Aritmetika: Čísla

Počítanie do 20

Číselná osa do 20

Porovnávanie čísel do 20

Počítanie do 100

Porovnávanie čísel do 100

Porovnávanie čísel do 1000

Čísla do 1 000 slovom

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Veľké čísla slovom

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Čísla: mix

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 10

Sčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Odčítanie s prechodom cez desiatku (rozklad)

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie obrázkami

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie a odčítanie do 20

Snehuliak mal na kabáte 9 gombíkov. 4 gombíky mu spadli. Koľko gombíkov mu ešte zostalo?

Odčítanie obrázkami

Sčítanie do 20 obrázkami

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie do 20 s obrázkami

Sčítanie a odčítanie do 20

12
11
10
9
8
7

Kruh sčítania a odčítania

Sčítacie pyramídy

Sčítacie pyramídy

Sčítacie pyramídy

Pavučiny

Pavučiny

Pavučiny

Sčítanie, odčítanie a myslenie

Sila skupín

Sila skupín

Číselné ovály

Číselné ovály

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)

Sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Jednociferné delenie

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Poradie operácií, zátvorky

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Počítanie s nápadom

Doplňovanie radov: počítanie

Nákladiaky

Nákladiaky

Obrázkové rovnice

Slovné úlohy na výpočet veku

Pred ôsmimi rokmi bola pani Nováková sedemkrát staršia než jej syn. Dnes je presne trikrát staršia než jej syn. Koľko rokov má pani Nováková?

Obrázkové rovnice

Číselné krížovky

Zákerné slovné úlohy

Na šnúre visí šesť rovnakých ponožiek. Jedna ponožka uschne za pol hodiny. Za koľko minút vyschne všetkých šesť ponožiek?

Číselné krížovky

Číselné krížovky

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Magické štvorce

Kombinácie operácií: mix

Aritmetika: Deliteľnosť

Párne, nepárne

Deliteľnosť

Prvočísla

Najväčší spoločný deliteľ

Najmenší spoločný násobok

Delitelnosť: mix

Aritmetika: Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Výrazy s logaritmami

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Počítanie s percentami

Zlomky a percentá

Percentá: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Výpočty s desatinnými číslami

Zlomky a desatinné čísla

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

Nárys, pôdorys, bokorys

Počty vrcholov, strán, hrán

Siete kocky

Siete telies

Rez kocky

Rezy telies

Priestorová predstavivosť: mix

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Obvod (na mriezke)

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah, obvod: mix

Geometria: Objem, povrch

Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Objem: guľa, valec, kužeľ

Povrch: guľa, valec, kužeľ

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: mix

Určite povrch kocky, ktorá má obsah podstavy :

Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol

Určite objem telesa na obrázku:Čo tvorí teleso?Kocka a štyri hranoly.Kocka a štyri ihlany.Aká je dĺžka hrany kocky?
Objem kocky je
Ďalej určíme objem jedného ihlanu. Použijeme vzorec
Aká je dĺžka hrany a výška ihlana ?
Objem ihlana je
Objem celého telesa je

Objem, povrch: vzorce, princípy

Môžeme na základe znalosti povrchu kocky určiť dĺžku jej hrany?

ánonie

Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol

Jožko zbožňuje stolné hry a dokonca aj jednu vymyslel. Bude k nej potrebovať hraciu kocku s hranou, ktorá má 2 centimetre, ktorú si cez víkend vyrežie s dedkovou pomocou v jeho dielni. Na každú jej stenu, až k okrajom, potom Jožko nalepí štvorcový papier s obrázkom. Koľko centimetrov štvorcových papiera bude potrebovať na polepenie kocky?

Objem, povrch: vzorce, princípy

Objem kocky so stranou

Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol

Vzdialenosť medzi pupkom a chrbtom jedného menšieho obra Kolodeja je 120 centimetrov. Vzdialenosť medzi jeho bokmi je 110 centimetrov a na výšku meria Kolodej 2,4 metra. Raz si obor Kolodej potreboval zatelefónovať, a tak vyhľadal štandardnú telefónnu búdku tvaru kvádra. Dal sa do nej len veľmi tesne, aj keď sa ani nemusel skláňať alebo nejako tlačiť, dokonca za sebou zatvoril aj dvere. Aký najmenší objem (v metroch kubických) táto telefónna búdka mala?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete1des#

Objem a povrch: guľa, valec, kužeľ

Snehuliak Olaf si vyberá na svoju hlavu nový červený valcový hrniec. Na internete ponúkajú hrniec vysoký 20 centimetrov s objemom 6,3 litrov (teda 6 300 centimetrov kubických). Olafa ale najviac zaujíma polomer dna hrnca, pretože ak bude príliš veľký, bude mu prepadávať do očí. Koľko centimetrov meria polomer dna hrnca ponúkaného na internete?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete_cele#

Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan

Objem telesa na obrázku je

Objem a povrch: guľa, valec, kužeľ

Joachim Násoska si objednal 1 deciliter (teda 100 centimetrov štvorcových) limonády s dlhou slamkou (čo bol štandardný dutý valec s polomerom 0,4 centimetra). Začal nasávať, ale čo to? Pohár už bola prázdy, ale on stále v ústach žiadnu limonádu necítil. Aká je minimálna dĺžka Joachimovej slamky? Odpoveď zadajte v centimetroch.

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete1des#

Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ

Objem telesa na obrázku je približne

Objem, povrch: mix

Jožko zbožňuje stolné hry a dokonca aj jednu vymyslel. Bude k nej potrebovať hraciu kocku s hranou, ktorá má 2 centimetre, ktorú si cez víkend vyrežie s dedkovou pomocou v jeho dielni. Na každú jej stenu, až k okrajom, potom Jožko nalepí štvorcový papier s obrázkom. Koľko centimetrov štvorcových papiera bude potrebovať na polepenie kocky?

Objem, povrch: mix

Vzdialenosť medzi pupkom a chrbtom jedného menšieho obra Kolodeja je 120 centimetrov. Vzdialenosť medzi jeho bokmi je 110 centimetrov a na výšku meria Kolodej 2,4 metra. Raz si obor Kolodej potreboval zatelefónovať, a tak vyhľadal štandardnú telefónnu búdku tvaru kvádra. Dal sa do nej len veľmi tesne, aj keď sa ani nemusel skláňať alebo nejako tlačiť, dokonca za sebou zatvoril aj dvere. Aký najmenší objem (v metroch kubických) táto telefónna búdka mala?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete1des#

Geometria: Uhly

Určovanie uhlov

Uhly v trojuholníku

Uhly v štvoruholníku

Uhly a mnohouholníky

Uhly a kružnice

Uhly: mix

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Stredová súmernosť

Rotácia

Zhodnosť

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: aplikácie

Určite dĺžku strany štvorca.

Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch

Pytagorova veta: aplikácie

Pat oprel trojmetrový rebrík o stenu. Spodný koniec je 1 meter od steny. Vrchný koniec je špinavý od červenej farby a urobil na stene bodku. Ako vysoko je táto bodka?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Pytagorova veta: aplikácie

Na ktorý trojuholník môžeme aplikovať Pytagorovu vetu?

Pytagorova veta: aplikácie

Rebrík sa dotýka steny vo výške 4 metre, spodný koniec je 1,5 metra od steny. Ako dlhý je rebrík?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Pytagorova veta: aplikácie

Vzdialenosť bodu od strany môžeme spočítať pomocou Pytagorovej vety.

ánonie

Pytagorova veta: aplikácie

Určite dĺžku uhlopriečky v kosoštvorci .V ktorom trojuholníku využijeme Pytagorovu vetu?
Áno, pretože je pravouhlý. Čo platí pre uhlopriečky v kosoštvorci?
Áno, uhlopriečky sa navzájom delia na polovicu. Pre dĺžku platí:
Aké čísla dosadíme?
Aká je dĺžka a výsledná dĺžka ?

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: úlohy s diagramom

Pán Majster potrebuje z dosky tvaru štvorca s dĺžkou strany 15 odrezať trojuholníkovú časť tak, aby rez začínal 6 cm vrcholu . V akej vzdialenosti od vrcholu má začať rezať, aby bol rez dlhý 15 cm?

Pytagorova veta: aplikácie v 3D

Pre telesovú uhlopriečku kocky platí:

Pytagorova veta: mix

Euklidove vety

Elementárna algebra: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Zápis pomocou výrazu

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov so zlomkami

Lomené výrazy

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Výrazy a ich úpravy: mix

Elementárna algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základná rovnica s jednou neznámou

Rovnice so zátvorkami

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice so zlomkami

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s lomenými výrazmi

Zápis zadaní pomocou rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Sústava 2 lineárnych rovníc

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Riešte sústavu dvoch rovníc: Ak máme pri jednej neznámej v oboch rovniciach opačné koeficienty, rovniceodčítame.sčítame.V akom tvare bude súčet?
Riešením tejto rovnice je:
Dosadením do prvej rovnice dostaneme
Riešením tejto rovnice je

Sústava 2 lineárnych rovníc

Sústava 2 lineárnych rovníc

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Riešte sústavu dvoch rovníc: Aká je najjednoduchšia úprava tejto sústavy?Rovnice sčítame.Rovnice odčítame.Áno, sčítaním sa zbavíme neznámej a dostaneme rovnicu
Obe strany rovnice vydelíme 4.
Dosadením do prvej rovnice dostaneme
Aké je riešenie tejto rovnice?

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Riešte sústavu rovníc: Druhú rovnicu vydelíme 2.Ako bude po tejto úprave sústava rovníc vyzerať?
Akým spôsobom vyjadríme z druhej rovnice neznámu ?
Dosadíme do prvej rovnice a dostaneme
Odstránime zátvorku
Riešenie tejto rovnice je
Dosadíme do vyjadrenia neznámej a dostaneme

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Riešte sústavu dvoch rovníc: Z prvej rovnice vyjadríme neznámu .Z druhej rovnice vyjadríme neznámu .Áno, pretože pri tejto neznámej je koeficient 1. Ako neznámu vyjadríme?
Kam tento vzťah dosadíme?Do prvej rovnice.Správne. Dosadíme do prvej rovnice, pretože neznámu sme vyjadrili z druhej rovnice. Ako bude toto dosadenie vyzerať?
Riešením tejto rovnice je:
Dosadíme do vyjadrenia neznámej a dostaneme

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Nájdite riešenie kvadratickej rovnice. Ak má rovnica dve riešenia, zadajte ako odpoveď to vyššie.

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Nájdite riešenie kvadratickej rovnice. Ak má rovnica dve riešenia, zadajte ako odpoveď to vyššie.

Rýdzo kvadratické rovnice

Riešte kvadratickú rovnicu .Aký bude prvý krok výpočtu?Všetky členy prevedieme na jednu stranu.Obe strany rovnice umocníme.Ako bude rovnica vyzerať potom?
Ako riešime tento typ rovnice?Odmocnením neznámej v rovnici.Rozkladom na súčin.Ako bude vyzerať rozklad rovnice na súčin?
Aké je riešenie tejto rovnice?

Kvadratické rovnice bez absolútneho člena

Riešte kvadratickú rovnicu .Aký bude prvý krok výpočtu?Vytkneme neznámu .Rovnicu vydelíme neznámou .Ako bude vyzerať rovnica potom?
Aké je riešenie tejto rovnice?

Kvadratické rovnice: diskriminant

Riešte kvadratickú rovnicu .Aký je diskriminant tejto rovnice?
Koľko má rovnica riešení?
Aké je riešenie tejto rovnice?
Aké je druhé riešenie tejto rovnice?

Kvadratické rovnice: Vietove vzorce

Riešte kvadratickú rovnicu pomocou Vietových vzorcov.Keď sa koeficient , čo platí pre a ?
Aký je rozklad rovnice?
Aké je riešenie tejto rovnice?

Kvadratické rovnice

Riešte kvadratickú rovnicu .Aký bude prvý krok výpočtu?Všetky členy prevedieme na jednu stranu.Obe strany rovnice umocníme.Ako bude rovnica vyzerať potom?
Ako riešime tento typ rovnice?Rozkladom na súčin.Odmocnením neznámej v rovnici.Ako bude vyzerať rozklad rovnice na súčin?
Aké je riešenie tejto rovnice?

Kvadratické rovnice

V Javorove je veľký obdĺžnikový park. Ema sa pri svojej ceste na výtvarnú potrebuje dostať z jedného rohu do presne opačného rohu. Keď je pekne, ide šikmo cez park po vychodenej cestičke dlhej 650 metrov. Keď ale prší a cestička je zablatená, obchádza Ema park po jeho okraji, teda po dvoch na seba kolmých asfaltových cestách. Táto cesta meria 890 metrov. Koľko metrov má dlhšia strana parku?

Exponenciálne rovnice

Logaritmické rovnice

Rovnice: mix

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Pomery: výpočty

Pomery: mierka mapy

Priama a nepriama úmernosť

Priama a nepriama úmernosť

Na balíčku 750 gramov cestovín fusilli je napísané, že vystačia na 6 porcií. Koľko gramov fusilli by mal odvážiť taliansky šéfkuchár maestro Davido, ak chce pripraviť len 5 porcií?Ktorý z nasledujúcich vzťahov platí?Keď budeme mať dvojnásobné množstvo cestovín, uvaríme dvojnásobný počet porcií.Keď budeme mať dvojnásobné množstvo cestovín, uvaríme polovičný počet porcií.Aká úmera je teda medzi množstvom cestovín a počtom porcií?nepriama úmerapriama úmeraČo bude najužitočnejšie zistiť?Koľko gramov cestovín potrebujeme na 1 porciu.Koľko porcií dokážeme urobiť z 1 gramu cestovín.Koľko?
A koľko gramov cestovín potrebujeme na 5 porcií?
Ako bude znieť odpoveď?Maestro Davido by mal na 5 porcií odvážiť gramov cestovín fusilli.Maestro Davido by mal na 5 porcií odvážiť 625 gramov cestovín fusilli.

Priama a nepriama úmernosť

Jedna lízanka stojí 5 Kč, dve lízanky 10 Kč.

nepriama úmernosťpriama úmernosť

Priama a nepriama úmera

Snehulienka upiekla jablkový závin pre svojich 7 trpaslíkov. Spotrebovala na to 21 jabĺk. Na budúci týždeň prídu na návštevu ešte ďalší 4 trpaslíci. Koľko jabĺk bude Snehulienka potrebovať, aby urobila rovnako výdatný závin ako vtedy?

Priama a nepriama úmera

Päť kopáčov vykopalo priekopu na novú kanalizáciu za 12 dní. Potom prišiel starosta a povedal im, že sa trochu pomýlil a že priekopa má byť o tri metre vedľa. Kopáči teda musia vykopať novú, rovnako dlhú priekopu. Ešte k tomu jeden z nich ochorel, takže musia práci zvládnuť vo štvorici. Koľko dní im to bude trvať?

Myslím si číslo

Úlohy o zmesiach

Spoločná práca

Úlohy s pohybom

Úlohy s rovnicami: mix

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Aritmetická a geometrická postupnosť

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Hodnoty goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Vlastnosti goniometrických funkcií

Goniometrické funkcie: mix

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

2 km = m

Jednotky dĺžky

Bežec zabehol 31500 metrov. Koľko kilometrov mu ešte zostáva do cieľa maratónu, ktorý má 42 km?Aký je vhodný prvý krok?Odčítať dĺžky.Previesť dĺžky na rovnaké jednotky.Áno, prevedieme na kilometre. 31500 metrov je315 km31,5 kmAko určíme dĺžku, ktorá zostáva do cieľa?42 km + 31,5 km42 km – 31,5 kmTeda:Do cieľa zostáva 10,5 kilometra.Do cieľa zostáva 9,5 kilometra.

Jednotky dĺžky

42 km = m

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

42 km

42 000 dm42 000 m

Jednotky dĺžky

10 mmcentimetr0,5 km
milimetr50 mm500 m
1000 mpůl metru50 cm
kilometr0,1 cm5 cm

Prevody jednotiek dĺžky

10 km

10 000 m10 000 cm

Jednotky dĺžky

100 cm10 m1000 m
1 cm10 cm1 dm
0,1 km100 m10 mm
1 km1000 cm1 m

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

27 mšířka dveří40 mm
šířka notebooku80 cmšířka dálnice
15 cmšířka lžičky300 mm
šířka auta15 dmšířka sešitu A5

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky: zo života

dĺžka ceruzky

15 cm150 cm

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Diskrétna matematika: Množiny

Množiny: pojmy

Zápis množín

Prienik, zjednotenie

Vlastnosti množín a množinových operácií

Vennove diagramy

Množiny množín, potenčná množina

Množiny: mix

Diskrétna matematika: Popisná štatistika

Priemer a medián

Absolútna a relatívna početnosť

Korelačný koeficient

Typy štatistických dát

Priemer, medián a modus (použitie)

Popisná štatistika: základné pojmy

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

Vzťahy grafov a tabuliek

Stĺpcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabuľky: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia