3zbytek 2
zbytek 5
zbytek 4

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Matejova mamka upiekla 3 druhy koláčov: makové, orechové a tvarohové. Z každého 5 kusov. Určite koľkými spôsobmi si môže Matej vybrať 4 koláče.

Násobenie a delenie: mix

Peter je táborový vedúci a pripravil bojovú hru. Vyrobil na ňu 36 papierových gúľ. Budú spolu bojovať 4 tímy, z ktorých každý má 3 bojovníkov. Peter rozdelil papierové gule spravodlivo medzi všetkých bojovníkov. Koľko gúľ každý z nich dostal?

Násobenie a delenie desatinných čísel

0,9090,9
0,99
0,81
0,081
0,09

Slovné úlohy o peniazoch

Keby si strýko Držgroš založil účet u Káčerej banky, banka by mu každý mesiac zvýšila zostatok na jeho účte o 2%, ale zase by platil každý mesiac poplatok 50 dolárov za vedenie účtu. Koľko by musel Držgroš minimálne dolárov na účte, aby sa mu podmienky Káčerej banky neoplatili?

Jednotky teploty: zo života

voda mrzne

100 °C0 °C

Kvadratické rovnice

Na zoznamovací večierok s názvom 'Rýchlorande' prišlo niekoľko mužov a o tri viac žien. Každá dáma sa posadila k svojmu stolčeku a muži sa u nich vystriedali tak, že sa každý muž rozprával s každou ženou. Celkovo prebehlo 180 takýchto rozhovorov. Koľko bolo žien na večierku?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Výrazy s mocninami a odmocninami

Rímske čísla

Zapiš 1492 pomocí římských číslic.

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(15, 25)4NSD(21, 35)
3NSD(6, 8)9
5NSD(27, 18)2
NSD(8, 12)NSD(15, 24)7

Počet kociek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Pravdepodobnosť

Aká je pravdepodobnosť, že sa zo skupiny 5 študentov narodili aspoň dvaja študenti v rovnaký mesiac? (Rátajme s tým, že mesiac je 1/12 roka.)

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Písomné násobenie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Určovanie uhlov

Mocniny

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Hlúpy Jano sa rozhodol, že každý večer vyráta tri príklady z matematiky. V cvičebnici ich má 6 rôznych. Koľko rôznych trojíc príkladov si môže Jano vybrať? Pre Jana je dôležité aj poradie príkladov.

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Lichožrúti su malé potvory, ktoré bývajú v práčke a konzumujú ponožky. Každý lichožrút zje počas jedného prania 6 ponožiek, ale žiadny lichožrút nezje dve rovnaké ponožky. Maminka dala do práčky 20 párov ponožiek, avšak vybrala len 10 párov a nejaké nepárne ponožky. Koľko nepárnych ponožiek vybrala, ak vieme, že má v práčke dvoch lichožrútov?

Počítanie so zápornými číslami

-2-3
-13
12

Malá násobilka

40
28

Pojmy: dvojice uhlov

Na kterém obrázku jsou vyznačené souhlasné úhly?

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Rovnice s desatinnými číslami

Odčítanie obrázkami

Počítanie s percentami

3010 % z 50060
20 % z 1507040 % z 50
30 % z 2002050
50 % z 14025 % z 16040

Finančná gramotnosť

Maxipes Fík má dva zľavového poukazy do obchodu s odevmi. Prvý z nich zníži cenu nákupu o 500 korún, druhý poukaz potom zníži cenu nákupu o 20%. Poukazy sa však nedajú použiť naraz na jeden kus. Maxipes Fík si potrebuje kúpiť XXL topánky za 1800 korún a XXL bundu za 1400 korún. Vypočítal si, na aký tovar ktorý poukaz použije, aby spolu platil čo najmenej. Koľko korún to bude?

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Binárne čísla

Slovné úlohy na líniové grafy

Princezná Elza vie rozpútať rôzne druhy snehových prehánok. V grafe vidíme závislosť výšky snehovej pokrývky od počtu dní sneženia daného typu. Koľko dní by musela trvať snehová búrka, aby napadlo rovnako snehu ako počas štvordennej fujavice?

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie do 10

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 2 a 3?

Násobilka čísla 7

56
352149
7014

Jednotky hmotnosti: zo života

mravenec

0,01 g0,1 kg

Tabuľka malej násobilky

Priama a nepriama úmera

Ďoďo si za osem hodín zbierania jahôd na brigáde zarobil 680 korún. Koľko hodín bude musieť ešte zbierať jahody, aby si zarobil ďalších 8755 korún a mohol si tak dovoliť nový horský bicykel?

Vennove diagramy

Zlomky na číselnej osi

Násobenie a delenie desatinných čísel

99,1956,05
2,52
5,07
0,48
0,99

Určovanie zlomkov

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x\/y'.

Jednociferné delenie

Mocniny a odmocniny: mix

Počítanie so zápornými číslami

Viacciferné delenie

Delenie desatinných čísel

Zlomky a desatinné čísla

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod kosodĺžniku EFGH:

Jednociferné delenie

568
43
9110

Exponenciálne rovnice

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Sčítanie a odčítanie nad 100

Jožko sa vsadil so svojou kamarátkou Maťkou, že sa dokáže celý rok, teda 365 dní, každé ráno sprchovať studenou vodou. Pretože je Jožko skutočný frajer, tak to skoro zvládol, chýba mu už len 32 dní. Koľko dní sa už Jožko sprchuje studenou vodou?

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Zákerné slovné úlohy

Tehla váži 2 kg a pol tehly. Koľko kg váži tehla?

Percentá: mix

V novinách psali, že tři z pěti Čechů mají doma domácího mazlíčka. Šimona ale zajímá procentuální vyjádření. Kolik procent obyvatel ČR má doma nějakého domácího mazlíčka?

Obsah (na mriežke)

141824
1621
12

Násobilka čísla 3

12
1821
9
2427

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 10101 na desítky.

Slovné úlohy na množiny

Malý odvážny bojko Greg si pred rozbalovaním vianočných darčekov vyrátal, že pod stromčekom na neho čaká 6 darčekov zabalených v zelenom papieri a 5 darčekov v ozdobnom papieri s milými sobmi. Pretože už je skúsený, tak tiež odhadol, že 4 darčeky (z toho jeden v zelenom papieri) sú mäkké, teda nejaké kusy oblečenia, na ktoré sa vôbec neteší. Na koľko poriadnych darčekov v papieri s milými sobmi sa môže Greg tešiť?

Číselná osa do 20

Kocky: plán stavby

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Geometrické pojmy

kružnice vepsaná trojúhelníkupravoúhlý trojúhelníkrovnostranný trojúhelník
rovnoramenný trojúhelníkkruhmezikruží
kružnicekružnice opsaná trojúhelníku

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Na kterém obrázku je zeleně vyznačen rovnoramenný trojuholník?

Základné rovnice s jednou neznámou

Delenie desatinných čísel

0,3750,6750,525
0,658
0,62
0,65

Tabuľka malej násobilky

Výrazy s mocninami a odmocninami

Siete kocky

Jsou všechny protější strany kocka stejně barevné?

anone

Tabuľka malej násobilky

Malá násobilka

2436
421848
30

Čísla slovne

dvanáct10010
dvacet200sto
jedna1deset
1220dvě sta

Malá násobilka obrázkami

Viacciferné násobenie

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Pytagorova veta: aplikácie

Určete chybějící délku strany v pravoúhlém lichoběžníku.

Graf lineárnej nerovnice

Porovnávanie čísel do 100

Ktoré číslo je väčšie?

Rozklad na súčin

Malá násobilka

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Na kružnici je rozmiestnených 9 bodov. Koľko existuje rôznych trojuholníkov, ktoré majú ako vrcholy tieto body?

Počítanie do 100

Sčítanie a odčítanie do 20

Trpaslík Dudroš má 5 čapíc. Trpaslík Vedko má o 4 čapice viac než Dudroš. Kýblik má o 7 čapíc menej než Vedko. Koľko čapíc má Kýblik?

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Zlomky a desatinné čísla

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_hran#

Sčítanie do 10 s obrázkami

Jednotky dĺžky

výška žirafydélka tužky60 m
5 mvýška rozhlednydélka mravence
délka autobusu5 mmvýška dospělého člověka
170 cm12 m15 cm

Jednociferné delenie

Sčítanie do 100 s obrázkami

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko dvojciferných čísel neobsahuje číslicu 3 a obsahuje číslicu 9?

Desatinné čísla slovom

pět setin0,05polovina
5,0pětinatři pětiny
pět polovin2,5pět
0,20,60,5

Násobilka čísla 4

12
1624
324
40

Rovnice so zátvorkami

Násobilka čísla 6

42
48
12
601830

Lomené výrazy

Násobenie a delenie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Úpravy výrazov s faktoriálom

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie do 10

106
8
4
92

Siete telies

Jednotky obsahu: zo života

velikost běžného bytu

75 m²750 m²

Geometrické konštrukcie: označenie

Mocniny

259
8149
169121

Čísla slovne

devět set devětdevatenáct900
9000devět set909
19devět tisícdevedesát tisíc
9990000devadesát devět

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Záporné mocniny

Čísla slovne

pět tisíc

Prvočísla

Je 7 prvočíslo?

NieÁno

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Na farme Klas pozberali tento rok z jedného hektára poľa 6 ton kukurice. Malý Tono Klas má kukuricu veľmi rád a chce si urobiť svoj vlastný záhon. Z údajov výnosov z veľkého poľa si preto vyrátal, ako veľký musí jeho záhon byť, aby na ňom vypestoval a zozberal 3 kilogramy kukurice. Koľko metrov štvorcových mu vyšlo?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah obdĺžniku KLMN:

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Delenie so zvyškom

V balíčku bolo 95 fazuliek všehochuti. Ginny je veľmi štedrá a tak rozdelila fazuľky spravodlivo medzi svojich jedenástich chrabromilských kamarátov. Zvyšok, ktorý už spravodlivo rozdeliť nešiel, zaniesla Hagridovi pre jeho pavúkov. Koľko to bolo fazuliek?

Násobenie a delenie: mix

Anna má tridsať snehuliakov. Elza ich má päťkrát menej. Koľko snehuliakov má Elza?

Počítanie do 100

Sčítanie do 20 s obrázkami

Číselná os: celé čísla

5393
37
16
16057

Počítanie s percentami

Koľko je 50 % z 2500?

Počítanie so zápornými číslami

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Malý princ si kúpil nový kufrík s heslovým zámkom. Sú na ňom tri kotúče s deviatimi číslicami. Určite najvyšší možný počet pokusov, ktoré je treba vykonať, aby sa Malému princovi, ktorý zabudol heslo, podarilo tento kufrík otvoriť.

Logaritmy

5
4
6
3
12

Sčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Obsah, obvod: vzorce, princípy

obsah trojuholníku se stranou a příslušnou výškou

Slovné úlohy o zmesiach

Babka má na záhrade ovce a sliepky. Celkovo jej po záhrade behá 53 zvierat. Bobeš jedného dňa spočítal, že súčet nôh všetkých babkiných zvierat je 138. Koľko má babka oviec?

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

V grafe vidíme počet kúziel, ktoré použili jednotliví kúzelníci v prvých šiestich mesiacoch roku. O koľko kúziel menej použil Ron Weasley než Albus Dumbledore v máji?

Odmocniny

53,87...
2,23...
5,47...
4,47...
3,16...

Vennove diagramy

Výpočty so zlomkami

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Určovanie uhlov

Mocniny

Kombinačné čísla

Poradie operácií, zátvorky

Jednotky dĺžky

2 dm = m

Počítanie so zápornými číslami

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Malá násobilka

Určenie zobrazení v rovine

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

osová souměrnoststejnolehlost

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 37 na desítky.

Uhly v trojuholníku

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Grafy goniometrických funkcií

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NieÁno

Sčítanie do 20 obrázkami

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Logaritmické rovnice

Doplňovanie radov: počítanie

Mocniny

Kombinácie základných operácií

Mamička kúpila dcére 6 balíčkov veľkých korálkov. V každom balíčku boli korálky inej farby. Dcéra si chcela navliecť pestrú šnúru korálkov, preto z každého balíčku zobrala 3 korálky. Koľko korálkov celkovo zostalo v balíčkoch, ak bolo v každom pôvodne 5 korálkov?

Sčítanie a odčítanie nad 100

750
610710
660685
915

Viacciferné násobenie

60
30
42
52
70
66

Malá násobilka

Na zlet prišlo 13 čarodejníc. Každá má jednu metlu a dve mačky. Koľko mačiek je na zlete?

Delenie so zvyškom

Pán Hafan kúpil vo zverimexe 18 psích ponožiek, pretože vonku je riadna zima a malým psíkom omŕzajú labky. Viac ponožiek už bohužiaľ nemali, kedže boli všetky vypredané. Koľkým psíkom mohol pán Hafan obuť všetky nohy do psích ponožiek?

Obvod (na mriezke)

16
2618
2024
22

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Malá násobilka

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Sústava 2 lineárnych rovníc

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Rímske čísla

VIII6
I52
4VIII
31IV

Spoločná práca

Sob Sven má dve brigády, pretože si chce kúpiť nové sane. Cez deň rozváža poštu a večer baví ľudí na zámku princeznej Elzy so svojim kúzelníckym vystúpením. Keby len rozvážal poštu, vyrobil by si na sane za 65 dní. Keby len robil po večeroch kúzelníka, mal by dostatok peňazí na nové sane za 104 dní. Za koľko dní si Sven vyrobí na nové sane, ak bude aj naďalej zvládať obe brigády zároveň?

Násobilka čísla 5

403525
10
15
50

Delenie desatinných čísel

Sčítanie pod sebou

Obsah, obvod: mix

Aký je obvod kruhu s polomerom 1? Zaokrúhlite odpoveď na celé číslo.

Viacciferné násobenie

Viacciferné delenie

Podobnosť

Který vztah platí?

Pojmy súvisiace s kružnicou

Na kterém obrázku je zeleně vyznačen poloměr?

Grafy goniometrických funkcií

Kocky: plán stavby

Odčítanie pod sebou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie do 100

Približné počítanie

približne 6 200približne 3 100

Binárne čísla

Zapište binární číslo 10011 v desítkové soustavě.

Hodnoty goniometrických funkcií

0
-1
1

Odhady percent – bodky

30 %50 %

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 208 na stovky.

Párne, nepárne

Které z následujících čísel je nepárne?

Jednociferné delenie

Slovné úlohy na rovnice

Bob a Bobek majú spolu 11 mrkiev. Bob má o 3 mrkvy viacej, než Bobek. Koľko mrkiev má Bobek?

Sčítanie do 10 obrázkami

Slovné úlohy s časom

Čarodejnice sa zlietajú na čarovnej lúčke každý piatok trinásteho. Dnes majú zlet, pretože je piatok 13. apríla. Za koľko mesiacov budú mať zase zlet?

Desetinné čísla: mix

Kengura Karolínka na jeden skok prekoná vzdialenosť 7,6 metrov. Koľko skokov potrebuje na prekonanie 38 metrov?

Sčítanie do 10 obrázkami

Prevody jednotiek dĺžky

0,83 km

830 m83 m

Sčítanie a odčítanie nad 100

Lev váži 180 kg. Uškatec je len o 15 kg ľahší. Koľko kilogramov váži uškatec?

Viacciferné násobenie

Albert sa veľmi teší na prázdniny, pretože pôjde na tábor a potom k babičke do Slovenského raja. Do prázdnin zostáva ešte 11 týždňov. Koľko je to dní?

Popisná štatistika: základné pojmy

podíl součtu hodnot a jejich počtu

průměrmedián

Viacciferné delenie

3D objekty z rôznych pohľadov

Graf kvadratickej funkcie

Sčítanie od 20 do 100 obrázkami

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM