Rozhodovačka – 2. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 2. stredná škola (široký výber)

Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vedecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Výrazy s logaritmami   
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Percentá
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Desatinné čísla
Delenie desatinných čísel   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky   
Siete kocky
Siete telies   
Rez kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisejúce s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Obsah, obvod
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly a mnohouholníky   
Uhly a kružnice   
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Analytická geometria
Úsečky
Rovnice priamky
Rovnice roviny

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Výrazy a ich úpravy: mix
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií   
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií   
Vlastnosti funkcií: mix
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie   
Grafy kvadratických funkcí   
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií   
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie   
Lineárne funkcie: mix
Kvadratické funkcie
Vlastnosti kvadratickej funkcie   
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   
Hodnoty goniometrických funkcií   
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce   
Vlastnosti goniometrických funkcií   
Goniometrické funkcie: mix
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Zápis množín   
Prienik, zjednotenie   
Vlastnosti množín a množinových operácií   
Vennove diagramy   
Množiny množín, potenčná množina   
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy   
Vyhodnocovanie logických výrazov   
Úpravy logických výrazov   
Kvantifikátory   
Logika: mix
Pravdepodobnosť
Základná pravdepodobnosť javu
Popisná štatistika
Priemer a medián   
Absolútna a relatívna početnosť   
Priemer, medián a modus (použitie)   

Ukážky

Grafy kvadratických funkcí

Vlastnosti množín a množinových operácií

Pre každú množinu platí .

nieáno

Základné typy funkcií

konštantná funkcia

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia