Rozhodovačka – 9. trieda (9. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Zápis číselných výrazov
Celé čísla
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Celé čísla: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Odmocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Záporné mocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky, mocniny, odmocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky: mix
Percentá
Počítanie s percentami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá  
Zobraziť vysvetlenie témy
Percentá: mix
Desatinné čísla
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delenie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky a desatinné čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť vysvetlenie témy
Nárys a pôdorys
Sieť kocky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Siete kocky
Siete telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Rezy kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy súvisiace s uhlami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy súvisiace s kružnicou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojuholník: mix
Kruh a kružnica
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obsah (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka
Obvod: mix  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah kruhového výseku  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranola
Povrch ihlanu
Povrch hranatých telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Povrch valca
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Objem
Objem kocky a kvádra
Objem hranola
Objem ihlanu
Objem hranatých telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Objem valca
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužel
Uhly
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly a mnohouholníky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly a kružnice  
Zobraziť vysvetlenie témy
Radiány
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine
Vektory
Vektory: pojmy
Operácie s vektormi
Vektory: násobenie konštantou, súčet, rozdiel
Operace s vektory: mix
Priamky
Přímky: pojmy

Elementárna algebra

Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Trojčlenka  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť vysvetlenie témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadania pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Lomené výrazy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Výrazy a ich úpravy: mix
Pokročilé rovnice
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť vysvetlenie témy
Sčítacia a dosadzovacia metóda riešenia
Úlohy s rovnicami
Zápis zadaní pomocou rovnice

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vlastnosti funkcií: mix
Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Lineárne funkcie: mix
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník  
Zobraziť vysvetlenie témy
Goniometrické funkcie: mix

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky obsahu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky teploty  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prienik, zjednotenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Vennove diagramy  
Zobraziť vysvetlenie témy
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Morská logika
Logika: mix
Popisná štatistika
Priemer a medián  
Zobraziť vysvetlenie témy
Kvantily a kvartily  
Zobraziť vysvetlenie témy
Absolútna a relatívna početnosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Priemer, medián a modus (použitie)  
Zobraziť vysvetlenie témy

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Prevody mien
Peniaze a percentá
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia