Rozhodovačka – 9. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraný ročník: 9. ročník (široký výber)

Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Zápis číselných výrazov
Celé čísla
Počítanie so zápornými číslami   
Výrazy s absolútnou hodnotou
Celé čísla: mix
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami
Záporné mocniny   
Vedecký zápis čísel
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov
Zlomky, mocniny, odmocniny
Zlomky: mix
Percentá
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Nárys, pôdorys, bokorys   
Nárys a pôdorys
Siete kocky
Siete kocky
Siete telies
Rez kocky
Rezy telies
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Drôtik v priehľadnej kocke
Drôtik v priehľadnom objekte
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Názvy útvarov   
Pojmy súvisiace s uhlami
Pojmy: veľkosť uhlov
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Pojmy súvisejúce s kružnicou   
Pojmy súvisiace s kružnicou
Názvy a vlastnosti útvarov: mix
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Uhly a mnohouholníky
Uhly a kružnice
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny   
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť   
Zhodnosť
Podobnosť
Určenie zobrazení v rovine
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Úpravy výrazov s jednou neznámou
Úpravy výrazov s mnohočlenmi
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Úpravy výrazov so zlomkami
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Priama a nepriama úmernosť   

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií   
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií   
Vlastnosti funkcií: mix
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine
Graf lineárnej funkcie   
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Graf lineárnej nerovnice
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie   
Lineárne funkcie: mix
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   
Goniometrické funkcie: mix

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky   
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Prienik, zjednotenie   
Vennove diagramy   
Množiny: mix
Logika
Logika: mix
Popisná statistika
Priemer a medián   
Absolútna a relatívna početnosť   
Priemer, medián a modus (použitie)   

Ukážky

Pojmy súvisiace s kružnicou

Čo vyznačuje zelená farba na obrázku?

kružnicukruh

Množiny: pojmy

Vennove diagramy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia