Matematika: 9. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Násobenie a delenie zlomkov

Pytagorova veta: mix

Určete chybějící délku strany v pravoúhlém lichoběžníku.

Rovnice so zlomkami

Mocniny a odmocniny: mix

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľkými spôsobmi môžeme ubytovať 6 hostí do izby s tromi, dvomi a jednou posteľou?

Prienik, zjednotenie

Logaritmus

Úpravy výrazov so zlomkami

Záporné mocniny

Náročnejšie

Vyhodnocovanie logických výrazov

Úpravy logických výrazov

Grafy goniometrických funkcií

Rovnice s desatinnými číslami

Množiny množín, potenčná množina

Každá potenční množina obsahuje jako svůj prvek prázdnou množinu.

platíneplatí

Zápis množín

množina celých číselmnožina zelených čísel

Permutácie, Kombinácie a Variácie

V našej najvyššej futbalovej lige je 16 tímov. Koľko je rôznych možností obsadenia prvého a posledného miesta?

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Mocniny a odmocniny: mix

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko dvojciferných čísel sa nekončí číslicou 6?

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Do akej výšky bude siahať otvorený dvojitý rebrík, ktorého ramená sú dlhé 3 metre, ak dolné konce sú od seba vzdialené 2 metre?

Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Opakované pokusy a zložené javy

Házím mincí a kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne současně rub na minci a trojka na kostce?

Opakované pokusy a zložené javy

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Hodil jsem poctivou kostkou a padla mi šestka. Jaká je pravděpodobnost, že při dalším hodu mi opět padne šestka?

Kombinatorika: pojmy

neuspořádaný výběr prvků

kombinacepermutace

Binárne čísla

Zapište binární číslo 1110 v desítkové soustavě.

Zlomky: mix

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Logaritmické rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice?Rovnici převedeme na exponenciální rovnici.Rovnici vydělíme 4.A: Dostaneme
A: Rovnici převedeme na exponenciální rovnici. ???

Sústava 2 lineárnych rovníc

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Vo vačku je veľa červených, modrých, zelených a žltých guľôčok. Koľko rôznych možností máme, ak chceme vybrať 3 z nich? Na poradí vybraných guľôčok nezáleží a rovnaké farby medzi sebou nerozlišujeme

Desetinné čísla: mix

Výpočty s desatinnými číslami

Lomené výrazy

Mocniny

Slovné úlohy o zmesiach

Pán Potápka vyrába krmivo pre kaprov, ktoré mieša z pšeničných zŕn (tie stoja 4 koruny za kilogram) a mäkkýšov (tam je cena vyššia, 28 korun za kilogram). Pán Potápka chce vyrobiť 40 kilogramov krmiva v hodnote 19 korún za kilogram. Koľko kilogramov pšeničných zŕn bude potrebovať?

Záporné mocniny

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

pro nezávislé jevy platí

Mocniny

Graf lineárnej funkcie

Mocniny a odmocniny: mix

Rovnice s lomenými výrazmi

Binárne čísla

Zlomky a desatinné čísla

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Siete telies

Jednotky objemu

0,1 cm³ =mm³

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Je exponenciální funkce sudá?

anone

Vlastnosti množín a množinových operácií

Který vztah platí?

Sokoban: ťažké

Prienik, zjednotenie

Úpravy výrazov s faktoriálom

Vlastnosti lineárnej funkcie

Graf funkce má průsečík s osou v bodě

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Podmínky lomených výrazů

A: Kedy dáva výraz zmysel?
Výraz dáva zmysel vždy.A: Aký je rozklad výrazu naľavo?
A: Kedy sa tento výraz nerovná nule?
???

Rozdeľovačka: ťažké

Vennove diagramy

Rovnice: mix

Odmocniny

Základné rovnice s jednou neznámou

A:
A: Aký je vhodný prvý krok pri riešení rovnice?Vynásobiť obe strany rovnice číslom 4. Pripočítať 1 k obom stranám rovnice.A: Ako vyzrerá rovnica po pripočítaní čísla 1 k obom stranám?
A: Akým číslom teraz obe strany vydelíme, aby sme dostali výsledok? ???

Základné rovnice s jednou neznámou

Pojmy: dvojice uhlov

Na kterém obrázku jsou vyznačené vedlejší úhly?

Graf kvadratickej funkcie

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 8.

Odmocniny

31,62...
100
10,31...3,16...
10

Graf lineárnej funkcie

Binárne čísla

Dosadzovanie do výrazov

Pravdepodobnosť javu

Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne modré číslo?

Množiny: pojmy

Uhly: mix

Percentá: mix

Princezná Blondie III. našla v reklamnom letáku výhodnú akciu. Kočiar, ktorý bežne stojí 120 zlatých, sa predáva s 25 % zľavou (pretože mu chýba jedno koleso). Princezná nemôže tak výhodnú ponuku premeškať. Koľko zlatých na nákup potrebuje?

Rýdzo kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Rozklad na súčin.Všetky členy rovnice prevedieme na jednu stranu.A: Ako bude vyzerať rovnica potom?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Skutočná výzva

Mocniny

Podmienky lomených výrazov

Vlastnosti funkcií

Je funkce rostoucí?

neano

Úpravy výrazov s jednou neznámou

A: Upravte výraz .A: Sčítame príslušné členy.
A: Roznásobíme zátvorku.
???

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Takmer nevyriešiteľné

Jednotky obsahu: zo života

Brněnská přehrada

2,5 ha250 ha

Sokoban: skutočná výzva

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Vedecký zápis čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

0,990,03
0,330,9
0,09
0,009

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy:

Podobnosť

Který vztah platí?

Graf lineárnej nerovnice

Slovné úlohy s časom

Peter začal variť ryžu o 12:55. Ryža sa varí 10 minút. Kedy bude ryža hotová?

Odpoveď zapíšte v tvare 'hodiny:minúty'.

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký je diskriminant tejto rovnice?
A: Koľko má rovnica riešení?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Pravdepodobnosť: mix

V pytlíku je 20 koulí, ze kterých je právě 5 bílých. Vytáhneme najednou 2 koule. S jakou pravděpodobností není ani jedna bílá?

Logaritmy

Pytagorova veta: základné použitie

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Mocniny

169
8
125
121
27
100

Kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Percentá: mix

Bart a Líza si rozdelili 21 guľôčok, s tým, že Líza mala 40 % z toho, čo si zabavil Bart. Koľko guľôčok mal Bart?

Graf kvadratickej funkcie

Popisná štatistika: základné pojmy

medián

hodnota s největší četnostíprostřední hodnota v seřazené posloupnosti

Pytagorova veta: aplikácie

Helikoptéra vyletela po štarte 100 metrov priamo nahor. Potom sa vydala smerom na sever a stále si udržovala rovnakú výšku. Po 200 metroch však pilot nečakane zastal a začal klesať. Klesol s helikoptérou o 50 metrov a zostal stáť na mieste. V akej vzdialenosti od miesta štartu je teraz?.Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľko rôznych hodov sa dá vykonať s tromi šesťstrannými kockami?

Základné rovnice s jednou neznámou

0
2
1
5
3-1

Delenie desatinných čísel

0,81,52
0,5
2,20,6

Odmocniny

3
57
4
2
6
9
8

Rovnice: mix

Kvadratické rovnice

Nočná víchrica zlomila na tábore deväťmetrový stožiar s vlajkou. Dolná časť stožiara zostala stáť rovno a tá horná sa naklonila od miesta zlomu tak, že sa špičkou dotýkala zeme. Dolná rovno stojaca časť stožiara, horná naklonená časť a rovná zem spolu teda tvorili pravouhlý trojuholník. Táborníci odkrokovali, že sa špička stožiara dotýka zeme presne 3 metre od päty stožiara. V koľkých metroch nad zemou sa stožiar zlomil?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Zlomky na číselnej osi

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov so zlomkami

A: Upravte výraz .A: Prevedieme na spoločného menovateľa.
A: Upravíme čitateľa a menovateľa.
A: Zlomky odčítame. ???

Výrazy s absolútnou hodnotou

Objem, povrch

Vzdálenost mezi pupkem a zády jednoho menšího obra Koloděje je 120 centimetrů. Vzdálenost mezi jeho boky je 110 centimetrů a na výšku měří Koloděj 2,4 metru. Jednou si obr Koloděj potřeboval zavolat, a tedy zašel do standardní telefonní budky tvaru kvádru. Vlezl se do ní jen velmi těsně, ačkoli se ani nemusel sklánět nebo nějak mačkat, dokonce i dveře za sebou zavřel. Jaký nejmenší objem (v metrech krychlových) tato telefonní budka měla?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete1des#

Exponenciálne rovnice

A:
A: Pravou stranu rovnice převedeme na zlomek.
A: Obě strany rovnice napíšeme jako mocninu o základu
A: Dostaneme ???

Slovní úlohy s rovnicemi (po krocích)

A: Minulý rok bolo v čarodejníckej fakulte Bystrohlav o sedem čarodejníkov viac než v Chrabromile. Tento rok však prestúpilo 9 kúzelníkov z Bystrohlavu do Chrabromilu. O koľko čarodejníkov je teraz v Chrabromile viac než v Bystrohlave?A: Počet kúzelníkov minulý rok v Bystrohlave si označíme ako a počet kúzelníkov v Bystrohlave tento rok ako . Aký je vzťah medzi týmito dvoma neznámymi?
A: Aký je vzťah medzi a (druhá neznáma je počet kúzelníkov minulý rok v Chrabromile)?
A: A do tretice, aký je vzťah medzi a (počet kúzelníkov v Chrabromile tento a minulý rok)? ???

Rovnice so zlomkami

A:
A:
A: Áno, pretože 6 je najmenší spoločný násobok menovateľov. Ako bude rovnica vyzerať?
A: K obom stranám rovnice pripočítame 4. ???

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Grafy goniometrických funkcií

Úpravy lomených výrazov

Logaritmy

Exponenciálne rovnice

Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

A: Minecrafťák Jožko vyrobil loďky a dvere z presne 97 blokov lát, spolu 18 kusov výrobkov. Na výrobu jednej loďky je treba 5 blokov lát, na výrobu jedných dverí 6 blokov lát. Koľko vyrobil Jožko lodiek?A: Označíme si počet vyrobených lodiek ako . Koľko potom vyrobil Jožko dverí?
A: Vyjadríme, z koľkých blokov lát vyrobil Jožko loďky.
A: Vyjadríme, z koľkých blokov lát vyrobil Jožko dvere. ???

Množiny: pojmy

Logika: pojmy

jestliže B, pak Anebo
neplatí
a zároveňjestliže A, pak Bprávě když

Vyhodnocovanie logických výrazov

Binárne čísla

Zapište binární číslo 101 v desítkové soustavě.

Slovní úlohy na množiny

V ľadovej jaskyni princeznej Elzy je dvakrát viac ľadových kvapľov visiacich zo stropu dole (stalaktitov), než kvapľov rastúcich z dola hore (stalagmitov). Potom sú tam aj stalagnáty, teda kvaple spojené z vrchu aj zo spodu, tých je celkovo 18. Pretože má Elza čarovnú moc, je v jaskyni 100 kúzelných kvapľov. Všetky stalagnáty sú samozrejme čarovné. Čarovných stalaktitov je 54, teda o 14 viac ako všetkých obyčajných stalagmitov. Koľko je v jaskyni celkovo kvapľov?

Euklidove vety

A: Z bodu sú vedené dve dotyčnice ku kružnici s polomerom . Vzdialenosť oboch bodov dotyku je . Vypočítajte vzdialenosť bodu od stredu kružnice.A: A: Čo platí pre trojuholníky a $ST_1P?Sú to obecné trojuholníky.Sú pravouhlé.A: Ako jednoducho vypočítame ?Pomocou Pytagorovej vety Pomocou Euklidovej vety ???

Zjednodušovanie lomených výrazov

Jednotky obsahu

10 m² =dm²

Logika: pojmy

Výrok je tvrzení:

u kterého můžeme určit pravdivostní hodnotukteré je vždy pravdivé

Množiny: mix

Pro každou množinu platí .

anone

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Goniometrické funkcie

Rovnice so zátvorkami

Gulička: skutočná výzva

Logaritmy

-1
45
3
-2
2

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Mocniny a odmocniny: mix

Exponenciálne rovnice

A:
A: Jaká je nejvhodnější úprava této rovnice?Na levé straně vytkneme .Celou rovnici vydělíme 7.A: Dostaneme
A: Celou rovnic vydělíme ???

Mocniny a odmocniny

Uhly a mnohouholníky

Aritmetická a geometrická postupnosť

geometrická posloupnost

Slovné úlohy na výpočet veku

Na ostrove Pultanela sa ľudia rodia ako starci a v priebehu života mladnú. Pan Povýšil sa narodil na Pultanele ako osemdesiatjedenročný. Teraz má 54 rokov. Koľko rokov už žije?

Zlomky, mocniny, odmocniny

Násobenie a delenie desatinných čísel

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Rozklad na súčin

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Hodnoty goniometrických funkcií

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Približné počítanie s percentami

25 % z 37

približne 21približne 9

Sústava 2 lineárnych rovníc

Výrazy s mocninami a odmocninami

1
36
2425
13
18

Bonus

Geometrické pojmy

úhel nekonvexníúhly souhlasné
úhly střídavé
úhel konvexníúhly vrcholové
úhly vedlejší

Delenie desatinných čísel

Binárne čísla

6102
1000410
121010100
11011008

Finančná gramotnosť

V talianskom obchode predáva pán Davído skvelé tortellini v rôzne veľkých baleniach. Malé, polkilogramové balenie stojí 46 lír, kilogramové balenie 90 lír, veľké rodinné dvojkilové balenie 160 lír a obrovské päťkilogramové vrece týchto cestovín pre reštaurácie vychádza na 420 lír. Koľko korún zaplatil riaditeľ školskej jedálne za 10 kilogramov cestovín tortellini, ak vybral tú najlacnejšiu kombináciu veľkostí?

Logaritmické rovnice

Výrazy s mocninami a odmocninami

Ťažké

Pravdepodobnosť javu

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Mince má dvě strany (rub a líc). Mince je falešná: rub padá s pravděpodobností 0,4. Jaká je pravděpodobností, že padne líc?

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Riešte sústavu rovníc A: Ak budeme chcieť osamostatniť neznámu , najjednoduchším spôsobom ju vyjadríme zA: Áno, pretože v druhej rovnici je u neznámej jednoduchší koeficient. Dostaneme
A: ???

Skákačka: skutočná výzva

Výpočty so zlomkami

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Zlomky: mix

Na hodinu lektvarů chodí velmi zajímavá skupina žáků, 4/11 z nich jsou kouzelníci, 5/11 tvoří čarodějky, 1/11 vlkodlaci a pak ještě jeden kentaur, jeden hejkal a jedna sova. Kolik chodí na hodinu lektvarů čarodějek?

Kombinačné čísla

6
3515
21
45
28

Pytagorova veta: základné použitie

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Mocniny

Zlomky na číselnej osi

Delenie desatinných čísel

Tažké

Percentá: mix

Koľko je 20 % z 200?

Pytagorova veta: aplikácie

A: Určite dĺžku uhlopriečky v kosoštvorci .A: A: V ktorom trojuholníku využijeme Pytagorovu vetu?
A: Áno, pretože je pravouhlý. Čo platí pre uhlopriečky v kosoštvorci?
???

Výrazy a ich úpravy: mix

Kvantifikátory

Pro kterou množinu platí tento výrok?

Základné typy funkcií

grafem lineární lomené funkce je

parabolahyperbola

Siete telies

Slovné úlohy s rovnicami: mix

Čarodejnica má 5 čarovných prútikov. Prútiky čarujú sami od seba. Z ich kúziel vznikajú zhnité dyne. V sobotu vyčarovali prútiky 30 dýň. Dyne smrdeli, čo nahnevalo vílu, ktorá býva na vedľajšej lúčke. Víla prišla a dva prútiky zlomila. Koľko dýň vyčarovali zvyšné prútiky v nedeľu?

Rovnice so zátvorkami

Objem, povrch

Dopravná značka Daj prednosť v jazde má tvar rovnostranného trojuholníka so stranou s dĺžkou 9 decimetrov a výškou, ktorá má 7,8 decimetra. Je vyrobená z plechu, ktorý je široký 0,2 decimetra. Koľko decimetrov kubických plechu bolo treba na výrobu tejto značky? Zaokrúhlite na celé číslo.

Geometrické konštrukcie: označenie

Vlastnosti goniometrických funkcií

Jaký je definiční obor funkce ?

Základné rovnice s jednou neznámou

Rovnice so zlomkami

Řešení zadejte jako zlomek 'a/b' v základním tvaru.

Obsah, obvod: mix

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Záporné mocniny

Logika: mix

Slovní úlohy s časem

Pokud zadáte 3 špatná hesla po sobě, telefon se na 5 minut uzamkne. Malému poseroutkovi Gregovi trvá zadání jednoho hesla 10 sekund, nemůže si ale vzpomenout na to správné, a tak zkouší všechna možná hesla, která má do různých aplikací. Nepromarnil ani vteřinu a na dvanáctý pokus si konečně telefon odemknul. Kolik minut uběhlo od začátku jeho snahy?

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Graf kvadratickej funkcie

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Lomené výrazy

Zjednodušování výrazů: mix

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Riešte sústavu dvoch rovníc .A: Ak máme u jednej neznámej v oboch rovniciach opačné koeficienty, rovnicesčítame.odčítame.A: V akom tvare bude súčet?
A: Riešením tejto rovnice je: ???

Rovnice s neznámou v menovateli

Zápis postupností

Desetinné čísla: mix

Násobenie a delenie desatinných čísel

1,65
10,519,25
1,75
0,151,5

Logaritmy

Jednotky: mix

800 kg

80 t0,8 t

Slovné úlohy s pohybom

Z přístavu na řece vyjela v 6 hodin loď, která se pohybuje rychlostí 16 mil za hodinu. O půl deváté za ní byl vypraven rychlý člun plující rychlostí 24 mil za hodinu. V kolik hodin člun loď dohoní?

Odpověď zapište ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Desatinné čísla slovom

1,1tisícinajedenáct tisícin
0,001jedenáct desetindeset setin
0,11jedenáct setin0,01
setina0,0110,1

Desetinné čísla: mix

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Výrazy s absolútnou hodnotou

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

1,2
1,21
1,11
2,22,12
1,12

Vennove diagramy

Průnik množin B a C obsahuje

hlavní města na Pčeská města na P

Dosadzovanie do výrazov

Množiny: mix

rozdílprůnik

Spoločná práca

František hrá Minecraft a podarilo sa mu ochočiť si vlka. To ho zachránilo, pretože ho v noci napadol pavúk a František už nemal veľa života. Vlk sa na pavúka vrhol a za 30 sekúnd ho porazil. Keď nie je František zranený, zvládne pavúka sám poraziť za neuveriteľných 6 sekúnd. Koľko sekúnd by pavúk prežil, ak by bol František zdravý a bojoval by spoločne so svojim vlkom?

Slovné úlohy na rovnice

Kremienok a Chocholúšik trhali jahody, spolu ich našli 14. Kremienok našiel o štyri jahody viacej ako Chocholúšik. Koľko jahôd našiel Chocholúšik?

Sítě kostky

Která kocka může vzniknout složením této sítě?

Rovnice so zátvorkami

A:
A: Odstraníme-li správně závorku, dostaneme rovnici:
A: Jaké je řešení této rovnice?
???

Rozdeľovačka: skutočná výzva

Pytagorova veta: aplikácie

Určete délku strany pravidelného osmiúhelníku.

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Má graf funkce průsečík s osou ?

neano

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Delenie desatinných čísel

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Mocniny

252

Logika: mix

Graf lineárnej nerovnice

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na dvou kostkách padne v součtu víc než 10?

Pytagorova veta: základné použitie

Graf lineárnej funkcie

Určenie zobrazení v rovine

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

stejnolehloststředová souměrnost

Rozklad na súčin

A: Postupne rozložte na súčin .A: Je treba upraviť poradie členov? NieÁnoA: Čo je treba zjednodušiť? a A: Ako to bude vyzerať po zjednodušení? ???

Vennove diagramy

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Rovnicu vydelíme neznámou .Vytkneme neznámu .A: Ako bude vyzerať rovnica potom?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

1,811,8
1,0
10,0
2,8
11,0

Kombinačné čísla

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Vzorec slouží pro výpočet _ kruhu.

obvoduobsahu

Konštrukčné úlohy

A: Sestrojte rovnoběžník A: A: Sestrojíme stranu .Sestrojíme úhlopříčku .A: A: Dále sestrojíme kružnici se středem v bodě a poloměrem 6. Jaký obrázek tomu odpovídá? ???

Obsah, obvod: mix

Pixely jsou malilinkaté čtverečky, z nichž se skládá obrazovka. Pixely jsou uspořádané v mřížce, každý pixel se může obarvit nějakou barvou a dohromady vytvoří obraz. Třeba na Pepanově mobilním telefonu má displej 540 pixelů na šířku a 960 na výšku. Kolik celkem pixelů tvoří obrazovku Pepanova telefonu?

Rovnice s neznámou v menovateli

A:
A: Všimneme si, že všechny konstanty v rovnici jsou násobkem čísla 15. Jakou úpravu je vhodné udělat?Obě strany rovnice vydělíme číslem 15.Obě strany rovnice vynásobíme číslem 15.A: Jakou rovnici dostaneme?
A: Abychom se zbavili zlomků, vynásobíme obě strany rovnice . Jak bude vypadat rovnice po roznásobení? ???

Zlomky a desatinné čísla

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Priama a nepriama úmera

Učiteľ zemepisu, pán Melichar, nazývaný tiež Glóbus, ukazoval deťom na školskom výlete v Malej Fatre v praxi, že čím viac metrov hore vystúpajú, tým väčší bude teplotný rozdiel oproti teplote dole. A skutočne, po vystúpaní 300 výškových metrov bol teplotný rozdiel oproti teplote v údolí 1,8 stupňa Celzia. Koľko stupňov Celzia bude činiť rozdiel po vystúpaní 500 výškových metrov?

Zlomky: mix

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM