Matematika: Stredná škola

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Sítě kostky

Která kocka může vzniknout složením této sítě?

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Logika: mix

Tažké

Binárne čísla

Sústava 2 lineárnych rovníc

Sokoban: skutočná výzva

Mocniny

100
169
27
8
125
121

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Exponenciálne rovnice

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Z první rovnice vyjádříme neznámou .Z první rovnice vyjádříme neznámou .A: Ano, protože u této neznámé je koeficient 1. Jak neznámou vyjádříme?
A: ???

Bonus

Exponenciálne rovnice

A:
A: Obě strany rovnicevynásobíme 15.upravíme na stejný základ.A: Jaký bude základ mocnin?Kterýkoliv ze zlomků .Číslo 5.A: Pro základ například dostaneme ???

Podmienky lomených výrazov

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Záporné mocniny

Základné typy funkcií

lineární funkcekonstantní funkce

Množiny množín, potenčná množina

Kolik prvků má potenční množina ?

Grafy goniometrických funkcií

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

je jev opačný k jevu

je doplňek je podmnožinou

Euklidove vety

A: Zostrojte úsečku s dĺžkou .A: Ako môžeme rozpísať hodnotu ?
A: Ako zapíšeme túto hodnotu s využitím Euklidovej vety o odvesne?, kde , kde A: Ako využijeme tieto vety pri konštrukcii? ???

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Kvadratické rovnice

Kristoff si kúpil pre svoje stádo sobov celkovo 143 mrkiev. Každý sob dostal o dve mrkvy menej, než je počet sobov v stáde. Koľko sobov má Kristoff vo svojom stáde?

Prienik, zjednotenie

Logika: mix

obecný kvantifikátorexistenční kvantifikátor

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Vyhodnocovanie logických výrazov

Zápis postupností

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Fiona sa rozhodla športovať tri dni v týždni, každý deň iný šport. Na výber má lukostreľbu, šerm, jazdu na koni a moderný tanec. Koľko rôznych možností výberu má Fiona?

Slovné úlohy s rovnicami: mix

Pán Dlážka je výborný dláždič, koniec koncov má k tomu aj príhodné meno. Spoločne s pánom Kockom dláždia námestie s rýchloťou 1 meter štvorcový za 35 minút. Dnes ráno pán Dlážka zaspal a pán Kocka pracoval sám rýchlosťou 1 meter štvorcový za 84 minút. Poobede zase musel pán Kocka k lekárovi a tak pán Dlážka dláždil sám. Za koľko minút stihol vydláždiť 1 meter štvorcový?

Graf kvadratickej funkcie

Logika: pojmy

kontradikcevždy nepravdivý výrokprávě když
a zároveňdisjunkcenebo
jestliže, pakekvivalencekonjunkce
implikacevždy pravdivý výroktautologie

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko prirodzených čísel menších než 100 neobsahuje číslicu 0?

Rozdeľovačka: skutočná výzva

Aritmetická a geometrická postupnosť

aritmetická posloupnostgeometrická posloupnost

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Logaritmy

3
-1
2
1
0,5
0

Kvantifikátory

Množina je podmnožinou .

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký je diskriminant tejto rovnice?
A: Koľko má rovnica riešení?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Je funkce zdola ohraničená?

anone

Grafy goniometrických funkcií

Úpravy výrazov so zlomkami

A: Upravte výraz .A: Upravíme menovateľa.
A: Zlomok skrátime.
???

Rovnice s desatinnými číslami

Percentá: mix

Přesně 60 % lahůdkového chleba tvoří mouka z mlýna mlynáře Krupičky. Pan mlynář Krupička umlel 80 % této mouky z žita, zbytek umlel z pšenice. Kolik procent lahůdkového chleba tvoří pšeničná mouka?

Úpravy logických výrazov

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľkými spôsobmi sa dá do 9 rôznych misiek rozmiestniť 7 bielych a 2 čierne gule, ak nesmie zostať žiadna miska prázdna?

Kombinačné čísla

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Vyhodnocovanie logických výrazov

Graf kvadratickej funkcie

Pravdepodobnosť javu

Točím zobrazeným kolem štěstí a házím kostkou. Co je pravděpodobnější?

na kostce padne nepárne číslona kolu štěstí padne oranžové číslo

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Je funkce kvadratická?

anone

Pravdepodobnosť: mix

Máme dve vrecká. V prvom sú 3 červené a 5 zelených guľôčok, v druhom sú 4 červené a 6 zelených guľôčok. Náhodne vyberieme jednu guľôčku z prvého a jednu z druhého. Aká je pravdepodobnosť, že budeme mať jednu červenú a jednu zelenú guľôčku?

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Lomené výrazy

Desatinné čísla slovom

0,40,10,04
osmina0,010,125
čtyři desetinyčtvrtinasetina
desetinačtyři setiny0,25

Odmocniny

5
2,23...
5,47...
3,16...
3,87...
4,47...

Takmer nevyriešiteľné

Násobenie a delenie desatinných čísel

0,03
0,99
0,9
0,090,0090,33

Množiny: pojmy

Graf kvadratickej funkcie

Logika: pojmy

neboa zároveň

Výpočty s desatinnými číslami

Exponenciálne rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice?Upravíme exponenty.Celou rovnici umocníme na druhou.A: Dostaneme
A: Vytkneme a dostaneme ???

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Goniometrické funkcie

Binárne čísla

Zapište binární číslo 10111 v desítkové soustavě.

Opakované pokusy a zložené javy

Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne dvakrát po sobě oranžové číslo?

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Vytkneme neznámu .Všetky členy prevedieme na jednu stranu.A: Ako bude vyzerať rovnica potom?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Rovnice: mix

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rýdzo kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu .A: Aký bude prvý krok výpočtu?Táto rovnica nemá v riešenie.Všetky členy prevedieme na jednu stranu.A: Ako bude vyzerať rovnica potom?
A: Ako riešime tento typ rovnice? ???

Vlastnosti lineárnej funkcie

Graf funkce má průsečík s osou v bodě

Logaritmy

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Bol 14. február, a tak Romeo zobral do školy dve rovnaké čokolády a jednu kyticu pre tri spolužiačky. Koľko rôznych možností má Romeo na to, aby rozdelil dary medzi svoje spolužiačky?

Vennove diagramy

Hodnoty goniometrických funkcií

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne šestka dvakrát po sobě?

Množiny: mix

Zápis množín

množina dvouciferných čísel

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Koľkými spôsobmi môžeme ubytovať 6 hostí do izby s tromi, dvomi a jednou posteľou?

Kvadratické rovnice

A: Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.A: Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
A: Aký je rozklad rovnice?
A: Aké je riešenie tejto rovnice? ???

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Pytagorova veta: aplikácie

Vrtuľník preletel 20 kilometrov na sever, potom zahol na východ a preletel 10 kilometrov. Ako ďaleko sa nachádza od východzej pozície?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Desetinné čísla: mix

Kombinačné čísla

Logaritmické rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava této rovnice?Upravíme argument logaritmu.Převedeme všechny členy na jednu stranu.A: Jaká je vhodná úprava?
A: Podle pravidel pro počítání s logaritmy ???

Mocniny a odmocniny: mix

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Riešte sústavu dvoch rovníc .A: Ako upravíme sústavu, ak budeme chcieť rovnice sčítať aby vypadla neznáma ?Obe rovnice vynásobíme 3.Prvú rovnicu vynásobíme 3, druhú rovnicu 2.A: Ako bude po tejto úprave sústava rovníc vyzerať?
A: Sčítaním rovníc dostaneme ???

Záporné mocniny

Úpravy výrazov s faktoriálom

Vlastnosti goniometrických funkcií

V kterých bodech má funkce nulovou hodnotu?

Binárne čísla

1011131010
1101111014
11001012
9100111

Slovné úlohy s pohybom

Kompletne naložené nákladné auto pohybujúce sa priemernou rýchlosťou 20 km/h vyrazilo z Prahy smerom k Plzni. Súčasné s ním vyrazil aj autobus, ktorý sa pohybuje rýchlosťou 30 km/h a preto dorazil do Plzne o 2 hodiny skôr než nákladné auto. Aká je vzdialenosť (v kilometroch) medzi uvedenými mestami?

Kombinatorika: pojmy

počet permutací udává:

kombinační číslofaktoriál

Logaritmické rovnice

Skutočná výzva

Vennove diagramy

Logaritmy

Slovní úlohy na množiny

Každý piaty Mimoň, ako je známe, má len jedno oko. To však vôbec nevadí, pretože títo Mimoni zase väčšinou lepšie spievajú. Polovica Mimoňov s jedným okom teda spieva v opere, zatiaľ čo v opere spieva celkovo len jedna štvrtina zo všetkých Mimoňov. Koľko Mimoňov s dvomi očami spieva v opere, ak celkový počet všetkých Mimoňov je 600?

Binárne čísla

Zapište číslo 28 v binární soustavě.

Slovné úlohy o zmesiach

Pätnásťčlenná partia dievčat, sa zúčastnila bežeckého závodu v Bielych Karpatoch. Niektoré sa prihlásili na trať dlhú 12 kilometrov, zvyšok bežal päťkilometrový závod. Večer to spočítali a zistili, že v súčte ubehla celá partia 152 kilometrov. Koľko dievčat bežalo na trati dlhej 12 kilometrov?

Vlastnosti funkcií

Graf párne funkce je

středově souměrný podle počátkuosově souměrný podle osy

Binárne čísla

Logaritmy

Výrazy s mocninami a odmocninami

Opakované pokusy a zložené javy

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na dvou kostkách padne v součtu 3?

Úpravy lomených výrazov

Množiny: pojmy

Vlastnosti množín a množinových operácií

Pro každou množinu platí .

anone

Sústava 2 lineárnych rovníc

Logaritmus

Popisná štatistika: základné pojmy

medián je _ hodnota v seřazené posloupnosti

prostřednínejvětší

Výrazy a ich úpravy: mix

Pravdepodobnosť javu

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#V pytlíku mám lístečky s čísly od 1 do 100. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhnu lísteček, který obsahuje cifru 3?

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

2,02
2,18
21,82,22
1,98

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM