Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Sieť kocky   
Geometrické pojmy
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Dĺžka úsečky (na mriežke)
Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod: mix   
Obsah
Obsah kruhu   
Obsah: mix   
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých telies   
Povrch kocka a kvádra
Povrch hranola a ihlanu
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem hranatých telies   
Objem kocky a kvádra
Objem hranola a ihlanu
Objem okrúhlych telies   
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a kružnice   
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Zhodnosť na mriežke
Podobnosť
Podobnosť na mriežke
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině
Souřadnice bodů v prostoru
Vzdálenost bodů v rovině
Vzdálenost bodů v prostoru
Úsečky
Dĺžka úsečky v rovine
Dĺžka úsečky v priestore
Stred úsečky v rovine
Vektory
Súradnice vektorov
Veľkosť vektorov
Veľkosť vektora v rovine
Priamky
Všeobecná rovnica priamky v rovine
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Kružnice (kuželosečka)
Kružnice: středová rovnice
Kuželosečky: mix
Rovnice kuželoseček


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strany
Nárys a pôdorys
Sieť kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Rezy kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojuholník: mix
Kruh a kružnica
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Priestorové útvary
Kocka, kváder
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka
Obvod: mix   
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu   
Obsah kruhového výseku   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix   
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Povrch hranola
Povrch ihlanu
Povrch hranatých telies   
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem kocky a kvádra
Objem hranola
Objem ihlanu
Objem hranatých telies   
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies   
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Určovanie uhlov   
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly a kružnice   
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   
Konštrukcia trojuholníkov: známe dĺžky strán
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometrie
Úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine
Vektory
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel
Priamky
Kuželosečky
Kuželosečky: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Nárys, pôdorys, bokorys   
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Siete telies   
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Uhly
Určovanie uhlov   
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Analytická geometrie
Body
Souřadnice bodů v rovině
Úsečky
Dĺžka úsečky v rovine
Dĺžka úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Geometria
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   
Konstrukčné úlohy prierezovo   
Analytická geometrie
Priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Geometria
Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Počty vrcholov, strán, hrán   
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: mix
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obvod trojuholníka (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obvod na mriežke: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka
Obvod: mix   
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: rovnobežník, lichobežník
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu   
Obsah kruhového výseku   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah: mix   
Obsah: štvorec, obdĺžnik
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Objem a povrch
Povrch
Povrch kocky a kvádra
Povrch hranola
Povrch ihlanu
Povrch hranatých telies   
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem kocky a kvádra
Objem hranola
Objem ihlanu
Objem hranatých telies   
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies   
Objem, povrch: mix
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Uhly: mix


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Geometria
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: úlohy s diagramom
Obsah a obvod
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Objem a povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly: mix
Slovné úlohy s uhlami


Mriežkovaná

Úloha na precvičenie geometrie s jednoduchým ovládaním a zaujímavými úlohami.


Pytagorova veta: aplikácie

Obvod

Obsah, obvod

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Ťažšie rovnobežky

Trojuholníky

Štvoruholníky

Ťažšie štvoruholníky

Mriežkovaná: rozcvička

Vzdialenosti

Ťažisko

Osová súmernosť

Ťažšia osová súmernosť

Stredová súmernosť

Ťažšia stredová súmernosť

Rotácia

Podobnosť

Rozdeľovačka

about_short-rozdelovacka


Rozdeľovačka: rozcvička

Rozdeľovačka: ľahké

Rozdeľovačka: stredné

Rozdeľovačka: ťažké

Rozdeľovačka: skutočná výzvaRoboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Geometria
      Geometrické pojmy
           Názvy útvarov
1
2
3
4
Spustiť
      Uhly
           Určovanie uhlov
1
2
3
4
Spustiť
           Uhly v trojuholníku
1
2
3
4
Spustiť
      Operácie a vlastnosti v rovine
           Podobnosť
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia