Rozhodovačka – 9. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 9. ročník (široký výber)

Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Zápis číselných výrazov
Celé čísla
Počítanie so zápornými číslami   
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Celé čísla: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vedecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Percentá
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá   
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys   
Nárys a pôdorys
Síť krychle   
Siete kocky
Siete telies   
Řezy krychle
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy související s kružnicí   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Trojúhelník
Pythagorova věta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D
Trojúhelník: mix
Kruh a kružnice
Obsah a obvod
Délka a obvod
Obvod rovnoběžníku
Obvod lichoběžníku
Obvod kruhu, délka kružnice
Obvod: mix   
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obsah
Obsah trojúhelníku
Obsah rovnoběžníku
Obsah lichoběžníku
Obsah kruhu   
Obsah: kombinace útvarů
Obsah šedej oblasti
Obsah: mix   
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhová výseč
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Uhly
Úhly v trojúhelníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly a mnohouholníky   
Úhly a kružnice   
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Úsečky
Rovnice priamky

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Zápis zadaní pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami   
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Pomery: výpočty   
Priama a nepriama úmernosť   

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií   
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií   
Vlastnosti funkcií: mix
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine   
Graf lineárnej funkcie   
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie   
Lineárne funkcie: mix
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   
Goniometrické funkcie: mix

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky   
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Prienik, zjednotenie   
Vennove diagramy   
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Morská logika
Logika: mix
Popisná štatistika
Priemer a medián   
Absolútna a relatívna početnosť   
Priemer, medián a modus (použitie)   

Ukážky

Zlomky: mix

Ktorý zlomok je väčší?

Prienik, zjednotenie

Mocniny

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia