Geometria

FUA
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/FUA)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/FUA


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Sieť kocky  
Zobraziť súhrn témy
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Dĺžka úsečky (na mriežke)
Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obsah
Obsah kruhu  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: mix  
Zobraziť súhrn témy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Povrch kocka a kvádra
Povrch hranola a ihlanu
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem kocky a kvádra
Objem hranola a ihlanu
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Uhly
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Stredová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Zhodnosť
Zhodnosť na mriežke
Podobnosť
Podobnosť na mriežke
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Súradnice bodov v priestore
Vzdialenosť bodov v rovine
Vzdialenosť bodov v priestore
Úsečky
Dĺžka úsečky v rovine  
Zobraziť súhrn témy
Dĺžka úsečky v priestore  
Zobraziť súhrn témy
Vektory
Súradnice vektorov
Veľkosť vektorov
Veľkosť vektora v rovine
Priamky
Parametrická rovnica priamky v rovine
Všeobecná rovnica priamky v rovine  
Zobraziť súhrn témy
Kužeľosečky
Kružnica (kužeľosečka)  
Zobraziť súhrn témy
Kružnica: stredová rovnica
Elipsa  
Zobraziť súhrn témy
Elipsa: stredová rovnica
Parabola
Parabola: rovnice
Hyperbola  
Zobraziť súhrn témy
Hyperbola: stredová rovnica
Kužeľosečky: mix
Rovnice kužeľosečiek


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť súhrn témy
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Sieť kocky  
Zobraziť súhrn témy
Siete kocky
Siete telies  
Zobraziť súhrn témy
Rezy kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s uhlami  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s kružnicou  
Zobraziť súhrn témy
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojuholník: mix
Kruh a kružnica  
Zobraziť súhrn témy
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Priestorové útvary
Kocka, kváder  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu  
Zobraziť súhrn témy
Obsah kruhového výseku  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Povrch hranola
Povrch ihlanu
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem kocky a kvádra
Objem hranola  
Zobraziť súhrn témy
Objem ihlanu
Objem hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Určovanie uhlov  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a mnohouholníky  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny  
Zobraziť súhrn témy
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť súhrn témy
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Stredová súmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Body: mix
Úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine
Stred úsečky v rovine
Vektory
Vektory: pojmy
Vektory: mix
Operácie s vektormi
Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel
Priamky
Priamky: pojmy
Všeobecná rovnica priamky v rovine  
Zobraziť súhrn témy


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť súhrn témy
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Siete telies  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť súhrn témy
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Uhly
Určovanie uhlov  
Zobraziť súhrn témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Úsečky
Dĺžka úsečky v rovine  
Zobraziť súhrn témy
Dĺžka úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine


Krok po kroku

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Geometria
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť súhrn témy
Konstrukčné úlohy prierezovo  
Zobraziť súhrn témy
Analytická geometria
Priamky
Priamky: mix
Polohové úlohy
Metrické úlohy
Vzdialenosť bodu od priamky
Odchýlka dvoch priamok


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Počty vrcholov, strán, hrán  
Zobraziť súhrn témy
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: mix
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obvod trojuholníka (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obvod na mriežke: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: rovnobežník, lichobežník
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu  
Zobraziť súhrn témy
Obsah kruhového výseku  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: mix  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: štvorec, obdĺžnik
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Povrch hranola
Povrch ihlanu
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem kocky a kvádra
Objem hranola  
Zobraziť súhrn témy
Objem ihlanu
Objem hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem, povrch: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť súhrn témy
Uhly a mnohouholníky  
Zobraziť súhrn témy
Uhly: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Súradnice bodov v priestore
Body: mix


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Geometria
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: úlohy s diagramom
Obsah a obvod
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Objem a povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly: mix
Slovné úlohy s uhlami


Grafár

Špecializované cvičenie na prácu s grafom a funkciami.


Geometria
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine

Mriežkovaná

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.


Pytagorova veta: aplikácie

Obvod

Obsah, obvod

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Ťažšie rovnobežky

Trojuholníky

Štvoruholníky

Ťažšie štvoruholníky

Mriežkovaná: rozcvička

Vzdialenosti

Ťažisko

Osová súmernosť

Ťažšia osová súmernosť

Stredová súmernosť

Ťažšia stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Rozdeľovačka

Logická úloha precvičujúca priestorovú predstavivosť – rozdeľte územie na rovnako veľké časti.


Rozdeľovačka: rozcvička

Rozdeľovačka: ľahké

Rozdeľovačka: stredné

Rozdeľovačka: ťažké

Rozdeľovačka: skutočná výzvaRoboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Geometria
      Geometrické pojmy
           Názvy útvarov Spustiť
      Uhly
           Určovanie uhlov Spustiť
           Uhly v trojuholníku Spustiť
      Analytická geometria
           Body
                Súradnice bodov v rovine Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia