Rozhodovačka – 3. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 3. stredná škola (široký výber)

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vedecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Výrazy s logaritmami   
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Sieť kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Rezy kocky
Rezy telies
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod
Dĺžka oblúka
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranola
Povrch hranatých telies   
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem hranatých telies   
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies   
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Analytická geometrie
Úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine
Vektory
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel
Priamky
Kuželosečky
Kuželosečky: mix

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Sčítacia a dosadzovacia metóda riešenia
Postupnosti a rady
Aritmetická a geometrická postupnosť   
Zápis postupností   

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií   
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií   
Vlastnosti funkcií: mix
Grafy funkcií
Grafy kvadratických funkcií   
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií   
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie   
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie   
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   
Hodnoty goniometrických funkcií   
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce   
Vlastnosti goniometrických funkcií   
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Zápis množín   
Prienik, zjednotenie   
Vlastnosti množín a množinových operácií   
Vennove diagramy   
Množiny množín, potenčná množina   
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy   
Vyhodnocovanie logických výrazov   
Úpravy logických výrazov   
Kvantifikátory   
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie   
Základná pravdepodobnosť javu
Popisná štatistika
Priemer a medián   
Kvantily a kvartily   
Absolútna a relatívna početnosť   
Korelačný koeficient   
Typy štatistických dát   
Priemer, medián a modus (použitie)   

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Peniaze a percentá
Finančné pojmy a princípy
Finančné produkty: pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia